Hemelwaterverordening

De gewestelijke hemelwaterverordening moet zorgen voor een duurzamere aanpak van ons waterbeheer en gaat uit van het principe ‘elke druppel telt’. Deze verordening bouwt verder op eerdere wetgeving en brengt tegelijk enkele serieuze verstrengingen met zich mee.

In een notendop

Een kernprincipe van de verordening is het stimuleren van het (her)gebruik van hemelwater. Bedrijven en particulieren worden aangemoedigd hemelwater op te vangen en te hergebruiken via systemen zoals regenputten en groendaken. Tevens wil de overheid de oppervlakte aan verhardingen in Vlaanderen verminderen.

Wat betekent dit voor bouw- of verbouwplannen?

Plaatsing en volumes hemelwaterput

Bij verbouwing of uitbreiding moet je vanaf 2 oktober 2023 een hemelwaterput voorzien. Dit is meteen een ingrijpende wijziging tegenover de vorige regelgeving waar de plaatsing niet verplicht was bij verbouwing van bestaande gebouwen. Daarnaast verdubbelt de vuistregel om de volumes van hemelwaterputten te berekenen.

Voor constructies die geen woongelegenheid bevatten betekent dit dat het volume opgetrokken wordt van 50 l/m² naar minimaal 100 l/m² horizontale dakoppervlakte. Uitzonderingen kunnen enkel aangevraagd worden wanneer de gebruiksmogelijkheden niet in verhouding zijn met het vastgelegde volume, zoals wanneer het gaat over een opslagloods waar weinig watervoorzieningen nodig zijn.

Scheiding hemelwater en afvalwater

Bij nieuwbouw geldt een verplichte scheiding van hemel- en afvalwater.

Voor bestaande gebouwen is een gescheiden stelsel alleen verplicht als daarvoor geen bijkomende leidingen onder of door het bestaande gebouw moeten worden aangelegd.

Verdubbeling infiltratievoorziening

De oppervlakte van de infiltratievoorzieningen voor het tijdelijk opvangen van hemelwater wordt verdubbeld. De omvang van de voorziening wordt berekend op basis van de afmeting van het dak. Vanaf oktober 2023 komt deze vereiste neer op minimum 8 m² per 100 m² afwaterende dakoppervlakte. Voor een nieuw gebouw van bijvoorbeeld 5.000 m² betekent dit dat er maar liefst 400 m² infiltratieoppervlakte nodig is.

Bovendien is het minimale volume verhoogd van 25 naar 33 liter.

Daarnaast geldt een verplichting om de voorziening bovengronds te plaatsen, tenzij er aantoonbare redenen zijn waarom een ondergrondse aanleg onvermijdbaar is.

Verstrenging aanleg buffervoorziening

De nieuwe regelgeving laat de aanleg van een buffervoorziening enkel toe wanneer infiltratie technisch niet haalbaar blijkt. Waar men vroeger soms uit gemak voor buffering koos, zal dit nu enkel mogelijk zijn op basis van voorgelegde infiltratieproeven en grondmetingen. Belangrijk om te melden is dat wanneer je voor buffering kiest in plaats van lozing, een groter volume moet worden opgeslagen.

Wanneer treedt de verordening in werking?

De nieuwe hemelwaterverordening is van kracht sinds 2 oktober 2023. Dit betekent dat deze wordt toegepast op vergunningsaanvragen en meldingen die werden ingediend vanaf die datum.