Adviesraad Natuur, Leefmilieu, Klimaat en Landbouw

Doelstelling en opdrachten

Onder gemeentelijk milieu- en natuurbeleid wordt verstaan:

Milieuhygiëne

 1. het voorkomen, opsporen en bestrijden van lucht-, oppervlaktewater-, grondwater- en bodemverontreiniging,
 2. het voorkomen, opsporen en bestrijden van geluidshinder, 
 3. het voorkomen, verwijderen en recycleren van afvalstoffen.

Milieubescherming

 1. het behoud en herstel van natuur, landschappen, stads- en dorpsgezichten en monumenten,
 2. het beheer van de groene ruimten: berm- en bosbeheer, ruilverkaveling en landinrichting,
 3. bescherming van dieren en planten,
 4. bestrijding van planten en dieren in het raam van de landbouw (gewasbescherming).

De adviesraad Milieu, Energie, Landbouw en Klimaat heeft tot taak advies uit te brengen aan het college van burgemeester en schepenen en/of aan de gemeenteraad betreffende de problemen en voorstellen met betrekking tot de milieuhygiëne en de milieubescherming. Dit gebeurt hetzij op verzoek van het schepencollege of de gemeenteraad, hetzij op eigen initiatief.

De Adviesraad Milieu, Energie, Landbouw en Klimaat is tevens een werkorgaan met als doel het aanmoedigen, coördineren en eventueel zelf organiseren van activiteiten met een milieu- of natuureducatieve waarde.

De Adviesraad Milieu, Energie, Landbouw en Klimaat heeft daarnaast een belangrijke taak te vervullen op het vlak van de sensibilisering en educatie van de bevolking.

Leden

 • Kevin Grauwels (voorzitter)
 • Eric Lievens (ondervoorzitter)
 • Filip Temmerman
 • Johan Baetens
 • Anja Sonck
 • Bob Lambrechts
 • Guido Van Rossen