Naar inhoud

Katlijn Copriau

Katlijn Copriau

Functies

 • Algemeen directeur

  De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten, staat aan het hoofd van het gemeentepersoneel en is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer. Zij rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen.

  Zij organiseert de behandeling van de briefwisseling.

  Ze staat ook in voor de interne controle op de werking van de gemeentelijke diensten en voor correcte dienstverlening aan de bevolking.

  Zij is bovendien de schakel tussen de politieke organen van de gemeente en de gemeentelijke diensten. Zo woont ze de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad bij en is ze verantwoordelijk voor de notulering van deze vergaderingen. Zij ziet erop toe dat de besluiten van het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad daadwerkelijk en correct worden uitgevoerd.

  Ten opzichte van de gemeenteraad, het college en de burgemeester heeft ze ook een adviserende functie op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak.

 • OCMW-algemeen directeur

  De algemeen directeur is belast met de algemene leiding van de diensten van het OCMW, en met de interne controle op de werking van deze diensten.
  Ze is hoofd van het personeel en staat in voor het dagelijks personeelsbeheer.
  Zij bereidt de zaken voor die aan de voorzitter, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau worden voorgelegd.

   

  De algemeen directeur is voorzitster van het managementteam.
  In overleg met het managementteam zorgt de algemeen directeur voor het opstellen van het voorontwerp van het organogram, de personeelsformatie, de rechtspositieregeling van het personeel, de strategische nota van de meerjarenplanning, de beleidsnota van het budget en de verklarende nota van de budgetwijziging en de interne kredietaanpassing.

   

  De algemeen directeur woont de vergaderingen bij van de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau en is verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen. De algemeen directeur geeft juridisch, beleidsmatig en bestuurkundig advies aan deze organen.

   

  De reglementen, beslissingen en akten van de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau worden mede ondertekend door de algemeen directeur, alsook alle andere stukken of brieven die betrekking hebben op deze organen.

   

  De algemeen directeur mede ondertekent ook de algemene briefwisseling van het OCMW.

Praktisch

Katlijn Copriau

Hoogstraat 41
9450 Haaltert


tel. 053 85 86 16
e-mail