Bekendmaking en kennisgeving besluit gemeenteraad betreffende de definitieve vaststelling van het rooilijnplan eiland

Datum bekendmaking dinsdag 12 juli 2022

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Haaltert brengt in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2022 ter kennis dat het gemeentelijke rooilijnplan van het Eiland definitief werd vastgesteld.

Het dossier werd ter inzage gelegd van het publiek van 27 april 2022 tot en met 26 mei 2022.

Er werden twee bezwaren ingediend.

Het gemeenteraadsbesluit tot definitieve vaststelling van het gemeentelijkrooilijnplan ligt samen met de overige dossierstukken ter inzage op het administratief centrum van de gemeente Haaltert, Hoogstraat 41, 9450 Haaltert.

Het besluit van de gemeenteraad tot de definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan is te raadplegen op www.haaltert.be.  Het dossier ligt na telefonische afspraak via het telefoonnummer 053 85 86 07 ook ter inzage in het gemeentehuis aan het loket openbare ruimte.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering volgens de modaliteiten vervat in artikel 24 van het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 middels een beveiligde zending binnen een termijn van 30 dagen. Deze termijn gaat in de dag nadat de beslissing overeenkomstig artikel 18 of 22, tweede en derde lid werd betekend.