Naar inhoud

Bekendmakingen

Register der bekendmakingen (grote weergave)

Bekendmaking reglementen en verordeningen 

 

Gemeentedereet

Naar aanleiding van de wijziging van artikel 186 van het gemeentedecreet moeten sinds 1 januari 2014 de reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen, van de burgemeester en openbare onderzoeken op de gemeentelijke website bekendgemaakt worden door de burgemeester, met vermelding van zowel de datum waarop ze zijn aangenomen als de datum waarop ze op de website zijn gepubliceerd.

In elk document staan dus bovenaan deze twee data vermeld (de datum van goedkeuring en de datum van bekendmaking).

Overeenkomstig artikel 187 van het gemeentedecreet treden de reglementen en verordeningen in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.