Naar inhoud

Bekendmakingen openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen brengt volgende openbare onderzoeken ter kennis aan de bevoking:

---------------------------

Bekendmakingen openbaar onderzoek:

"Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort.
Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020.
De concrete begin- en einddata zijn thans nog niet gekend.
Verdere informatie bezorgen we u later."

--------------------------

Administratief beroep instellen:

"Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, worden de termijnen om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen.

Mogelijkerwijze zijn de affiches niet aangepast aan deze termijnverlenging.

Indien de termijn om beroep in te stellen nog niet verstreken was op 24 maart 2020, zal de termijn dan ook ten vroegste 23 april 2020 verstrijken."

Overzicht