Bouwmeesterscan Haaltert

De Bouwmeesterscan is ontwikkeld door het Team Vlaamse Bouwmeester en is bedoeld voor lokale besturen die werk willen maken van een duurzamer en beter ruimtegebruik. Een team van experten brengt de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes in kaart en concrete projecten en ingrepen aan. 

Een eerste deel van de scan richt zich op de situering van de gemeente in de ruimere omgeving en geeft een ruimtelijke analyse weer over de mobiliteitsstructuur, de open ruimte en het energieprofiel van de gemeente.

Door lintbebouwing minder duidelijke dorpskernen

Haaltert is vooral gekenmerkt door lintbebouwing en verkavelingen met lage dichtheden. De eigenlijke dorpskernen zijn nog moeilijk leesbaar. 

Het valt ook op dat er de laatste 10 jaar vooral heel wat appartementen zijn bijgekomen (zowat de helft van de nieuwe woongelegenheden) en dat er nog heel veel onbebouwde kavels beschikbaar zijn. Een beleid dat keuzes maakt om woningen te sturen naar de meest geschikte en duurzame locaties kan een belangrijke positieve kanteling teweegbrengen in de ruimtelijke ontwikkeling van Haaltert.

Ambities

Op basis van de analyse worden in de bouwmeesterscan ook een aantal ambities voorgesteld: 

  • Groen dooraderd dorpslandschap met compacte voorzieningenkernen
  • Ecologisch agrarisch landschap, gevrijwaard van bijkomende woonbebouwing
  • Uitbouw van een lokale fietscultuur en deelmobiliteit
  • Evolutie naar klimaatneutraliteit
  • Samen bouwen aan een duurzame overgang

Er worden concrete acties ‘op maat’ aangereikt. Er wordt een woonzoneringsplan voorgesteld met zones voor mogelijke verdichting, zones die blijven zoals ze zijn en eventueel zones voor ontsnippering. Dit met het oog op een betere definiëring van dorp en kern en het zorgen voor strategische groei. 

Fietsen en energiezuinige gebouwen

Om de fietsmobiliteit te verbeteren moet Haaltert investeren in een leesbaar en aantrekkelijk fietsnetwerk en wordt aansluitend best ingezet op een netwerk van mobipunten. 

De nood aan een dringende en doorgedreven energietransitie leidt ertoe dat er moet ingezet worden op niveau van de gebouwen (extra isolatie, compacter en energiezuiniger bouwen, efficiënter energiegebruik bij verwarming, …) en op niveau van de lokale groene energieproductie. 

Strategische projecten

Tenslotte spitst de Bouwmeesterscan zich meer in detail toe op enkele mogelijke strategische projecten:

  • het bekenlandschap tussen Haaltert en Denderhoutem
  • parklint ‘Open ruimte kamers’ Haaltert
  • kernversterking en verdichtingsstrategie Haaltert met 9 mogelijke strategische projecten in Haaltert
  • dorpskernversterking Denderhoutem

In oktober 2021 werd het eindresultaat van de Haaltertse bouwmeesterscan voorgesteld en voorgeld aan de adviesraden.

Je kan het volledige document van de bouwmeesterscan hieronder downloaden