Dakisolatie en zoldervloerisolatie

Als je je dak of zoldervloer isoleert, maak je aanspraak op een renovatiepremie.

Voorwaarden

 • De woning waarvoor de aanvraag wordt ingediend moet op Haalterts grondgebied liggen en sinds ten minste vijf jaar in gebruik zijn genomen als woning (zoals blijkt uit de inschrijving in het bevolkingsregister) op datum van de uitgevoerde werken.

 • De premie wordt toegekend aan de persoon die de aanvraag gedaan heeft. Wanneer je niet de eigenaar bent van de woning moet de eigenaar van de woning het aanvraagformulier ondertekend hebben. De aanvraag dient te worden ingediend bij het gemeentebestuur van Haaltert op een door de gemeente ter beschikking gesteld aanvraagformulier.

 • De aanvraagformulieren moeten ingediend zijn vóór 1 juni van het jaar volgend op het jaar waarin de werken uitgevoerd werden (= het actiejaar).
 • Het college van burgemeester en schepenen kan de uitbetaling van een premie goedkeuren, weigeren, uitstellen en verminderen. Deze beslissing is gebaseerd op het rapport dat opgesteld werd na een bezoek ter plaatse door de huisvestingsambtenaar of milieuambtenaar. Bij weigering van de premie word je als aanvrager schriftelijk op de hoogte gebracht. Bij goedkeuring zal de premie binnen een redelijke termijn/periode uitbetaald worden.
 • Elke premie kan slechts eenmaal per woning worden toegestaan.
 • De premieaanvraag is enkel geldig als een kopie van alle betalingsbewijzen en van alle aankoopfacturen van het isolatiemateriaal (met vermelding van het merk, de soort, de dikte, het type & het aantal m²) is toegevoegd. Op de facturen moeten het adres en de naam van de aanvrager vermeld staan. De premieaanvraag is geldig voor facturen met factuurdatum tussen 01 januari 20xx en 31 december 20xx. De eindfactuur bepaalt het actiejaar van de premieaanvraag.
 • De premie kan verkregen worden bij dakisolatie of zoldervloerisolatie binnen hetzelfde beschermd volume (= het woonvolume dat de werkelijke, bewoonde en verwarmde vertrekken omvat).
 • Het isoleren van een zoldervloer komt ook in aanmerking op voorwaarde dar de zolderruimte niet gebruikt kan worden als kamer.
 • De R-waarde van het isolatiemateriaal moet minimum 4m²K/W zijn. Het materiaal mag in meerdere lagen geplaatst worden. De R-waarde van een bestaande isolatielaag mag worden meegerekend. De R-waarde (warmteweerstand) wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambdawaarde.
 • Thermische folies en riet komen niet in aanmerking voor deze premie.

Procedure

Dien je premieaanvraag in bij lokaal bestuur Haaltert. 

Wat meebrengen

 • Het ondertekende aanvraagformulier
 • De kopieën van de facturen
 • Een ingevuld attest van de aannemer

Kostprijs

De subsidie bedraagt 2,5 euro (exclusief indexatie) per vierkante meter gerealiseerde dakisolatie of zoldervloerisolatie met een maximum van 125 euro (exclusief indexatie) per gebouw.

Het premiebedrag wordt jaarlijks aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk. De aanpassing gebeurt met behulp van de coëfficiënt die wordt verkregen door het gemiddelde van de indexcijfers van het jaar dat het jaar van de toekenning van de premiebedragen voorafgaat, te delen door het gemiddelde van de indexcijfers van het jaar 2013. Na toepassing van de coëfficiënt worden de premiebedragen afgerond tot de hogere of lagere eenheid van euro naargelang het cijfer van de tienden al dan niet 5 bereikt.

Uitzonderingen

Beschermde afnemers op vlak van elektriciteit en aardgas en personen met het OMNIO- of RVV-statuut in de ziekteverzekering die beschikken over een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen dat lager is dan 750 euro, hebben een recht op een verdubbeling van de premie (5 euro per vierkante meter exclusief indexatie), evenals van het plafond (maximum 250 euro exclusief indexatie).

Om hiervan te genieten wordt door beschermde afnemers een energiefactuur toegevoegd aan het aanvraagformulier waaruit blijkt dat ze op het ogenblik van de aanvraag recht hebben op het specifiek sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas, door personen met het OMNIO- of RVV-statuut wordt een bewijsstuk van het ziekenfonds toegevoegd.

Meer info

Vraag hier je premie aan:

Premie dakisolatie of zolderisolatie aanvragen