Exploitatievergunning horeca

Wat?

Het uitbaten van een horecazaak moet geregistreerd worden bij de dienst Lokale  Economie. Bij goedkeuring van je aanvraag krijg je een ‘exploitatievergunning horeca’ met bijhorende attesten en vergunningen.

Het doel is kwalitatieve, diverse en leefbare horeca die bijdraagt tot de aantrekkelijkheid van de gemeente voor inwoners en bezoekers.

Door dit reglement in te voegen wil lokaal bestuur Haaltert inzetten op kwaliteitsverhoging en het in orde zijn met de regelgeving.

Wil je zelf een horecazaak uitbaten, maar weet je niet hoe er aan te beginnen. Bekijk dan de horecabrochure op Horeca Vlaanderen.

Bekijk hier de horecabrochure 

Wat zijn de voorwaarden?

Om een ‘exploitatievergunning horeca’ voor je horecazaak te krijgen dien je te voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in het horecareglement en alle reglementering voor de uitbating van een drankgelegenheid. Alle informatie hierover vind je in de startersgids Horeca van Horeca Vlaanderen.

Wat kost het?

De aangifte van een horecazaak is gratis. Enkel voor het onderzoek naar de brandveiligheid wordt een kostprijs aangerekend door de brandpreventiezone. De exploitant ontvangt hieromtrent een factuur van de zone, niet van het gemeentebestuur.

Stap 1: Verzamel alle benodigde documenten

Jouw dossier kan enkel behandeld worden indien je alle gevraagde documenten kan toevoegen bij de aanvraag. Gelieve de volgende digitale (ingescande) documenten klaar te houden om als bijlage toe te voegen:

 • kopie identiteitskaart
 • uittreksel Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
 • kopie statuten zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (voor rechtspersonen met uitzondering van verenigingen zonder winstoogmerk)
 • kopie huurovereenkomst (indien van toepassing) of eigendomsakte
 • moraliteitsattest (indien je geen inwoner van Haaltert bent)
 • verzekeringen
  • burgerlijke aansprakelijkheid brand en ontploffing
  • burgerlijke aansprakelijkheid uitbating;
  • eventueel andere verzekeringspolissen
 • Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen: aanvraagformulier of toelating;
 • een gedagtekend en ondertekend grond/inplantingsplan op relevante schaal van de tot de horecazaak dienende lokalen (publiek toegankelijk);
 • aanduiding van de locatie waarvoor de vergunning wordt aangevraagd (volledig adres, kadastrale gegevens, aanduiding op kaart, …)
 • voor kansspelinrichtingen klasse 3 die in hun inrichting een kansspel willen plaatsen een vooraf aangevraagde vergunning klasse C van de Kansspelcommissie (indien van toepassing)
 • Bewijs dat de VLAREM-Wegwijzer is doorlopen
  • Ben je niet meldings- of vergunningsplichtig: Bezorg ons dan een screenshot waarin we zien dat je niet vergunnings- of meldingsplichtig bent.
  • Ben je wel meldings- of vergunningsplichtig: Bezorg ons dan je resultaat in pdf.

Stap 2: Vul het aanvraagformulier in

Vul het aanvraagformulier in via het e-loket, stop de gevraagde documenten in bijlage. Exploitanten die hierbij problemen hebben, kunnen een afspraak maken met de dienst Lokale Economie.

Klik hier om het aanvraagformulier in te vullen

Stap 3: Controle op hygiëne, brandveiligheid, …

Bij een aanvraag horen verschillende controles: de brandweer komt langs voor een controle van de brandveiligheid, de wijkagent controleert de hygiëne, …

Ook vanuit Lokaal bestuur Haaltert kunnen er bijkomende controles nodig zijn, zoals voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige of milieuaspecten.  Deze dient aangevraagd te worden via het omgevingsloket. https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/ (IIOA of Exploitatie van een Ingedeelde Inrichting of Activiteit).

Voor de juiste rubrieken die moeten aangevraagd worden, doorloop je best de vragenlijst op https://vlaremwegwijzer.navigator.emis.vito.be/

Opgelet: Volgens artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet mag:

 • Niemand zonder voorafgaande omgevingsvergunning een project dat bij of krachtens de decreten, vermeld in artikel 5, is onderworpen aan vergunningsplicht uitvoeren, exploiteren, verkavelen of een vergunningsplichtige verandering eraan doen.
 • Niemand zonder voorafgaande uitdrukkelijke of stilzwijgende aktename een project dat bij of krachtens de decreten, vermeld in artikel 5, is onderworpen aan meldingsplicht uitvoeren, exploiteren of een meldingsplichtige verandering eraan doen

Stap 4: Ontvangst openingsvergunning

Op basis van jouw voorgelegde documenten, het moraliteitsonderzoek, het hygiëneonderzoek, stedenbouwkundig onderzoek, omgevingsvergunning en het brandveiligheidsattest, verleent de burgemeester de exploitatievergunning horeca samen met volgende specificaties:

 • het formulier ter aanduiding van het maximum aantal personen
 • het formulier ter beteugeling van de dronkenschap (enkel voor café’s)
 • het formulier met de noodnummers (zichtbaar voor het personeel te bevestigen achter de bar)

Ook vanuit Lokaal bestuur Haaltert kunnen er bijkomende controles nodig zijn, net zoals voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige of milieuaspecten. Je kan dit aanvragen via het omgevingsloket: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/ (IIOA of Exploitatie van een Ingedeelde Inrichting of Activiteit).

Om te weten welke rubrieken je nu net moet aanvragen, doorloop je best de vragenlijst: https://vlaremwegwijzer.navigator.emis.vito.be/

Verloop

De procedure (van aanvraag tot vergunning) neemt minstens 45 kalenderdagen in beslag.

Nadat de aanvraag ontvankelijk is verklaard zullen de nodige diensten - je contacteren voor een (kosteloze) controle ter plaatse.

Reglementen en belastingen