Naar inhoud

Financiële Dienst

financiële dienst (grote weergave) Praktische info

De financiële dienst:

  • voert de boekhouding van de gemeente en het OCMW binnen het kader van het jaarlijkse budget, zowel qua uitgaven als ontvangsten. In de jaarrekening wordt hierover verantwoording afgelegd.
  • stelt het budget op, brengtwijzigingen aan, doet interne kredietaanpassingen (financiële nota, beleidsnota en financiële meerjarenplanning) in overleg met het college van burgemeester en schepenen en het managementteam.
  • stelt het algemeen beleidsplan op en doet de jaarlijkse aanpassingen ervan in overleg met het college van burgemeester en schepenen en het managementteam.
  • doet financiële beleidsadvisering, analyse en rapportering naar het beleid.
  • beheert de thesaurie en de leningen
  • doet de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van alle beslissingen van de gemeente en het OCMW met financiële impact. Voor alle voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande nettokasstroom vanaf 2.500 euro dient een voorafgaand visum door de financieel directeur te worden afgeleverd, voordat enige verbintenis kan worden aangegaan
  • doet het debiteurenbeheer, met name de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten.


Belastingen en retributies:

Wat is het verschil?

Een gemeentebelasting is een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. 
Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeente in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie.

Zowel belastingen als retributies worden door de gemeenteraad vastgesteld.

 

Volgende belastingen en retributies worden in Haaltert geheven:

Aanpassing reglement initiatief voor buitenschoolse opvang ‘De Pagadder’

Retributiereglement takelen en bewaren voertuigen

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2016

Gemeentebelasting op de afgifte van administratieve stukken voor de periode 2016-2019

Gemeentebelasting op de afgifte van identiteitskaarten en verblijfsbewijzen voor de periode 2016-2019

Gemeentebelasting op de aansluiting op het rioleringsnet voor de periode 2016-2019

Gemeentebelasting op het afleveren van Europese rijbewijzen voor de periode 2016-2019

Gemeentebelasting op het afleveren van internationale rijbewijzen

Gemeentebelasting op het afleveren van voorlopige Europese rijbewijzen

Gemeentebelasting op het langdurig parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op plaatsen gelijkgesteld met de openbare weg in strijd met de bepalingen van artikel 27.5 van het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg voor de periode 2016-2019

Gemeentebelasting op het ontbreken van parkeerplaatsen voor de periode 2016-2019

Gemeentebelasting op het parkeren in een blauwe zone

Gemeentebelasting op het terugvorderen van port- en publicatiekosten verbonden aan de aanvraag van een milieu-, stendenbouwkundige - en verkavelingsvergunning voor de periode 2016-2019

Gemeentebelasting op nachtwinkels voor de periode 2016-2019

Gemeentebelasting plaatsrechten op de kermissen voor de periode 2016-2019

Gemeentebelasting plaatsrechten op markten voor de periode 2016-2019

Reglement leegstandheffing voor de periode 2016-2019

Gemeentelijke retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2016

Gemeentelijk retributiereglement DIFTAR voor het aanslagjaar 2016

Retributie voor het opzoeken en afgeven van eender welke administratieve inlichting voor de periode 2016-2019

Gemeentelijke retributie terugvordering prestaties voor rekening van derden

Gemeentelijk retributiereglement op drukwerk voor verenigingen

Retributie op het gebruik van het gemeentelijk materiaal

Retributie op de vervoersdienst van het gemeentelijk materiaal

Retributie op het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur

Gemeentelijke retributie op de lijkbezorging, het verlenen van grafconcessies en opgravingen op de gemeentelijke begraafplaatsen

Gemeentelijke retributie op het ontlenen van muziekinstrumenten

Gemeentelijke retributie op kopieën van bestuursdocumenten

Retributie plaatselijke openbare bibliotheek

Retributie gemeentelijke sporthal

Retributie tussenkomsten brandweer

Retributie IBO ‘De Pagadder’

Praktisch

Financiële Dienst

Gemeentehuis -eerste verdieping-
Hoogstraat 41
9450 Haaltert
tel. 053 85 86 23
fax 053 85 86 22

financien@haaltert.be

rekeningnummer: IBAN BE36 0910 0028 6581  bic: GKCCBEBB