Naar inhoud

Financiële Dienst

financiële dienst (grote weergave) Praktische info

De financiële dienst:

  • voert de boekhouding van de gemeente en het OCMW binnen het kader van het jaarlijkse budget, zowel qua uitgaven als ontvangsten. In de jaarrekening wordt hierover verantwoording afgelegd.
  • stelt het budget op, brengtwijzigingen aan, doet interne kredietaanpassingen (financiële nota, beleidsnota en financiële meerjarenplanning) in overleg met het college van burgemeester en schepenen en het managementteam.
  • stelt het algemeen beleidsplan op en doet de jaarlijkse aanpassingen ervan in overleg met het college van burgemeester en schepenen en het managementteam.
  • doet financiële beleidsadvisering, analyse en rapportering naar het beleid.
  • beheert de thesaurie en de leningen
  • doet de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van alle beslissingen van de gemeente en het OCMW met financiële impact. Voor alle voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande nettokasstroom vanaf 2.500 euro dient een voorafgaand visum door de financieel directeur te worden afgeleverd, voordat enige verbintenis kan worden aangegaan
  • doet het debiteurenbeheer, met name de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten.


Belastingen en retributies:

Wat is het verschil?

Een gemeentebelasting is een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. 
Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeente in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie.

Zowel belastingen als retributies worden door de gemeenteraad vastgesteld.

Volgende belastingen en retributies worden in Haaltert geheven:

Aanpassing reglement initiatief voor buitenschoolse opvang ‘De Pagadder’

Gemeentelijke retributie terugvordering prestaties voor rekening van derden

Gemeentelijk retributiereglement op drukwerk voor verenigingen

Retributie op het gebruik van het gemeentelijk materiaal

Retributie op de vervoersdienst van het gemeentelijk materiaal

Retributie op het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur

Gemeentelijke retributie op de lijkbezorging, het verlenen van grafconcessies en opgravingen op de gemeentelijke begraafplaatsen

Gemeentelijke retributie op het ontlenen van muziekinstrumenten

Gemeentelijke retributie op kopieën van bestuursdocumenten

Retributie plaatselijke openbare bibliotheek

Retributie gemeentelijke sporthal

Retributie tussenkomsten brandweer

Retributie IBO ‘De Pagadder’

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor de aanslagjaren 2020-2025 - goedkeuring

Gemeentebelasting aansluiting op het openbaar rioleringsnet voor de periode 2020-2025 - goedkeuring

Gemeentebelasting op de afgifte van reispassen voor de periode 2020-2025 - goedkeuring

Gemeentebelasting op het afleveren van identiteitskaarten en verblijfsbewijzen voor de periode 2020-2025 - goedkeuring

Gemeentebelasting op het afleveren van rijbewijzen voor de periode 2020-2025 - goedkeuring

Gemeentebelasting op het ontbreken van parkeerplaatsen voor de periode 2020-2025 - goedkeuring

Gemeentebelasting op nachtwinkels voor de periode 2020-2025 - goedkeuring

Gemeentebelasting plaatsrechten op de plaatselijke kermissen vr de periode 2020-2025 - goedkeuring

Gemeentebelasting plaatsrechten op markten vr de periode 2020-2025 - goedkeuring

Gemeentelijke opcentiemen op onroerende voorheffing voor de aanslagjaren 2020-2025 - goedkeuring

Reglement tot registratie en heffing van leegstaande woningen en gebouwen

Retributie op de afgifte van adm stukken voor de periode 2020-2025 - goedkeuring

Retributie op het terugvorderen vd port- en publicatiekosten verbonden aan de aanvraag ve omgevingsvergunning vr de periode 2020-2025 - goedkeuring

Retributie op langdurig parkeren van motorvoertuigen... vr de periode 2020-2025 - goedkeuring

Retributie parkeren in blauwe zone voor de periode 2020-2025 - goedkeuring

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein vr de periode 2020-2022 - goedkeuring

Retributiereglement takelen en bewaren voertuigen vr de periode 2020-2025 - goedkeuring

Retributiereglement voor de inzameling van afvalstoffen - goedkeuring

Praktisch

Financiële Dienst

Gemeentehuis -eerste verdieping-
Hoogstraat 41
9450 Haaltert
tel. 053 85 86 23
fax 053 85 86 22

financien@haaltert.be

rekeningnummer: IBAN BE36 0910 0028 6581  bic: GKCCBEBB