Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Het GAS-reglement biedt mogelijkheden om overlast en asociaal gedrag aan te pakken. Het gaat om basisafspraken die we met z’n allen maken om een prettige leefomgeving voor iedereen te verzekeren. Denk maar aan sluikstorten, nachtlawaai, hondenpoep, vandalisme, …

Het gerecht kon geen ruimte vrijmaken voor deze ‘niet ernstige feiten’, waardoor er straffeloosheid ontstond.

Het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties biedt de gemeenten de mogelijkheid om sneller en efficiënter op te treden tegen de ‘kleine criminaliteit’ en openbare overlast op hun grondgebied. 

Onderaan deze pagina vind je het volledige GAS-reglement.

Het reglement is identiek voor Haaltert en Denderleeuw, omdat we samen een politiezone vormen. 

Hoe werkt het?

Als de politie of een gemachtigd ambtenaar een overtreding van het reglement vaststelt, maakt hij een proces-verbaal of bestuurlijk verslag op en stuurt dit naar de sanctionerend ambtenaar. Deze verwittigt de overtreder met een aangetekende brief over de vastgestelde overtreding. De overtreder krijgt de kans zich te verdedigen bij de GAS-ambtenaar. Hij beslist uiteindelijk om al dan niet een sanctie op te leggen, zonder tussenkomst van het parket.

Resultaat: een snellere en efficiëntere bestraffing en bewustmaking dat overlast veroorzaken niet kan.

Indien de overtreder niet akkoord gaat, kan hij tegen de beslissing van de GAS-ambtenaar beroep aantekenen bij de politie- of jeugdrechter.

Boete

Als je een regel uit GAS overtreedt, riskeer je een administratieve geldboete

Daarnaast zijn er nog andere administratieve sancties mogelijk zoals gemeenschapsdienst, de schorsing of intrekking van een door de gemeente afgegeven toestemming of vergunning of de sluiting van een inrichting.

Niet-dringende klacht? 

Heb je een specifieke (niet-dringende) klacht? Contacteer je wijkinspecteur