Naar inhoud

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

De gemeenteraad keurde een nieuw reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties goed. Het gaat om een reglement dat identiek is voor Haaltert en Denderleeuw, die tot dezelfde politiezone behoren.

Het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties biedt de gemeenten de mogelijkheid om sneller en efficiënter op te treden tegen de "kleine criminaliteit" en openbare overlast op hun grondgebied. Bovendien biedt het systeem van de administratieve sancties de mogelijkheid om het gevoel van straffeloosheid bij de bevolking, de politiediensten, bij de dader en bij het slachtoffer van de overtreding tegen te gaan.

In het reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties staan duidelijke regels waarmee men paal en perk wil stellen aan allerlei gedragingen die openbare overlast veroorzaken: nalatigheden, verloedering, bevuiling, lawaai... Als je één van de regels uit GAS overtreedt, riskeer je een administratieve geldboete. Die kan oplopen tot 250 euro. Daarnaast zijn er nog andere administratieve sancties mogelijk zoals de schorsing of intrekking van een door de gemeente afgegeven toestemming of vergunning of de sluiting van een inrichting.

Procedure

De politie en hiervoor speciaal aangestelde personen stellen de overtredingen vast. Enkele ambtenaren van de provincie, die daartoe werden aangeduid door de gemeenteraad, leggen de administratieve boete op. De tussenkomst van het parket of van de politierechtbank is dus niet meer nodig. Schorsing of intrekking van een toelating of vergunning afgeleverd door het gemeentebestuur, evenals een tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een instelling worden opgelegd door het college van burgemeester en schepenen.

Pas na het indienen van de verweermiddelen of het verstrijken van de termijn van vijftien dagen kan de ambtenaar een beslissing nemen. Tegen de beslissing van de ambtenaar is hoger beroep mogelijk. Dit beroep wordt aangetekend bij de politierechtbank.

In een aantal gevallen kan een inbreuk naast de geldboete ook aanleiding geven tot het verhalen van kosten gemaakt door de gemeente. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het opruimen van een sluikstort. Dit gebeurt op basis van het retributiereglement voor de terugvordering van prestaties door derden.

Bemiddeling

Wanneer een minderjarige tussen 14 en 18 jaar het reglement overtreedt, dan zal er eerst een bemiddelingsaanbod gedaan worden vooraleer de sanctionerende ambtenaar werkelijk een boete oplegt. In bepaalde gevallen kan een dergelijke bemiddeling ook aangeboden worden aan meerderjarige overtreders.

In de bemiddeling tracht de bemiddelaar een gesprek te organiseren tussen overtreder en slachtoffer waarbij elk zijn verhaal mag brengen, om vervolgens samen te bekijken op welke manier de overtreder zijn daad kan herstellen of de schade kan vergoeden. Bij een positief herstel of vergoeding van de schade zal de sanctionerende ambtenaar overwegen om een minder hoge boete of zelfs geen boete op te leggen.

Minderjarigen jonger dan 16 jaar kunnen niet met een gemeentelijke administratieve sanctie worden bestraft. Bij hen gaat het proces verbaal nog steeds naar de jeugdrechter.