Naar inhoud

Milieuraad

Voorstelling:

Doelstellingen en Opdrachten

De milieuraad is een pluralistisch orgaan ter bevordering van het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid in het algemeen.
Onder gemeentelijk milieu- en natuurbeleid wordt verstaan:
1. Milieuhygiëne:
a) het voorkomen, opsporen en bestrijden van lucht-, oppervlaktewater-, grondwater- en bodemverontreiniging;
b) het voorkomen, opsporen en bestrijden van geluidshinder;
c) het voorkomen, verwijderen en recycleren van afvalstoffen.
2. Milieubescherming
a) het behoud en herstel van natuur, landschappen, stads- en dorpsgezichten en monumenten;
b) het beheer van de groene ruimten: berm- en bosbeheer, ruilverkaveling en landinrichting;
c) bescherming van dieren en planten; d) bestrijding van planten en dieren in het raam van de landbouw (gewasbescherming).

De milieuraad heeft tot taak advies uit te brengen aan het college van burgemeester en schepenen en/of aan de gemeenteraad betreffende de problemen en voorstellen met betrekking tot de milieuhygiëne en de milieubescherming. Dit geschiedt hetzij op verzoek van het schepencollege of de gemeenteraad, hetzij op eigen initiatief.
De milieuraad is tevens een werkorgaan met als doel het aanmoedigen, coördineren en eventueel zelf organiseren van activiteiten met een milieu- of natuureducatieve waarde.
De milieuraad heeft daarnaast een belangrijke taak te vervullen op het vlak van de sensibilisatie en educatie van de bevolking.

Contact: Provost Etienne Contactadres: Eigenstraat 198 9450 Haaltert