Haaltert renoveert

Voor een klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen is renovatie van onze woningen een absolute must.

Renovatieadvies aan huis

In oktober 2021 beslisten de bestuursraad van SOLVA en de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen om met middelen van het Projectenfonds het project “Zuid-Oost-Vlaanderen renoveert!" op te starten.

Voor alle particuliere woningeigenaars betekent dit een aanbod voor uitgebreid renovatieadvies en indien gewenst ook renovatiebegeleiding en ontzorging. Het advies omvat behalve energiebesparende ingrepen en duurzame technieken voor o.a. verwarming ook andere klimaataspecten in en om de woning zoals opvang en buffering van hemelwater, hittebestendig wonen, ontharding en vergroening. Zowel eigenaars-bewoners als particuliere verhuurders kunnen kosteloos zo’n renovatieadvies-aan-huis aanvragen. 

Klik hier om jouw renovatieadvies-aan-huis aan te vragen

Waarom inzetten op woningrenovatie?

Het aandeel van de sector huishoudens in de CO2-uitstoot in Zuid-Oost-Vlaanderen kent weliswaar een licht dalende evolutie, maar betekent nog steeds ongeveer een derde van de totale uitstoot. 

De bron van CO2-emissies in de sector huishoudens is gelinkt aan de manier van verwarmen en de mate waarin onze woningen geïsoleerd zijn. Er is dus heel wat werk aan de winkel wat betreft energie-efficiëntie en de switch naar duurzame energie in de woningen in Zuid-Oost-Vlaanderen. Meer bepaald moeten elk jaar 3% van onze woningen ingrijpend energetisch gerenoveerd worden om onze klimaatdoelstelling te kunnen behalen.

Daarnaast zorgt de klimaatverandering voor toenemende hitte, droogte en wateroverlast. We willen de woningen dus niet enkel energetisch renoveren, maar ook bestendig maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Inzetten op isoleren, renoveren en de switch maken naar duurzame verwarming bespaart heel wat CO2 en maakt een wezenlijk verschil. Daarom is stimuleren van woningrenovatie ook een belangrijke maatregel in het klimaatplan die ook door de gemeenten in Zuid-Oost-Vlaanderen zelf als prioritair naar voor werd geschoven. De energetische renovatie willen we meteen ook koppelen aan advies en stimulansen voor het hittebestendig maken van woningen en het verbeteren van de waterhuishouding in en rond de woning om wateroverlast, maar ook verdroging te vermijden.

De noodzakelijke renovatieversnelling blijft echter uit omdat woningeigenaars zich vaak niet bewust zijn dat ook hun eigen huis baat heeft bij renovatie, en omdat zij bepaalde drempels ervaren. Het gebrek aan kennis om te bepalen welke ingrepen prioritair zijn, welke het meest energie besparen, in welke volgorde de werken het beste worden uitgevoerd en met welke materialen, maar ook het kluwen van premies en heel wat praktische vragen…

Particulieren hebben nood aan onafhankelijk advies, een doordacht stappenplan om te renoveren, ontzorging bij de administratieve rompslomp en begeleiding bij het renoveren zelf. Dit alles zonder verloren te lopen in het complexe speelveld van de vele instrumenten en spelers op vlak van duurzame renovaties.

Wat houdt het aanbod in?

Het aanbod voor particuliere woningeigenaars bevat volgende vijf stappen, waarbij het de particulier vrij staat om na het advies al dan niet in een renovatiebegeleidingstraject te stappen en werken effectief uit te (laten) voeren.

STAP 1 – Eenvoudige aanmelding via online inschrijvingsformulier op de website https://www.bouwwijs.be/bouwadvies-en-premies (of telefonisch indien nodig) 

STAP 2 - Gratis en objectief renovatieadvies aan huis, én een gedetailleerd adviesverslag: De renovatieadviseur komt op huisbezoek en trekt 1,5 à 2 uur uit om te adviseren welke renovatie-ingrepen aangewezen zijn. Er worden oplossingen op korte en lange termijn voorgesteld op basis van de behoefte van de eigenaar en een concreet stappenplan met prioritering. Het huidige renovatieadvies (1 à 1,5 uur) wordt met een half uur uitgebreid om voldoende tijd vrij te maken om ook de diverse mogelijkheden te bespreken m.b.t. klimaatadaptieve ingrepen in en om de woning. Na afloop van het bezoek krijgt de eigenaar een gedetailleerd verslag toegestuurd met een stappenplan voor uitvoering van de verschillende renovatie-ingrepen. Voor elke stap wordt de prioriteit van de ingreep aangegeven, een persoonlijk advies en een globale inschatting van de kosten, eventuele premies en mogelijke besparingen. 

STAP 3 – Begeleiding en ontzorging voor renovatie-ingrepen: Binnen de 2 weken nadat de eigenaar het verslag ontving, neemt de erkende renovatiebegeleider contact op om na te gaan of verdere begeleiding wenselijk is voor de uitvoering van prioritaire energetische renovatiewerken. Er zijn 8 werken die in aanmerking komen voor gratis begeleiding namelijk de door Fluvius opgenomen BENOvatiemaatregelen (dak- of zoldervloerisolatie, buitenmuurisolatie, vloer- of kelderplafondisolatie, beglazing, zonneboiler, warmtepompboiler, warmtepomp, ventilatiesysteem). De begeleider gaat aan de slag met het zoeken van geschikte aannemers in de buurt en opvragen van offertes. Uiteraard kan de woningeigenaar ook zelf aannemers of offertes aanbrengen. Tot de concrete afspraak met aannemers is de keuze om daadwerkelijk over te gaan tot uitvoering van de werken nog steeds vrijblijvend. 

STAP 4 – Opvolging tijdens de uitvoering van de werken: Bij de uitvoering van de werken kan de eigenaar indien nodig ook verder met (bouwtechnische) vragen of bezorgdheden terecht bij de begeleider. 

STAP 5 – Ontzorging voor aanvraag van premies: De renovatiebegeleider staat de eigenaar bij om na de oplevering van de werken de eventuele premies aan te vragen waarvoor deze in aanmerking komt.
Het advies en de ontzorging staat open voor alle woning-eigenaars; zowel eigenaar-bewoners als eigenaar-verhuurders. Afspraken worden steeds gemaakt met de woningeigenaar, bij huurwoningen dient de eigenaar de huurder te informeren en te betrekken. Sociale woningen vallen buiten dit project maar sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen voor dergelijke specifieke renovatieadviestrajecten contact nemen met het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen. Voor woningeigenaars die het moeilijk hebben om de nodige renovatiewerken te bekostigen, zoeken we samen met de Energiehuizen naar mogelijkheden via bijvoorbeeld een energielening. In bepaalde gemeenten zijn ook renteloze leningen voor noodkopers mogelijk.

Klik hier voor meer info over ons klimaatactieplan