Interessante documenten

Rechtspositieregeling

De rechtspositieregeling wordt opgemaakt op basis van een decreet. De concrete vertaling ervan naar de praktijk vind je in het arbeidsreglement.

In de rechtspositieregeling vind je de regels waaraan het bestuur en haar personeelsleden zich moeten houden. Onder andere
regels rond aanwerving, proeftijd, evaluatie, vorming, bevordering, salaris, toelagen, verlof,… zijn hierin opgenomen.

Hier vind je de rechtspoitieregeling

Arbeidsreglement

Het arbeidsreglement is een concretisering van wat wordt vastgelegd in de rechtspositieregeling. Je vindt er de praktische afspraken rond arbeidsduur, verlof, afwezigheid, en andere rechten en plichten,…

Ook contactgegevens van bijvoorbeeld de vakorganisaties en hun afgevaardigden zijn opgenomen in het arbeidsreglement, ook de contactgegevens van de preventieadviseur, van het comité voor veiligheid en bescherming op het werk, vind je erin terug. 

Hier vind je het arbeidsreglement

Organogram

Het personeelsorganogram geeft onze organisatiestructuur weer. Je vindt er een overzicht van onze diensten, de functies en niveaus.

Klik hier voor het organogram

Deontologische codes

Deze deontologische codes bundelen gedragsregels en richtlijnen voor personeelsleden en mandatarissen van lokaal bestuur Haaltert. 

personeel gemeente

personeel OCMW

mandatarissen gemeente

mandatarissen OCMW