Naar inhoud

Klachtenmeldpunt

Praktische info


Gemeentelijk klachtenmeldpunt
Hoogstraat 41 
9450 Haaltert
tel 053 85 86 18
e-mail klachten@haaltert.be

 

De gemeenteraad heeft een reglement voor klachtenbehandeling goedgekeurd.
Dit reglement omschrijft wat er precies onder een klacht wordt verstaan, wie de klacht zal behandelen en welke procedure er daarbij moet worden gevolgd. 
Het gemeentebestuur wil op deze manier conflicten voorkomen en ervoor zorgen dat de gemeentediensten de kans krijgen om eventuele fouten recht te zetten en hun werking te verbeteren.


Wat is een klacht?


Elke uiting van ongenoegen van een burger over de gemeentelijke dienstverlening kan behandeld worden als een klacht. De klachtenprocedure wordt dan gevolgd.
Een klacht kan gaan over een product, een handeling of gedraging, of gewoon het achterwege blijven van een handeling of gedraging door een personeelslid of een dienst van het gemeentebestuur.
De klacht kan mondeling, schriftelijk of elektronisch worden ingediend;

Gewone meldingen (bv. ‘Er is een verzakking in het wegdek.’) of beleidsvragen (bv. ‘Waarom ligt er geen riolering in onze straat?’) vallen niet onder de klachtenregeling. 
U kunt hiervoor gebruik maken van dit gedetailleerde meldingsformulier.

 

Waar kunt u een klacht indienen?


Elke burger kan een klacht indienen op het centraal klachtenmeldpunt (per post, per e-mail, per telefoon of gewoon ter plaatse).
Het meldpunt bevindt zich op het gemeentesecretariaat, op de eerste verdieping van het gemeentehuis. Alle gegevens vindt u hierboven.

U kunt met uw klachten ook terecht op om het even welke gemeentelijke dienst die beschikt over administratief personeel: aan de balies in het gemeentehuis, in het Sociaal Huis, in de bibliotheek, in 'De Pagadder', in de sporthal en in de muziekacademie helpen onze medewerkers u graag verder.

 

Hoe kunt u een klacht indienen? 

 

 • U kunt uw klacht mondeling formuleren op het klachtenmeldpunt of aan de balie van een van onze diensten.
  Onze medewerkers geven u dan graag een exemplaar van het klachtenformulier en de nodige informatie om uw klacht op papier te zetten.
  Indien gewenst kan een administratief personeelslid de klacht ook volledig voor u opmaken, u hoeft dan enkel nog te ondertekenen. 
 • Voor een schriftelijke klacht kunt u dit formulier bij u thuis afdrukken, invullen en opsturen naar bovenstaand adres. 
 • Voor klachten langs elektronische weg kunt u best dit formulier op uw computer invullen, opslaan en doormailen naar het e-mailadres hierboven.


Hoe verloopt de volledige procedure?

 

 • U dient een klacht in.
 • U krijgt binnen de acht dagen een ontvangstmelding van onze klachtencoördinator. In ons meldpunt is dat de algemeen directeur.
 • De klachtencoördinator oordeelt of de klacht ontvankelijk is en geeft uw klacht dan door naar de klachtenbehandelaar. Doorgaans is dat het diensthoofd van de betrokken dienst. Hij of zij onderzoekt de klacht inhoudelijk en gaat na of die gegrond is, zoekt samen met de dienst naar een oplossing en stelt een timing op voor het uitvoeren van deze oplossing en het afhandelen van de klacht.
 • De klachtencoördinator zal tijdens de hele procedure waken over de objectiviteit, de behandelingstermijnen en de te volgen procedure.

 

Praktisch

Klachtenmeldpunt

Administratief centrum
Hoogstraat 41
9450 Haaltert
e-mail: klachten@haaltert.be