Leegstaande woningen en gebouwen

Woningen en gebouwen staan soms lang leeg. Als eigenaar van zo’n pand zie je de waarde van het pand dalen door verloedering. Dit heeft een negatieve impact op de leefomgeving en is tegelijkertijd een gemiste kans voor gezinnen die op zoek zijn naar een woning. Daarom wil lokaal bestuur Haaltert voorkomen dat huizen leegstaan.

Lokaal bestuur Haaltert wil eigenaars van leegstaande panden helpen om deze panden opnieuw op de woningmarkt te brengen. Zo kan je als eigenaar bijvoorbeeld renovatiepremies aanvragen om je leegstaand pand terug in orde te brengen. Als de woning toch blijft leegstaan, nemen we het pand op in het leegstandsregister.

Met deze maatregelen proberen we het tekort aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen deels op te lossen. 

Voorwaarden

Een woning staat leeg als ze 1 jaar lang niet wordt bewoond.

Een gebouw staat leeg wanneer meer dan de helft van de oppervlakte 1 jaar lang niet wordt gebruikt waarvoor het gebouw voorzien is.

Procedure

De ambtenaren van de administratie zijn bevoegd om leegstand in overeenstemming met de bepalingen in afdeling 2 van hoofdstuk 3 titel 2 van het Decreet Grond- en Pandenbeleid en in het Besluit houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister op te sporen en in een gemotiveerde administratieve akte vast te stellen.

Het college van burgemeester en schepenen stelt ambtenaren aan die belast zijn met opsporen van leegstand. Zij hebben onderzoeks-, controle- en vaststellingsbevoegdheden, vermeld in artikel 6 van het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provinciën gemeentebelastingen.

Leegstand wordt vastgesteld op basis van een aantal indicaties, bijvoorbeeld:

  • het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister,
  • het niet wind- en/of waterdicht zijn van een pand,

Je vindt alle indicaties voor het vaststellen van leegstand in het gemeentelijk leegstandsreglement. Je vindt het reglement onderaan de pagina. 

Op basis van bovenstaande indicaties van leegstand zal de huisvestingsambtenaar zowel op administratief vlak als ter plaatse onderzoeken of het pand al dan niet leegstaat. Indien vastgesteld wordt dat het pand effectief leegstaat, wordt dit officieel vastgelegd in een administratieve akte en wordt de woning/het gebouw opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

Deze administratieve akte wordt eveneens aan de eigenaar(s) bezorgd, samen met een fotodossier en een beschrijvend verslag ter motivering van de opname van je leegstaand pand in het leegstandsregister.

Kostprijs

Lokaal bestuur Haaltert heeft een gemeentelijke leegstandsheffing. De gemeentelijke leegstandsheffing op gebouwen en woningen bezwaart gebouwen en woningen die gedurende twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het leegstandsregister.

Zolang het gebouw of de woning niet uit het leegstandsregister geschrapt is, blijft de heffing verschuldigd op het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf maanden vanaf de datum van de eerste verjaardag.

De heffing voor het eerste jaar bedraagt 1500 euro, vanaf het tweede jaar bedraagt de heffing 3000 euro.

Uitzonderingen

Lokaal bestuur Haaltert reikt eigenaars de hand door rekening te houden met een aantal argumenten. Denk maar aan verbouwingen die wat langer duren, of wanneer je als oudere naar een verzorgingsinstelling verhuist.

Indien een vrijstelling wordt toegekend (beperkt of onbeperkt in tijd), zal de eigenaar voor een specifiek aanslagjaar geen heffing verschuldigd zijn.

Klik hier om je beroep tegen de opname in het gemeentelijk leegstandsregister in te dienen

Klik hier om je verzoekschrift tot schrapping uit het gemeentelijk leegstandsregister in te dienen

Klik hier om je aanvraag tot vrijstelling van de gemeentelijke leegstandsheffing in te dienen

Klik hier om je beroep tegen de leegstandsheffing in te dienen.