Mantelzorgpremie

Zorgen voor een langdurige zieke brengt vaak extra kosten met zich mee. Om deze extra kosten op te vangen en in afwachting van een erkend statuut voor mantelzorgers, werd de mantelzorgpremie en de socio-pedagogische toelage door lokaal bestuur Haaltert hervormd.

Wie heeft er recht op?

Elke zorgbehoevende die in Haaltert gedomicilieerd is en een mantelzorger heeft die een gezins- of familielid is of een persoon die een persoonlijke of affectieve band heeft met de zorgbehoevende en hem/haar daadwerkelijk bijstaat.

Bovendien moet de mantelzorger minimum 18 jaar en zelf niet hulpbehoevend zijn.

Hoe de mantelzorgpremie aanvragen?

De premie moet door:

 • de zorgbehoevende, persoonlijk of met volmacht,
 • door zijn bewindvoerder op voorlegging van het vonnis van de vrederechter,
 • voor minderjarige kinderen door hun ouders.

aangevraagd worden bij het Sociaal Huis van Haaltert, Donkerstraat 30, 9450 Haaltert via het daarvoor voorziene formulier, tegen uiterlijk 31 december 2020. 

Bewijsstukken toevoegen

Volgende bewijsstukken dienen bij de aanvraag gevoegd te worden:

 • een attest van min. 12 punten uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid of
 • bij kinderen onder de 21 jaar een attest van 7 punten (waarvan 4 punten in pijler 1) of meer of een bewijs van bewindvoering als gevolg van een handicap voor de leeftijd van 21 jaar (zoals vroeger genaamd, de verlengde minderjarigheid);
 • een bewijs van het rekeningnummer op naam van de zorgbehoevende;
 • een verklaring op eer dat de zorgbehoevende boven de 21 jaar niet in een zorginstelling verblijft tenzij betrokkene onder bewindvoering staat omwille van zijn beperking voor de leeftijd van 21 jaar.

Indien men beschikt over het recht op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering, dienen eveneens de volgende bewijsstukken  toegevoegd te worden aan de aanvraag:

 • een attest van de mutualiteit inzake het RVT-statuut;
 • een kopie van het laatste aanslagbiljet inzake onroerende voorheffing (KI);
 • een uittreksel uit het UBO-register van de zorgbehoevende voor zover deze een uiteindelijke begunstigde of aandeelhouder is binnen een rechtspersoon.

Premiebedragen

(indien recht op de premie voor een volledig jaar):

 • Inwonende zorgbehoevende 250 euro
 • Niet inwonende-zorgbehoevende 150 euro
 • Zorgbehoevende met RVV-statuut en niet-geïndexeerd KI < 745 euro
 • + niet begunstigde/aandeelhouder rechtspersoon 620 euro

Uitbetaling

De uitbetaling wordt voorzien in het eerste kwartaal van het volgende jaar, op het rekeningnummer van de zorgbehoevende of, indien dit niet mogelijk is, aan de bewindvoerder of de persoon die het ouderlijk gezag heeft.

Jaarlijks aanvragen

De aanvrager dient, elk kalenderjaar opnieuw, een aanvraag vergezeld van alle nodige bewijsstukken, vóór 31 december van het aanvraagjaar in te dienen.

Reglementen en belastingen