Naar inhoud

Meerjarenplan 2020 - 2025

Op 19 december 2019 werd het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd door de gemeenteraad. Het meerjarenplan gaat in op 1 januari 2020.

De documenten van het Meerjarenplan werden gepubliceerd op 20 december 2019. 

De aanpassing 1 werd gepubliceerd op 8 september 2020. 

Onderaan deze pagina kan je alle documenten inkijken en downloaden. 

Meerjarenplan

Het meerjarenplan vormt de basis voor het beleid van het bestuur. Bij het begin van een nieuwe legislatuur wordt een meerjarenplan opgemaakt voor zes jaar, te beginnen vanaf het tweede jaar van de nieuwe bestuursperiode.

Bij de opmaak van het meerjarenplan staan de te bereiken resultaten en de actieplannen die daarvoor zullen worden uitgevoerd, centraal. Wat wil het bestuur bereiken en wat zal het daarvoor ondernemen? Daarop aansluitend moet uiteraard ook de vraag naar de in te zetten middelen beantwoord worden. Dat resulteert in de financiële planning op basis van de verwachte ontvangsten en uitgaven.

Omgevingsanalyse als basis

Voor de opmaak van ons meerjarenplan zijn we vertrokken vanuit een omgevingsanalyse. Die geeft een weergave van de behoeften van onze stakeholders. Via een werkgroep werden de sterktes en zwaktes onderzocht en de bedreigingen en opportuniteiten waarop het lokaal bestuur kan inspelen naar voor gebracht.

Het meerjarenplan is een dynamisch document dat jaarlijks zal geëvalueerd worden en aangepast op basis van nieuwe noden, uitdagingen en opportuniteiten.

Gemeenschappelijk meerjarenplan als lokaal bestuur

Gemeente en OCMW stellen voortaan een gezamenlijk meerjarenplan op. Zo kan een geïntegreerd lokaal sociaal beleid maximaal worden gerealiseerd: de doelstellingen van het OCMW en die van de gemeente worden verweven met elkaar.

Drie delen

Het meerjarenplan bestaat uit drie grote delen:

  • De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het bestuur voor de periode 2020-2025. 
  • De financiële nota van het meerjarenplan bestaat uit het financiële doelstellingenplan en de staat van het financieel evenwicht.
  • De toelichting bij het meerjarenplan bevat o.a. een omgevingsanalyse, een omschrijving van de financiële risico's en de beleidsdoelstellingen, de interne organisatie van het bestuur, de fiscaliteit en een overzicht van de financiële schulden.

Publicatiedatum meerjarenplan 2020-2025 lokaal bestuur Haaltert: 20/12/2019

Publicatiedatum meerjarenplanaanpassing 1 is 8 september 2020