Melding stedenbouwkundige handeling of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten of vrijstelling

Voor welke werken?

Stedenbouwkundige handelingen

Doe je kleine bouwwerken aan of rond uw woning (plaatsen van een tuinhuis, aanleggen van een vijver of zwembad), dan heb je niet altijd een omgevingsvergunning nodig. Voor bepaalde werken volstaat het om de werken aan jouw gemeente te melden.

De meldingsplicht geldt voor kleine werken aan de woning of gebouwen, zoals de aanbouw van een garage of veranda met een maximale oppervlakte van in totaal 40 vierkante meter. Je moet hierbij rekening houden dat de oppervlakte van vroeger geplaatste kleine bouwwerken meetelt in de totaalberekening van die 40 vierkante meter.

Ook zorgwonen valt in de meeste gevallen onder de meldingsplicht.

Klik hier voor meer informatie over zorgwonen

Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (de vroegere milieumelding)

Bijvoorbeeld:

 • Warmtepomp of airco (meer dan 5 kW)
 • Propaantank
 • Stookolietank (meer dan 5000 kg)

Wanneer is een melding niet mogelijk?

 • Werken die in strijd zijn met de stedenbouwkundige voorschriften van:
  • Stedenbouwkundige verordening
  • Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
  • Bijzonder plan van aanleg (BPA)
  • Verkaveling
 • Werken die in strijd zijn met de voorwaarden van een stedenbouwkundige vergunning
 • Werken die plaatsvinden op een perceel met een beschermd monument
  • In een beschermd cultuurhistorisch landschap
  • In een beschermd stads- of dorpsgezicht
  • In een beschermde archeologische site
 • Werken die plaatsvinden in de oeverzone
 • Werken die uitgevoerd worden vóór de voorgevel (niet voor alle werken, bv. brievenbus, regenwaterafvoer, dakgoot ... zijn vrijgesteld)

Hoe aanvragen?

Je gaat eerst na of de geplande werken voldoen aan de wettelijke eisen om hiervoor geen vergunning te moeten aanvragen.

Alle dossiers voor een melding moeten digitaal worden ingediend in het Omgevingsloket.

Voor een stedenbouwkundige melding zonder architect kan je aanvraag nog sneller met de snel-invoer. Voorwaarde is wel dat er geen structurele wijzigingen zijn en ook het aantal woongelegenheden en de hoofdfunctie niet verandert. In tegenstelling tot de gewone omgevingsaanvraag moet je via de snel-invoer je dossier in één keer afwerken (je kan de gegevens niet bewaren).

Wat gebeurt er na mijn melding?

Het schepencollege neemt een beslissing binnen de 30 dagen.

We brengen je op de hoogte Je krijgt een mail via het Omgevingsloket met de beslissing:

 • Melding is rechtsgeldig
 • Melding is niet rechtsgeldig: Binnen 45 dagen kan je beroep aantekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwisting

Wanneer mag je starten met de werken of activiteiten?

 1. De aanplakking van de bekendmaking gebeurt ten laatste 10 dagen na de beslissing
 2. De aanplakking moet 30 dagen blijven hangen
 3. Start de werken, vanaf 36 dagen nadat je de beslissing hebt uitgehangen, tenzij iemand beroep aantekent.
  Een beroep betekent dat je de werken niet kan uitvoeren en moet wachten op de uitspraak in beroep.

Hoelang blijft melding geldig?

Je moet de werken binnen de 2 jaar uitvoeren.