Mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan is cruciaal voor de uitbouw van een duurzaam gemeentelijk mobiliteitsbeleid. In het mobiliteitsplan staat beschreven hoe het lokaal bestuur de groeiende mobiliteitsbehoefte van de inwoners in goede banen wil leiden.

Mobiliteit in Haaltert

Haaltert moet bereikbaar zijn, maar we willen ook een gemeente creëren waar het aangenaam is om te wonen, werken en verblijven. Daarom kiest Haaltert resoluut voor duurzame mobiliteitsoplossingen. Dit is geen anti-autobeleid, maar een beleid dat vertrekt vanuit het STOP-principe: voorrang voor voetgangers (Stappers), fietsers (Trappers) en collectief vervoer (Openbaar vervoer). Pas daarna komt de auto (Privé vervoer). Gemeenten die hun mobiliteitsbeleid vanuit dit perspectief opbouwen zijn leefbaarder, veiliger én bereikbaarder.

Het lokaal bestuur kiest hierbij voor een globale aanpak, gecombineerd met onderzoek naar specifieke mobiliteitsproblemen. Een meerjarig investeringsprogramma voor het wegennet zal bijdragen tot een permanente en planmatige zorg voor het onderhoud van wegen, fiets- en voetpaden − in de meest brede zin.

Mobiliteitsdecreet

Op 1 februari 2012 keurde het Vlaams parlement het nieuwe mobiliteitsdecreet goed. Het zwaartepunt van het mobiliteitsoverleg kwam daarmee bij de lokale overheden te liggen.

Het gemeentelijk mobiliteitsplan vormt het kader voor projecten en acties die we in samenwerking met andere actoren (het Vlaamse Gewest, De Lijn, ...) uitvoeren. Het mobiliteitsdecreet vormt de basis voor de toekomstige samenwerking tussen het Vlaams Gewest en de lokale overheden. Het decreet verankert het duurzaam mobiliteitsbeleid in Vlaanderen.

Een goedgekeurd mobiliteitsbeleidsplan is natuurlijk niet het eindpunt. Integendeel, het is het startpunt! De klemtoon ligt op het creëren van een kwaliteitsvol en duurzaam mobiliteit- en verkeersbeleid dankzij concrete acties. De gemeente neemt hierbij het initiatief in de uitwerking en opvolging van het beleid.

Meer informatie?

Hieronder vind je de teksten en kaarten van het mobiliteitsplan.