Na-isoleren van spouwmuren of buitenmuren

Personen die hun buitenmuren of spouwmuren isoleren, maken aanspraak op een subsidie.

Voorwaarden

 • De woning waarvoor de aanvraag wordt ingediend moet op Haalterts grondgebied liggen en sinds ten minste vijf jaar in gebruik zijn genomen als woning (zoals blijkt uit de inschrijving in het bevolkingsregister) op datum van de uitgevoerde werken.

 • De premie wordt toegekend aan de persoon die de aanvraag gedaan heeft. Wanneer je niet de eigenaar bent van de woning moet de eigenaar van de woning het aanvraagformulier ondertekend hebben. De aanvraag dient te worden ingediend bij het gemeentebestuur van Haaltert op een door de gemeente ter beschikking gesteld aanvraagformulier.

 • De aanvraag dient te worden ingediend bij het gemeentebestuur van Haaltert op een door de gemeente ter beschikking gesteld aanvraagformulier.
 • De aanvraagformulieren dienen het gemeentebestuur te bereiken vóór 1 juni van het jaar volgend op het actiejaar, d.i. het jaar waarin de werken werden uitgevoerd.
 • Het college van burgemeester en schepenen kan de uitbetaling van een premie goedkeuren, weigeren, uitstellen en verminderen. Deze beslissing is gebaseerd op het rapport dat opgesteld werd na een bezoek ter plaatse door de huisvestingsambtenaar of milieuambtenaar. Bij weigering van de premie word je als aanvrager schriftelijk op de hoogte gebracht. Bij goedkeuring zal de premie binnen een redelijke termijn/periode uitbetaald worden.
 • Elke premie kan slechts eenmaal per woning worden toegestaan.
 • De premieaanvraag is enkel geldig als een kopie van alle betalingsbewijzen en van alle aankoopfacturen van het isolatiemateriaal (met vermelding van het merk, de soort, de dikte, het type, de R-waarde en het aantal m²) is toegevoegd. Op de facturen moeten het adres en de naam van de aanvrager vermeld staan. De premieaanvraag is geldig voor facturen met factuurdatum tussen 01 januari 20xx en 31 december 20xx. De eindfactuur bepaalt het actiejaar van de premieaanvraag.
 • De premie is enkel geldig voor een bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Herbouw, uitbreiding van een bestaande bouw en grondige verbouwingen die aan de E-peileisen moeten voldoen, komen niet in aanmerking.
 • De spouw- of de buitenmuurisolatie moet geplaatst worden door een aannemer.
 • De spouwmuurisolatie moet voldoen aan volgende voorwaarden:
  • De spouw heeft een minimale breedte van 50 millimeter.
  • De volledige spouwbreedte moet opgevuld worden met het isolatiemateriaal.
  • Enkel na-isolatie van bestaande spouwmuren komt in aanmerking.
  • De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal mag hoogstens 0,065 W/mK zijn.
  • De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal wordt bepaald volgens de richtlijnen van NBN B 62-002.
  • De gebruikte materialen, plaatsingstechnieken en plaatsers moeten volledig voldoen aan de STS, zoals in artikel 13 van het ministerieel besluit van 6 september 1991 tot inrichting van de technische goedkeuring en opstelling van typevoorschriften in de bouwsector voor wat betreft het plaatsen van isolatie in spouwmuren. De premie kan slechts worden toegekend nadat het Vlaams Energieagentschap of de netbeheerder heeft vastgesteld dat de isolatie
 • De buitenmuurisolatie moet voldoen aan volgende eisen:
  • De R-waarde (warmteweerstand) van het nieuw geplaatste materiaal moet minimum 2,0 m²K/W bedragen. De R-waarde (warmteweerstand) wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambdawaarde (W/mK).
  • De R-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 2,0 m²K/W te komen.
  • De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal wordt bepaald volgens de richtlijnen van NBN B62-002 of ETA (Europese Technische Goedkeuring). Deze lambdawaarden zijn terug te vinden op de websites www.butgb.be, www.eota.be en www.vibe.be. Materiaal dat niet op deze websites wordt vermeld maar wel beschikt over de nodige technische goedkeuringen (NBN B62-002 of ETA), komt alleen in aanmerking voor de premie met een bijgevoegde ondertekende verklaring van je aannemer en een technische fiche met vermelding van bovenstaande gegevens.
  • Enkel na-isolatie aan de buitenkant van een al bestaande buitenmuur wordt aanvaard.

Procedure

Dien je premieaanvraag in bij lokaal bestuur Haaltert.

Wat meebrengen

 • Het getekende aanvraagformulier
 • De kopieën van de facturen
 • Een ingevuld attest van de aannemer

Kostprijs

De premie bedraagt 5 euro (exclusief indexatie) per vierkante meter spouwmuurisolatie in een bestaande spouw of muurisolatie aan de buitenzijde van een bestaande buitenmuur met een maximum van 500 euro (exclusief indexatie) per gebouw.

Het premiebedrag wordt jaarlijks aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk. De aanpassing gebeurt met behulp van de coëfficiënt die wordt verkregen door het gemiddelde van de indexcijfers van het jaar dat het jaar van de toekenning van de premiebedragen voorafgaat, te delen door het gemiddelde van de indexcijfers van het jaar 2013. Na toepassing van de coëfficiënt worden de premiebedragen afgerond tot de hogere of lagere eenheid van euro naargelang het cijfer van de tienden al dan niet 5 bereikt.

Uitzonderingen

Beschermde afnemers op vlak van elektriciteit en aardgas en personen met het OMNIO- of RVV-statuut in de ziekteverzekering die beschikken over een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen dat lager is dan 750 euro, hebben een recht op een verdubbeling van de premie (10 euro per vierkante meter exclusief indexatie), evenals van het plafond (maximum 1000 euro exclusief indexatie).

Om hiervan te genieten wordt door beschermde afnemers een energiefactuur toegevoegd aan het aanvraagformulier waaruit blijkt dat ze op het ogenblik van de aanvraag recht hebben op het specifiek sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas, door personen met het OMNIO- of RVV-statuut wordt een bewijsstuk van het ziekenfonds toegevoegd.

Meer info

Vraag hier jouw premie aan.