Naar inhoud

Publieke inspraak over het plan-MER voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Kijk vanaf 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019 de kennisgevingsnota in en geef opmerkingen. Je kan de milieueffecten aangeven die volgens jou moeten worden onderzocht en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.

Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte.

De nota kan je downloaden via de website voor openbare onderzoeken van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) (www.volvanwater.be) en via de website www.mervlaanderen.be. Je kunt de nota ook inkijken op je gemeentehuis en bij het Team Milieueffectrapportage in Brussel. Tot en met 18 juni 2019 kan je jouw opmerkingen bezorgen aan je gemeentebestuur of aan het Team Milieueffectrapportage van het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel of via het mailadres mer@vlaanderen.be.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage surf je naar de website www.mervlaanderen.be of bel je naar het gratis nummer 1700.

Datum van het bericht: maandag 01 april 2019
Nieuwsoverzicht