Naar inhoud

Indexaanpassing ouderbijdragen kinderopvang De Pagadder

pagadder

De prijs die je betaalt voor kinderopvang is gekoppeld aan de verblijfsduur van je kind. Op 1 februari 2020 werden de bedragen geïndexeerd.

Voor de volgende opvangmomenten geldt deze prijsregeling vanaf 1 februari 2020:

• opvang voor en na schooltijd: per begonnen half uur: 0,85 euro
• voor de opvang op schoolvrije dagen en kleine vakanties:
  per verblijfsduur vanaf 6 uur: 9,10 euro
  per verblijfsduur van 3 tot 6 uur: 4,60 euro
  per verblijfsduur van minder dan 3 uur: 3,05 euro
• voor de opvang op woensdagnamiddag bepaalt de organisator de prijs volgens één van de twee bovenstaande regels.

Vermindering ouderbijdragen

Een korting van 25% wordt verleend bij de opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op eenzelfde dag, ook bij toepassing van het sociaal tarief.
Een sociaal tarief van 50% vermindering op de ouderbijdragen wordt toegekend aan gezinnen met een netto belastbaar gezinsinkomen tot 30.000 euro, verhoogd met 2.500 euro per kind ten laste. De vaststelling van het gezinsinkomen gebeurt op basis van het laatste aanslagbiljet van de personenbelasting en wordt jaarlijks op 1 juli opnieuw bekeken.
Bij gehuwden wordt het gezamenlijk belastbaar inkomen genomen, voor samenwonenden geldt de optelsom van het belastbaar inkomen van elk van de partners. Voor zelfstandigen die nog geen aanslagbiljet kunnen voorleggen, wordt het fictief inkomen genomen, zoals vastgesteld door de Nationale Hulpkas voor de sociale verzekering der zelfstandigen.
In zeer uitzonderlijke gevallen, wanneer de (kans)armoedesituatie van het gezin daartoe aan leiding geeft, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen de opvang gratis toe te staan.
De aanvraag voor zowel het sociaal tarief, als voor het gratis opvangen van de kinderen, dient aan de verantwoordelijke van de kinderopvang overgemaakt te worden.

IBO De Pagadder, Middelkouter 14a, 053 85 86 57, kinderopvang@haaltert.be

Datum van het bericht: zondag 01 maart 2020
Nieuwsoverzicht