Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (verkavelingsvergunning)

Wanneer heb je een verkavelingsvergunning nodig?

Als je 1 of meer stukken grond wil afsplitsen om te verkopen of verhuren als bouwgrond, eventueel met de aanleg van nieuwe wegen of een wijziging aan de weg (tracéwijziging, verbreding, opheffing).

Voor onderstaande werken geldt de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ook als omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen als ze in de voorwaarden van de omgevingsvergunning opgenomen zijn:

 • Reliëf van de bodem wijzigen
 • Ontbossen
 • Constructies afbreken
 • Vegetatie wijzigen (bv. bos, park, landbouwgrond, ...)

Hoe aanvragen?

Aanvraagdossier samenstellen

Voordat je een omgevingsvergunning kan aanvragen, stel je een dossier op.

Wie maakt het dossier op?

Je mag het zelf opstellen of je kan ervoor kiezen om dit door een deskundige (zoals een landmeter, architect, stedenbouwkundige) te laten doen.

Aanvraagdossier indienen

Het aanvraagdossier voor het verkavelen van gronden moet digitaal via het omgevingsloket worden ingediend.

Wat gebeurt er met je aanvraag?

We bekijken of het dossier volledig en ontvankelijk is

Binnen de 30 dagen ontvang je via het Omgevingsloket een melding met het antwoord:

 • Aanvraag is onvolledig: Procedure wordt stopgezet.
 • Aanvraag is niet ontvankelijk: We sturen het dossier door naar de bevoegde overheid of de procedure wordt stopgezet.
 • Aanvraag is volledig: Je krijgt een volledigheidsbewijs.

Onderzoek van je dossier

 • We vragen de nodige adviezen.
 • Als er een openbaar onderzoek nodig is, starten we dit op.
 • We geven stedenbouwkundig advies aan het schepencollege 

Beslissing gemeenteraad

Als de aanvraag gepaard gaat met het aanleggen of wijzigen van wegen, vastleggen van rooilijnen en het kosteloos afstaan van grond in het voordeel van de stad, neemt de gemeenteraad hierover vooraf een besluit.

Het college neemt een beslissing

De termijn hangt af van het type dossier. Meestal neemt het college een beslissing binnen 105 of 120 dagen na de datum van het volledigheidsbewijs. Uitzonderlijk wordt de termijn verlengd tot 165 of 180 dagen.

Je krijgt een melding met de beslissing binnen de 10 dagen na de beslissing van het college:

 • Je krijgt een vergunning.
 • Je krijgt een weigering. Je kan binnen de 30 dagen beroep aantekenen bij de provincie Oost-Vlaanderen.
 • Je ontvangt niet op tijd een beslissing: Dat is een stilzwijgende weigering. Je kan binnen de 30 dagen beroep aantekenen bij de provincie Oost-Vlaanderen.

Wanneer mag je een verkavelingsvergunning uitvoeren?

 1. De aanplakking van de bekendmaking gebeurt ten laatste 10 dagen na de beslissing
 2. De aanplakking moet 30 dagen blijven hangen
 3. Start de werken, vanaf 36 dagen nadat je de beslissing hebt uitgehangen, tenzij iemand beroep aantekent.

Een beroep betekent dat je de werken niet kan uitvoeren en moet wachten op de uitspraak in beroep.

Opgelet! 

 • Bouw of verbouw je ook? Dan heb je ook een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig.
 • Een lot uit een verkaveling kan je pas verkopen of verhuren nadat je een verkoopbaarheid attest hebt gekregen.
 • Je moet een lot uit een verkaveling verkopen of verhuren voor meer dan 9 jaar.
 • Je moet de voorwaarden van de vergunning naleven.

Binnen welke termijn moet je de verkavelingsvergunning uitvoeren?

De verkavelingsvergunning zonder wegen vervalt:

 • Als niet binnen de 5 jaar 1/3 van de kavels verkocht of verhuurd is voor meer dan 9 jaar.
 • Als niet binnen de 10 jaar 2/3 van de kavels verkocht of verhuurd is voor meer dan 9 jaar.

De verkavelingsvergunning met aanleg van wegen vervalt:

 • Als niet binnen de 5 jaar de wegen aangelegd zijn.
 • Als niet binnen de 10 jaar 1/3 van de kavels verkocht of verhuurd is voor meer dan 9 jaar.
 • Als niet binnen de 15 jaar 2/3 van de kavels verkocht of verhuurd is voor meer dan 9 jaar.

Bijstelling verkaveling (verkavelingswijziging)

Voor sommige wijzigingen heb je een bijstelling van de verkaveling nodig. Bijvoorbeeld:

•    Loten herindelen of samenvoegen
•    Kroonlijsthoogten of bouwdiepten wijzigen
•    Inplanting wijzigen
•    Maximaal bebouwbare terreinvloerindex wijzigen
•    Aantal bouwlagen wijzigen
•    Bestemming wijzigen
•    Wegen of groenaanleg wijzigen

Waarvoor heb je geen bijstelling van verkaveling nodig?

Voor sommige kleine wijzigingen volstaat het om een omgevingsvergunning met afwijkingsnota aan te vragen (en heb je dus geen bijstelling van de verkaveling nodig).

Bijvoorbeeld: wijziging toegestane materialen

Hoe aanvragen?

 1. Verzamel de nodige documenten
 2. Maak een motivatienota op waarin duidelijk staat wat de afwijkingen zijn ten opzichte van de oorspronkelijke verkaveling.
 3. Je dient jouw dossier online in via het Omgevingsloket

Wat gebeurt er met je aanvraag?

We bekijken of het dossier volledig en ontvankelijk is

Binnen de 30 dagen ontvang je via het Omgevingsloket een melding met het antwoord:

 • Aanvraag is onvolledig: Procedure wordt stopgezet.
 • Aanvraag is niet ontvankelijk: We sturen het dossier door naar de bevoegde overheid of de procedure wordt stopgezet.
 • Aanvraag is volledig: Je krijgt een volledigheidsbewijs.

Onderzoek van je dossier

 • We vragen de nodige adviezen.
 • De gemeente start het openbaar onderzoek op waarbij alle mede-eigenaars en aanpalenden worden aangeschreven (op kosten van de aanvrager)
 • We geven stedenbouwkundig advies aan het college 

Het schepencollege neemt een beslissing

De termijn hangt af van het type dossier. Meestal neemt het college een beslissing binnen 105 of 120 dagen na de datum van het volledigheidsbewijs. Uitzonderlijk wordt de termijn verlengd tot 165 of 180 dagen.

Je krijgt een melding met de beslissing binnen de 10 dagen na de beslissing van het college:

 • Je krijgt een vergunning.
 • Je krijgt een weigering. Je kan binnen de 30 dagen beroep aantekenen bij de provincie Oost-Vlaanderen.
 • Je ontvangt niet op tijd een beslissing: Dat is een stilzwijgende weigering. Je kan binnen de 30 dagen beroep aantekenen bij de provincie Oost-Vlaanderen.

Hoe maak je een verkavelingswijziging bekend?

 1. De aanplakking van de bekendmaking gebeurt ten laatste 10 dagen na de beslissing
 2. De aanplakking moet 30 dagen blijven hangen
 3. Start de werken, vanaf 36 dagen nadat je de beslissing hebt uitgehangen, tenzij iemand beroep aantekent.

Een beroep betekent dat je de werken niet kan uitvoeren en moet wachten op de uitspraak in beroep.

Verzaken aan verkavelingsvergunning

Is de verkaveling al gestart en wil je afstand doen van de voorschriften in de verkavelingsvergunning of de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden? Dan kan je verzaken aan de verkavelingsvergunning of de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden.

Hoe aanvragen?

 1. Verzamel de nodige documenten:
  1. Een begeleidende brief waarin je meldt dat het om een afstand van vergunning voor een verkaveling gaat
  2. Een duidelijke omschrijving van de kavels
  3. Eigendomsattesten van elke eigenaar binnen de verkaveling
 2. Elke eigenaar binnen de verkaveling moet het dossier ondertekenen voor akkoord. De ondertekening moet de volgende gegevens bevatten:
  1. Naam
  2. Adres
  3. Voor akkoord
  4. Handtekening
  5. Datum
 3. Er mag geen discussie mogelijk zijn over welke verkaveling het gaat. Vermeld referenties van de verkavelingsvergunning, zoals het intern nummer, de vergunningsdatum, het adres.
 4. Een verzaking aan de verkavelingsvergunning stuur je per beveiligde zending aan het college van burgemeester en schepenen. Met een beveiligde zending bedoelen we een aangetekende zending of afgifte tegen ontvangstbewijs aan de Balie Omgeving.

Wanneer krijg je antwoord?

Na ongeveer 30 dagen ontvang je een aangetekende brief met een antwoord:

 • Ongunstig verslag: Verkaveling blijft bestaan
 • Gunstig verslag: Verkavelingsvoorschriften vervallen, maar de lotindeling blijft bestaan.