Verharden en ontharden

Je mag niet zomaar verharden of bomen kappen. In veel gevallen is er een omgevingsvergunning nodig. Hieronder vind je meer info.

Wat is een omgevingsvergunning?

Vergunningsplicht in Haaltert

Lokaal bestuur Haaltert heeft momenteel nog geen gemeentelijke verordening voor het aanleggen van verhardingen op privaat domein, hier is de gewestelijke regelgeving van toepassing. Verhardingen zijn beperkt toegelaten, en voor het aanleggen van verhardingen is in heel wat gevallen een omgevingsvergunning (voorheen stedenbouwkundige vergunning) verplicht.

Je voortuin kan je niet zomaar verharden. Parkeerplaatsen in de voortuin bijvoorbeeld zijn vergunningsplichtig. Strikt noodzakelijke toegangen en opritten naar de woning zijn vrijgesteld, maar moeten voldoen aan bepaalde richtlijnen. Zo heeft de toegang tot de voordeur een maximale breedte van 1,5 meter en voor een garage is dit maximaal 3 meter. In de zij- en achtertuin gelden zelfde principes.

Ook terrassen zijn in bepaalde gevallen vergunningsplichtig, o.a. afhankelijk van de oppervlakte. Denk ook maar eens aan reliëfwijzigingen, hagen, omheiningen tuinhuizen of andere bijgebouwen.

Ook voor het kappen van bomen moet je in sommige gevallen een vergunning aanvragen. 

Je vindt alle info en regels op het Omgevingsloket

Vraag een omgevingsvergunning aan

Let op: Ook waterdoorlatende verhardingen zoals grind, kiezels, waterdoorlatende klinkers, … worden beschouwd als verhardingen en zijn onderhevig aan deze regels.

Om zeker te zijn dat je gewenste verhardingswerken al dan niet vergunningsplichtig zijn, kan je informatie bekomen bij dienst Omgeving via omgeving@haaltert.be.

Verantwoord verharden

Waar verharding wenselijk is, heeft waterdoorlatende verharding altijd de voorkeur. De reden is een positieve invloed op de klimaateffecten. Door de klimaatverandering krijgen we te maken met steeds fellere buien en moeten we maatregelen nemen om in de toekomst de kans op wateroverlast zo klein mogelijk te houden.

De bestaande riolen zijn niet voorzien op de felle stortbuien op kortere tijd waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Door verantwoord (waterdoorlatend) te verharden, zorg je er voor dat meer regenwater kan infiltreren in de bodem en dat de riolering dus minder belast wordt. Bovendien heeft dit een positieve invloed op het grondwaterpeil en verlaag je de kans op waterschaarste tijdens de hete zomers.

Waterdoorlatende verharding bestaat in allerlei vormen, van grasbetontegels, poreuze klinkers, open bestratingspatronen, tot andere materialen als hout (houtsnippers of houten vlonders), grind en steenslag.

Zo weinig mogelijk verharden

Verhard enkel waar nodig, en wees daar voor jezelf kritisch over. Wil je absoluut een tuinhuis, bekijk dan of je elders op je terrein dat stukje verharding kan compenseren door een stukje te ontharden. Je oprit kan je ook als looppad benutten bijvoorbeeld. Of je kan een aantal stenen uit je koer, terras of voortuin uitbreken en er een plant in de plaats planten.

Steen is bovendien duurder en intensiever in onderhoud dan goed gekozen groen (bodembedekkers bv.). Met meer groen en minder grijs creëer je meer plekjes van rust en zorg je voor meer biodiversiteit, wat ook weer een positief effect op het milieu en de klimaatverandering.

Ruimte voor hemelwater

Regenwater is een kostbaar goed geworden, en we geven er best meer ruimte aan door het zoveel mogelijk op eigen terrein in de bodem te laten dringen, om zo de grondwatertafel weer aan te vullen. Dit doe je niet alleen door minimaal of waterdoorlatend te verharden. Op Vlaams niveau, in de gewestelijke algemene stedenbouwkundige richtlijn, worden een aantal verplichtingen i.v.m. infiltratie- en buffervoorzieningen opgelegd.

Een wadi, infiltratiekom of vijver is een voorbeeld van een meer natuurlijk uitziende bufferings- en infiltratievoorziening (als alternatief voor bijvoorbeeld ondergrondse poreuze infiltratiebuizen, - putten of -kunststofblokken). Je kan bovendien ook hemelwater hergebruiken door het op te vangen in een regenwaterput of regenwaterton.