Openbaar onderzoek voorlopige vaststelling rooilijnplan Kleine Dries

Datum bekendmaking donderdag 9 november 2023

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Haaltert brengt ter kennis van het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 23 oktober 2023 het gemeentelijk rooilijnplan voor de Kleine Dries voorlopig vaststelde.

Overeenkomstig artikels 17, §2 en 21, §2 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen wordt het ontwerp van dit rooilijnplan aan een openbaar onderzoek onderworpen. 

Het gemeenteraadsbesluit tot voorlopige vaststelling en het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan liggen samen met de overige dossierstukken ter inzage op het administratief centrum van de gemeente Haaltert, Hoogstraat 41, 9450 Haaltert. 

Voor inzage van het dossier in het gemeentehuis kan u een afspraak maken via het e-mailadres: openbareruimte@haaltert.be, of telefonisch: Dienst openbare ruimte tel 053 85 86 07.

Het openbaar onderzoek loopt van 21 november 2023 tot en met 20 december 2023.

Eventuele bezwaren of opmerkingen over het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan dienen schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen, Hoogstraat 41, 9450 Haaltert, of digitaal via openbareruimte@haaltert.be toe te komen vóór het sluiten van het openbaar onderzoek.