Openbaarheid van bestuur

De overheid moet actief en op eigen initiatief informeren over hun beleid, regelgeving en dienstverlening telkens als dat nuttig, belangrijk of noodzakelijk is. Ze moet hierbij zoveel mogelijk personen of rechtspersonen bereiken. Die informatie moet correct, betrouwbaar en accuraat zijn. Bovendien moet ze ook relevant zijn en gericht worden verspreid. Ten slotte moet de informatie tijdig en systematisch worden verspreid. Lokaal bestuur Haaltert doet dit via het gemeentelijke infoblad Mahazine, deze website, persberichten, de nieuwsbrief, sociale media, enz. 

Bestuursdocumenten raadplegen

De burger moet ook toegang hebben om bestuursdocumenten te raadplegen, er een afschrift van te vragen of er uitleg over te krijgen. Een afschrift kan desgevallend een kostprijs hebben. Er zijn inderdaad uitzonderingen, namelijk wanneer:

  • de aanvraag kennelijk onredelijk is of te algemeen geformuleerd is
  • de aanvraag betrekking heeft op bestuursdocumenten die nog niet volledig zijn
  • de openbaarmaking afbreuk zou doen aan de geheimhouding of de persoonlijke levenssfeer
  • de aanvraag enkel gericht is om een strafvordering op te maken
  • betrekking heeft op tuchtdossiers
  • de info afkomstig is van een derde die deze zelf aangemerkt heeft als vertrouwelijk
  • de belangen van de overheid kunnen geschonden worden (bijv. rechtszaken, vertrouwelijke commerciële informatie, …)

Klik hier voor alle informatie over de procedure openbaarheid van bestuur (zie hoofdstuk 3)

Aanvraag indienen

De aanvraag moet schriftelijk ingediend worden. De aanvraag moet de naam van de aanvrager bevatten, zijn adres, de gevraagde info en de keuze voor inzage of afschrift. Hij kan ook aangeven in welke vorm hij de info wenst te ontvangen.

Klik hier om een aanvraag in het kader van openbaarheid van bestuur te doen via het E-loket

Schriftelijk kan je aanvraag naar: Lokaal bestuur Haaltert, t.a.v. algemeen directeur, Hoogstraat 41, 9450 Haaltert