Naar inhoud

Openbare werken en verkeer

Praktische info


De taken van deze dienst zijn:

OPENBAAR DOMEIN en GEMEENTELIJK PATRIMONIUM
Opmaken van dossiers, aanstellen van architecten- en ingenieursbureaus, opvolgen van werken uitgevoerd door een aannemer en uitvoeren van werken met eigen personeel in het kader van onderhoud, vernieuwing of aanpassing van:
- Wegen en voetpaden
- Riolen
- Waterlopen
- Voetwegen
- Openbaar groen
- Speeltuinen
- Gebouwen van de gemeente
- Kerkhoven

Patrimoniumbeheer
- opmaken en laten opmaken van rooilijnenplans
- opmaken en laten verlijden van de aktes van gratis grondafstand
- opmaken en laten verlijden van de aktes van aankoop en verkoop van onroerend goed
- behandelen van de dossiers omtrent het verplaatsen of afschaffen van voetwegen
- behandelen van de dossiers omtrent werken aan waterlopen
- behandelen van aanvragen van rioolaansluitingen
- opvolgen en controleren van werken uitgevoerd door nutsbedrijven, erop toezien dat de “code voor nutsbedrijven” wordt nageleefd
- sneeuw- en ijsvrij houden van de gemeentelijke wegen

LOGISTIEK
- plaatsen en verwijderen van signalisatie voor wielerwedstrijden, kermissen, markten en andere evenementen
- logistieke ondersteuning van organisaties beheerd door andere gemeentelijke diensten (verhuis van podia, stoelen, …)
- logistieke ondersteuning van verkiezingen
- opmaken van dossiers, aanstellen van architecten- en ingenieursbureaus, opvolgen van werken uitgevoerd door een aannemer en uitvoeren van werken met eigen personeel in het kader van en ter ondersteuning van acties voorzien in andere beleidsdomeinen

KERKHOVEN
- uitvoeren van de begravingen
- ondersteuning van de acties in het kader van het begraafplaatsenbeheer

VERKEER
- Beheer van het gemeentelijk verkeersreglement
- Behandelen van aanvragen voor tijdelijke reglementen voor evenementen zoals kermissen, wielerwedstrijden, …
- Behandelen van aanvragen voor minder-validen kaarten, bewonerskaarten, …
- Beheer van de signalisatie en de wegmarkeringen langs openbare wegen
- Organisatie en ondersteuning van educatieve projecten en sensibiliseringscampagnes zoals “levend verkeerspark”, “met belgerinkel naar de winkel”, …

Preventie en Bescherming op het werk
- Beheren van brandregister en de daarbij horende keuringen
- Organiseren van brandoefeningen

VERZEKERINGEN
- Beheren van alle verzekeringspolissen van de gemeente en afhandelen van alle schadeclaims van de gemeente ten aanzien van derden en van alle schadeclaims van derden ten aanzien van de gemeente.
- Behandelen van alle dossiers in verband met het rampenfonds

PRIVAAT DOMEIN
- Behandelen van alle dossiers betreffende huisvesting
- Behandelen van alle dossiers betreffende kapvergunningen
- Kadastrale inlichtingen: alle inlichtingen aangaande het kadaster zijn tegen betaling te bekomen bij de Administratie van het kadaster, St-Lievenslaan 27, 9000 Gent (09 266 22 36). Op de dienst zijn aanvraagformulieren voor deze inlichtingen te verkrijgen.

Je kan er terecht voor inlichtingen in verband met:

Praktisch

Openbare werken en verkeer

Gemeentehuis
Hoogstraat 41
9450 Haaltert

053 85 86 07

openbarewerken@haaltert.be

OPENINGSUREN OP AFSPRAAK

maandag
dinsdag
woensdag

9 - 12 u.
14 - 16 u.
donderdag

14 - 19 u.

vrijdag

9 - 12 u.