Plaatsen van een condensatieketel

Personen die een individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie installeren, maken aanspraak op een subsidie.

Voorwaarden

 • De woning waarvoor de aanvraag wordt ingediend moet op Haalterts grondgebied liggen en sinds ten minste vijf jaar in gebruik zijn genomen als woning (zoals blijkt uit de inschrijving in het bevolkingsregister) op datum van de uitgevoerde werken.

 • De premie wordt toegekend aan de persoon die de aanvraag gedaan heeft. Wanneer je niet de eigenaar bent van de woning moet de eigenaar van de woning het aanvraagformulier ondertekend hebben. De aanvraag dient te worden ingediend bij het gemeentebestuur van Haaltert op een door de gemeente ter beschikking gesteld aanvraagformulier.
 • De aanvraag dient te worden ingediend bij het gemeentebestuur van Haaltert op een door de gemeente ter beschikking gesteld aanvraagformulier.
 • De aanvraagformulieren dienen het gemeentebestuur te bereiken vóór 1 juni van het jaar volgend op het actiejaar, d.i. het jaar waarin de werken werden uitgevoerd.
 • Het college van burgemeester en schepenen kan de uitbetaling van een premie goedkeuren, weigeren, uitstellen en verminderen. Deze beslissing is gebaseerd op het rapport dat opgesteld werd na een bezoek ter plaatse door de huisvestingsambtenaar of milieuambtenaar. Bij weigering van de premie word je als aanvrager schriftelijk op de hoogte gebracht. Bij goedkeuring zal de premie binnen een redelijke termijn/periode uitbetaald worden.
 • Elke premie kan slechts eenmaal per woning worden toegestaan.
 • De premieaanvraag is enkel geldig als een kopie van alle betalingsbewijzen en van alle aankoopfacturen van de levering en plaatsing van de condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie (met vermelding van het merk, de soort, de dikte, het type, het vermogen en de plaatsingskosten) is toegevoegd. Op de facturen moeten het adres en de naam van de aanvrager vermeld staan. De premieaanvraag is geldig voor facturen met factuurdatum tussen 01 januari 20xx en 31 december 20xx. De eindfactuur bepaalt het actiejaar van de premieaanvraag.
 • De plaatsing moet gebeuren door een aannemer.
 • De condensatieketel op gas moet voorzien zijn van een CE-markering en voldoen aan de rendementseisen voor nieuwe gasgestookte condenserende centrale verwarmingsketels zoals opgenomen in het KB van 18 maart 1997. De installatie moet voldoen aan de norm NBN B61-002.
 • De condensatieketel op stookolie moet voorzien zijn van een CE-markering en voldoen aan de rendementseisen voor nieuwe oliegestookte condenserende centrale verwarmingsketels (type I of II) zoals opgenomen in NBN EN 15034. De schoorsteen aangepast zijn aan het nieuwe systeem van de verwarming.

Procedure

Dien je premie-aanvraag in bij lokaal bestuur Haaltert. 

Wat meebrengen

 • Het ondertekende aanvraagformulier
 • De kopieën van de facturen
 • Een ingevuld attest van de aannemer

Kostprijs

De premie bedraagt 312,5 euro(exclusief indexatie) per condensatieketel op aardgas, propaan, of stookolie. Het premiebedrag wordt jaarlijks aangepast aan de index.

Uitzonderingen

Zowel beschermde afnemers op vlak van elektriciteit en aardgas als personen met het OMNIO- of RVV-statuut in de ziekteverzekering die beschikken over een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen dat lager is dan 750 euro, hebben recht op een verdubbeling van de premie (10 euro per m² exclusief indexatie, met een maximum van 1000 euro). Om de verdubbeling van de premie te ontvangen wordt door beschermde afnemers een energiefactuur toegevoegd aan het aanvraagformulier waaruit blijkt dat ze op het ogenblik van de premieaanvraag recht hebben op het specifiek sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas.

Personen met het OMNIO- of RVV-statuut voegen een bewijsstuk van het ziekenfonds toe.

Meer info

Vraag hier jouw premie aan.