Plaatsen van hoogrendementsglas

Als je enkel of dubbel glas vervangt door hoogrendementsglas maak je aanspraak op een renovatiepremie.

Voorwaarden

 • De woning waarvoor de aanvraag wordt ingediend moet op Haalterts grondgebied liggen en sinds ten minste vijf jaar in gebruik zijn genomen als woning (zoals blijkt uit de inschrijving in het bevolkingsregister) op datum van de uitgevoerde werken.

 • De premie wordt toegekend aan de persoon die de aanvraag gedaan heeft. Wanneer je niet de eigenaar bent van de woning moet de eigenaar van de woning het aanvraagformulier ondertekend hebben.
 • De aanvraagformulieren moeten ingediend zijn vóór 1 juni van het jaar volgend op het jaar waarin de werken uitgevoerd werden (= het actiejaar).
 • Het college van burgemeester en schepenen kan de uitbetaling van een premie goedkeuren, weigeren, uitstellen en verminderen. Deze beslissing is gebaseerd op het rapport dat opgesteld werd na een bezoek ter plaatse door de huisvestingsambtenaar of milieuambtenaar. Bij weigering van de premie word je als aanvrager schriftelijk op de hoogte gebracht. Bij goedkeuring zal de premie binnen een redelijke termijn/periode uitbetaald worden.
 • Elke premie kan slechts eenmaal per woning worden toegestaan.
 • De premieaanvraag is enkel geldig als een kopie van alle facturen voor de levering en plaatsing van de beglazing (met vermelding van het merk, het type, het aantal m² en de U-waarde) is toegevoegd. Op de facturen moeten het adres en de naam van de aanvrager vermeld staan. De datum van de eindfactuur bepaalt het actiejaar van de premieaanvraag.
 • Enkel voor een bestaande woning, wooneenheid of woongebouw kan een premie goedgekeurd worden. Gebouwen die herbouwd worden, uitgebreid worden of gebouwen met grondige verbouwingen die aan de E-peileisen moeten voldoen, komen niet in aanmerking voor de premie.
 • Hoogrendementsglas moet geplaatst zijn door een aannemer. Naast de premieaanvraag dient u ook een attest van een aannemer in. Dat attest vermeldt de plaatsing van hoogrendementsglas (U-waarde van max. 1,1 W/m²K) ter vervanging van enkel glas en/of plaatsen van hoogrendementsglas (U-waarde van max. 0,8 W/m²K) ter vervanging van enkel of dubbel glas.
 • De U-waarde van de nieuwe beglazing wordt berekend volgens NBN B62-002.
 • Vervanging van transparante kunststofplaten (polycarbonaat) en lichtkoepels komen ook in aanmerking voor een premie indien voldaan wordt aan de andere voorwaarden.
 • Vervanging van beglazing in veranda’s komt niet in aanmerking.

Procedure

Dien je premieaanvraag in bij lokaal bestuur Haaltert.

Wat meebrengen

 • Het aanvraagformulier
 • De kopieën van de facturen
 • Een ingevuld attest van de aannemer

Kostprijs

Als premie ontvang je 15 euro per m² met een maximum van 375 euro per woning voor het vervangen van enkel glas door hoogrendementsglas met een U-waarde van maximum 1.1 W/ m²K of maximum 0.8W/m²K.  Je ontvangt hetzelfde bij het vervangen van dubbel glas door hoogrendementsglas met een U-waarde van max. 0.8 W/m²K.

Het bedrag wordt jaarlijks aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Uitzonderingen

Zowel beschermde afnemers op vlak van elektriciteit en aardgas als personen met het OMNIO- of RVV-statuut in de ziekteverzekering die beschikken over een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen dat lager is dan 750 euro, hebben recht op een verdubbeling van de premie (30 euro per m² exclusief indexatie, met een maximum van 750 euro).

Om de verdubbeling van de premie te ontvangen wordt door beschermde afnemers een energiefactuur toegevoegd aan het aanvraagformulier waaruit blijkt dat ze op het ogenblik van de premieaanvraag recht hebben op het specifiek sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas.

Personen met het OMNIO- of RVV-statuut voegen een bewijsstuk van het ziekenfonds toe.

Vraag hier je premie voor het plaatsen van hoogrendementsglas aan.