Naar inhoud

Klimaatgezond Haaltert

klimaat.jpg (grote weergave)

Het klimaat daagt ons uit

Hoe ernstig jij de klimaatverandering ook neemt, we kunnen er niet om heen dat we heel wat uitdagingen het hoofd moeten bieden. Langere periodes van droogte en dus een tekort aan drinkwater, felle rukwinden, hevigere buien met wateroverlast tot gevolg, …

Haaltert gaat de uitdaging aan

De gemeente Haaltert wil samen met jou deze en toekomstige problemen aangaan. Met haar deelname aan het project “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” heeft de gemeente immers een klimaatgezonde reflex ontwikkeld. Binnen dit project werken we samen met 12 andere gemeenten aan een regionaal klimaatactieplan waarbij we tegen 2030 streven naar 40% minder CO2-uitstoot en een aanpak om de gevolgen van de klimaatverandering te temperen.

Samen voor een klimaatgezonde toekomst

De rode draad doorheen dit verhaal? We zullen pas resultaten boeken als we er met z’n allen onze schouders onder zetten: inwoners, bedrijven, organisaties, scholen, landbouwers, de gemeente, de Provincie, …

Het woord “klimaatactieplan” geeft het ook al weg; we houden het niet bij theorie. We bepalen ook de acties waarmee we onze doelstellingen helpen realiseren. Dit verloopt via een participatief proces.
Tijdens het klimaatteam in juni 2017 wisselden ambtenaren van verschillende diensten onderling al hun ideeën uit.

Daarna waren onze inwoners aan zet: op de klimaattafel van 20 december 2017 sprokkelden we wilde en minder wilde plannen en suggesties rond volgende thema’s: adaptatie, consuminderen, hernieuwbare energie, mobiliteit en wonen. Het bleek een succesformule: opgeluisterd met een woordje van de schepen, met een lokale lekkernij in de hand en geëngageerde mede-inwoners rond de tafel.

Enkele ideeën uit Haaltert in de spotlights

 • “Verbeter de wandel- en fietsinfrastructuur door bv. een veilige fietsroute aan te leggen naar Aalst (ook voor de jeugd), Erpe-Mere en Denderhoutem.” (mobiliteit)
 • “Sluit convenanten af rond duurzame mobiliteit met verenigingen.” (mobiliteit)
 • “Zet biomassa uit houtkanten in voor lokale energieproductie.” (hernieuwbare energie)
 • “Stimuleer zonne-energie door bv. groepsaankopen zonnepanelen te organiseren.” (hernieuwbare energie)
 • “Zet een infopunt op met onafhankelijk bouwadvies en coaching door energieadviseurs en bouwprofessionelen (vb. aannemers).” (wonen)
 • “Stimuleer samenhuizen door bv. het opsplitsen van grote bestaande woningen mogelijk te maken.” (wonen)
 • “Promoot en ondersteun bestaande en nieuwe initiatieven rond duurzaam consumeren, bv. Facebookpagina ‘De geef van Haaltert’, deelinitiatieven, opleiding koken met restjes, repairbus, pluktuinen.” (consuminderen)
 • “Stimuleer minder afval door bv. op het containerpark een container te plaatsen voor herbruikbare goederen.” (consuminderen)
 • “Bestrijd wateroverlast door bv. wadi’s aan te leggen in parken, poelen aan te leggen, ruimte te voorzien voor gecontroleerde overstromingsgebieden.” (adaptatie)
 • “Verhoog de biodiversiteit door bv. acties te voeren rond biodiversiteit (gratis zaden uitdelen – lopende) of subsidies aan te bieden (lopende).” (adaptatie)

 

Een goedgekeurd klimaatplan voor Haaltert! 

Eén jaar… dat is de strakke deadline die ook Haaltert kreeg om een klimaatplan mee uit te werken. Een plan met de ambitie om de CO2-uitstoot op ons grondgebied te verminderen en de gevolgen van de klimaatverandering in te perken. Een intensief participatietraject en bijna één jaar later, ligt een regionaal en lijvig klimaatplan op tafel om uitgevoerd te worden.

Met dit plan toont Haaltert het klimaatgezonde engagement dat we samen met twaalf andere steden en gemeenten uit de regio hebben opgenomen in het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. Voor dit project, dat kadert binnen een groter Europees verhaal, worden we bijgestaan door intercommunale SOLVA, de Provincie Oost-Vlaanderen, Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen en studiebureau Zero Emission Solutions (ZES).

Gedurfd plan voor een duurzame toekomst

Het is een plan met lef geworden. Doorheen het afgelegde traject werd immers duidelijk dat er een echte kentering moet komen om de ambitieuze doelstellingen te behalen tegen 2030: 40% minder CO2-uitstoot tegenover 2011 en een adaptatieplan om ons te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

De doelstellingen liggen echter niet zomaar binnen handbereik. We moeten durven breder, verder, toekomstgerichter denken en op basis daarvan actie ondernemen. Met een doordachte en doorgedreven visie onze manier van wonen, ruimtelijke ordening, mobiliteit, consumeren aanpakken.

Voor de realisatie van deze omslag dragen we allemaal een verantwoordelijkheid: de gemeente en andere overheden, inwoners, bedrijven, architecten, landbouwers, verenigingen, ... Omdat we er ook allemaal bij winnen! Nu actie ondernemen betekent een gezondere leefomgeving, vlot en bereikbaar openbaar vervoer, veilige fietsinfrastructuur, groenere woonkernen, lagere energie-uitgaven, minder overstromingen, erosie voorkomen, …

Bekeken door een realistische bril

Studiebureau ZES berekende twee mogelijke pistes om de doelstellingen uit het Burgemeestersconvenant te realiseren: 100% inzetten op energie-efficiëntie en rationeel energiegebruik of 100% benutten van het potentieel aan hernieuwbare energie. Dit levert een CO2-besparing op van respectievelijk 40% en 24,2%. In theorie! Want 100% inzetten op één van beide pistes is onhaalbaar. Daarom kiezen we samen met de andere partners in dit project bewust voor een combinatie van energiebesparing en hernieuwbare energie.

20 prioriteiten

Maar hoe pakken we dit titanenwerk aan? Alle input uit het afgelegde traject werd in een uitgebreide beleidstekst gegoten. Een overzicht met meer dan zestig maatregelen maakt de strategie concreet.

Samen met de andere partners in het project, kwam Haaltert tot een top 20 van meest prioritaire maatregelen. De top 20 bundelt acties en maatregelen rond gebouwen, industrie, vervoer, energie, landbouw en adaptatie.

Zo willen we in de regio bijvoorbeeld inzetten op:

 • De energie-efficiëntie en het comfort voor de gebruikers van de gemeentelijke gebouwen verbeteren door bv. hoogrendementsbeglazing te plaatsen, over te schakelen van stookolie naar aardgas, de verlichting te optimaliseren, …
 • Scholen en (jeugd)verenigingen in het klimaatverhaal betrekken door bv. scholen energiecoaching aan te bieden, multifunctioneel gebruik van bestaande en nieuwe gebouwen voor (jeugd)verenigingen te stimuleren, …
 • Een duurzamer woonbeleid door bv. co-housing te stimuleren, leegstaande woningen te vermijden, conformiteitsattesten of EPC in te zetten als instrument bij energetische renovaties (bij huurwoningen), …
 • Productie van stroom via zonnepanelen of windturbines door bv. sensibilisatie rond zonne- en windenergie, in te zetten op zonnepanelen op (landbouw)bedrijven, actief op zoek te gaan naar mogelijke projecten voor een energiecoöperatie, …
 • Blauwgroene netwerken creëren door bv. meer natuurgebieden te beschermen en in te richten, exoten te bestrijden, ontharden aanmoedigen, …

En nu … actie!

Hoe zorgen we ervoor dat dit lijvige resultaat niet bij theorie blijft? Door onze voorbeeldfunctie als gemeente op te nemen en dit plan in de eerste plaats goed te keuren. Dat gebeurde eind juni 2018 door de gemeenteraad. Door samen met de partners aan de kar te blijven trekken. Door samen met onze inwoners, bedrijven, verenigingen in actie te schieten. Door een klimaatgezonde reflex te ontwikkelen bij alles wat we doen. Kortom, nu volop inspanningen leveren om er tegen 2030 de vruchten van te plukken.

 

Meer informatie bij dienst Leefmilieu in het gemeentehuis: 053 85 86 05, leefmilieu@haaltert.be

Praktisch

Leefmilieu en Landbouw

Gemeentehuis
Hoogstraat 41
9450 Haaltert


053 85 86 05
fax. 053 85 86 21

leefmilieu@haaltert.be

 

OPENINGSUREN

maandag

9 - 12 uur

dinsdag

9 - 12 uur
woensdag 9 - 12 uur 13.30 - 16 uur
donderdag

9 - 12 uur 13.30 - 16 uur
18 - 20 uur

vrijdag

9 - 12 uur