Naar inhoud

Recht op maatschappelijke integratie (leefloon)

Wat?

Iedereen die in Belgie verblijft en geen inkomen heeft of een inkomen heeft lager dan het wettelijk minimum, kan een aanvraag indienen voor het recht op maatschappelijke integratie onder de vorm van een leefloon.  Een leefloon is een financiële uitkering, een basisinkomen die je kan ontvangen als je aan de voorwaarden ervoor voldoet.

Voorwaarden?

 • U behoort tot een van volgende groepen: Belg, erkend vluchteling, ingeschreven in het bevolkingsregister, staatloos, EU-onderdaan met verblijfsrecht van meer dan drie maanden.
 • Verblijf in Haaltert (uitzondering: bij opname in bepaalde instellingen)
 • Leeftijd: meerderjarig, minderjarig en gehuwd of zwanger
 • Onvoldoende bestaansmiddelen hebben (= beneden het wettelijk minimum)
 • Bereid zijn te werken, tenzij uw gezondheid of specifieke situatie u niet zou toelaten te werken.
 • Alle rechten op andere uitkeringen uitputten. Het leefloon is het allerlaatste sociale vangnet. Als u werkelijk al het mogelijke hebt gedaan om op één of andere wijze aan een inkomen te geraken, bijvoorbeeld via een werkloosheidsuitkering of tegemoetkoming aan personen met een handicap of anderen, dan pas heeft u recht op een leefloon.

Hoe aanvragen en wat brengt u mee?

U vraagt het leefloon aan bij de sociale dienst van het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) van de gemeente waar u feitelijk verblijft.

U moet alle nodige informatie geven:

 • Identiteitskaart
 • Inkomsten en van die van de mensen waarmee u samenwoont
 • Documenten die uw werkbereidheid of ziekte aantonen,...
 • Bankuittreksels van de laatste 3 maand

Bedrag?

Volgende bedragen zijn geldig vanaf de indexaanpassing van 1 juni 2016.

 

Leefloon op jaarbasis

Leefloon op maandbasis

Categorie 1

Samenwonende persoon

 

€ 6.939,19

 

€ 595,13

Categorie 2

Alleenstaande persoon

 

€ 10.408,80

 

€ 892,70

Categorie 3

Persoon die samenwoont met een gezin te zijnen laste

 

€ 13.878,41

 

€ 1.190,27

 

 Afhandeling?

 1. Na ontvangst van de aanvraag doet een maatschappelijk werker een sociaal en financieel onderzoek om het recht na te gaan.
 2. De OCMW-raad neemt een beslissing binnen de 30 dagen na de aanvraag.
 3. U wordt binnen de 8 dagen op de hoogte gebracht van de beslissing.
 4. Bij een negatieve beslissing kan je in beroep gaan.
 5. Bij een positieve beslissing wordt er met u een GPMI opgemaakt. Dit is een Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie. Dit persoonlijk contract is een begeleidingsplan op maat dat binnen een bepaalde periode moet leiden tot een tewerkstelling. Een job blijft namelijk de beste stap naar financiële onafhankelijkheid. In afwachting daarvan hebt u recht op het leefloon.

Praktisch

O.C.M.W.

Sociaal Huis

Donkerstraat 30

9450 Haaltert

tel.: 053 85 86 50

mail: socialedienst@ocmw.haaltert.be , sociaalhuis@haaltert.be