Naar inhoud

Financiële en materiële steun

U kan zich wenden tot OCMW Haaltert voor materiële en financiële hulp. Voor elke aanvraag zal er een sociaal onderzoek gebeuren door een maatschappelijk werker. Vervolgens neemt de raad voor maatschappelijk welzijn een beslissing. In dringende situaties kan de OCMW-voorzitter (in uitzonderlijke gevallen) een beslissing nemen. Hieronder vindt u een overzicht terug van de materiële en financiële hulp.

Eenmalige geldelijke steun

Wanneer u, om een aanvaardbare reden, een dringende rekening zelf niet kan betalen, kan het OCMW een al dan niet terugvorderbare financiële steun toekennen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een elektriciteitsrekening, hospitalisatiekosten, schoolkosten,…

Huurwaarborg

Bent u woonachtig in Haaltert en vond u de juiste huurwoning in Haaltert of een andere gemeente? Maar heeft u niet genoeg geld om de huurwaarborg te betalen? Dan kan u een huurwaarborg aanvragen bij OCMW Haaltert. Als na het sociaal onderzoek blijkt dat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn, de woning betaalbaar en in overeenstemming is met de woonnoden, dan kan het OCMW de huurwaarborg toekennen. Deze huurwaarborg wordt dan op een geblokkeerde rekening geplaatst. Volgens de opgemaakte overeenkomst zal de huurder deze waarborg, in maandelijkse schijven aan het OCMW terugbetalen.

Installatiepremie

Een dakloze of thuisloze die een woning vindt en daar permanent gaat wonen, kan recht hebben op een eenmalige installatiepremie. Hiermee geeft het OCMW u een extra ondersteuning om uw woning in te richten. Hieraan zijn onder andere inkomensvoorwaarden gekoppeld. Het bedrag van de installatiepremie komt overeen met het maandbedrag van het leefloon voor een persoon met gezinslast.

Voorschotten

Als de betaling van uw sociale zekerheidsuitkering of uw loon te lang op zich laat wachten, kan OCMW Haaltert beslissen u een voorschot te verlenen. Dit voorschot wordt rechtsreeks teruggevorderd op het moment dat de achterstallige uitkering of het achterstallige loon uitbetaald wordt.

Tussenkomst in begrafeniskosten

Bij een overlijden betalen familie of erfgenamen normaal de begrafeniskosten. Als er geen familie of erfgenamen zijn of als zij over onvoldoende middelen beschikken om de kosten op zich te nemen, kan er een tussenkomst gevraagd worden aan het OCMW voor de begrafeniskosten. Het is belangrijk dat u zich eerst tot het OCMW went vooraleer u een begrafenisondernemer contacteert en de planning van de begrafenis aanvat. Wanneer het OCMW de begrafenis verzorgd zal dit een minimale begrafenis zijn met het vastgesteld aanbod. De begrafenisondernemer waar het OCMW mee samenwerkt kan geen wijzigingen toestaan aan het vastgestelde aanbod.

Tussenkomst in rusthuiskosten

De maandelijkse rusthuisfactuur loopt soms erg hoog op en niet iedereen zijn pensioen is voldoende hoog om dit te betalen. Die mensen kunnen eventueel beroep doen op het OCMW voor een tussenkomst in deze maandelijkse factuur.

Belangrijk is dat alle inkomsten van de rusthuisbewoner eerst aangesproken worden om de factuur te betalen. De meest voorkomende zijn pensioen, hulp aan bejaarden, inkomensgarantie voor ouderen,... Daarnaast moeten ook spaargelden aangewend worden. Wanneer dit niet volstaat zal het OCMW kijken of er onroerende goederen zijn. Deze zullen eventueel verhuurd moeten worden of het OCMW kan hier een hypotheek op nemen.

Het OCMW zal ook de inkomsten van de kinderen bekijken, omdat zij een onderhoudsplicht hebben t.o.v. hun bejaarde ouders. Kinderen moeten immers een bijdrage leveren in de kosten. Hiervoor wordt er gekeken naar het netto-belastbaar inkomen en het aantal kinderen ten laste. In sommige gevallen wordt hiervan afgeweken om billijkheidsredenen.

Praktisch

O.C.M.W.

Sociaal Huis

Donkerstraat 30

9450 Haaltert

tel.: 053 85 86 50

mail: socialedienst@ocmw.haaltert.be , sociaalhuis@haaltert.be