Naar inhoud

Subsidiereglement socio-culturele verenigingen

Hoofdstuk 1 – De Erkenning

 

Artikel 1:

Om door de cultuurraad erkend te worden, moeten de plaatselijke organisaties voor sociaal-cultureel werk ten bate van de inwoners een doel nastreven dat gericht is op:

-    de culturele vrijetijdsbesteding en de beoefening van liefhebberijen;
-    het bieden van vormingsmogelijkheden ten behoeve van de veelzijdige persoonsontwikkeling met het oog op een beter begrip van zichzelf en van hun situatie in de maatschappij en hun volwaardige participatie aan het maatschappelijk gebeuren;

-    de beoefening van sociaal-cultureel werk waarbij men aan de beoefenaars een kans geeft hun creatieve vermogens aan te wenden tot een grotere menselijke en maatschappelijke ontplooiing. Dit kan gebeuren door de niet-beroepsmatige beoefening in organisatorisch verband, van muziek (instrumentale zowel als vocale), toneel, poppenspel en mime, beeldende expressie, film en fotografie, dans en volkskunst,…

           

Artikel 2:

Om erkend te worden moet de plaatselijke organisatie daarenboven aan de volgende voorwaarden voldoen:

-    opgericht zijn door het privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden of winstoogmerk,
-    geleid worden door een bestuurscomité (minstens 3 leden) waarvan de meerderheid van de leden woonachtig is Haaltert,

-    haar zetel en dagelijkse werking hebben op het grondgebied van Haaltert,

-     haar activiteiten uitoefenen in de taal van de streek in overeenstemming met de vigerende taalwetten,

-    bij het indienen van de aanvraag om erkenning het bewijs leveren dat zij tijdens het vorige werkjaar bedoelde activiteiten heeft uitgeoefend.

 

Artikel 3:

De aanvraag tot erkenning dient volgende documenten te bevatten:

a) de samenstelling van het bestuur met de vermelding van de naam, de voornaam en het adres van de bestuursleden,

b) de opgave van het aantal leden,

c) een exemplaar van de statuten of bij gebrek hieraan, een duidelijke omschrijving van het nagestreefde doel,

d) een verslag, samen met de nodige bewijsstukken, over de activiteiten gerealiseerd tijdens het vorige werkjaar dat loopt van september t.e.m. augustus.

 

Hoofdstuk 2 - Subsidies

 

Artikel 4:

De basissubsidie bedraagt 25% van het voorziene krediet en wordt aan de plaatselijk organisaties toegekend op basis van elementen, die het bestaan zelf van die organisaties bewijzen.

 

4.1. Actieve kunstbeoefening:

Toneel – muziekverenigingen – zangkoren – dansgroepen – kunstgroepen

Medewerkers zijn: spelende leden, regie, technisch personeel, muzikanten, dirigent, zang en begeleiding

 

Puntenaantal

3-10 actieve medewerkers

2

10-20 actieve medewerkers

4

21-30 actieve medewerkers

8

=31 actieve medewerkers

16

               

4.2. Cultureel vorming- en ontwikkelingswerk

a) Sociaalgerichte verenigingen – vrouwenverenigingen – cultuur – animatie en vrije tijdsbesteding

 

Puntenaantal

< 30 leden

1

30 tot 99 leden

2

100 tot 199 leden

4

200 tot 299 leden

6

300 en meer leden

8

 

b) Verzorgingssector - ziekenzorg

 

Puntenaantal

Per 1000 inwoners per gemeente (ziekenbezoeken inbegrepen)

2

 

c) Werkgroepen: oudercomités - oud-strijdersbond – vriendenkringen – natuurverenigingen

 

Puntenaantal

Basistoelage

2

 

4.3. Verenigingen die vast gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur hebben geen recht op de basissubsidies.

 

Artikel 5:

De werkingssubsidies bedragen 75% van de voorziene kredieten en worden aan de erkende plaatselijke organisaties toegekend op grond van de door hen ontwikkelde activiteiten:

 

5.1. Folklore (kermissen) en Erfgoed

Puntenaantal

Driekoningen zingen (zangkoor-muziek)

3

Sint-Maarten, Sint-Niklaasrondgang

5

Organisatie inhuldiging beeld, gedenkplaat

10

Restauratie van cultuur-historisch patrimonium

5

Deelname aan folkloristische stoet

1

Organisatie van optreden binnen en buitenlandse folkloregroepen

3

Organiseren dialectquiz

5

Uitgave cultuur-historisch tijdschrift, dorpskrant

12/jaar

Uitgave en voorstelling boek

5

Openhouden permanente tentoonstelling of infocentrum

1/maand

Rondleiding groepsbezoek aan tentoonstelling, museum, beiaard

1

Organisatie tentoonstelling (kant, historische gebeurtenis, kerststallen,…)

5

Markten: prondelmarkt, tweedehands markt, kerstmarkt,

10

Stapconcert muziekmaatschappij

5

 

5.2. Cultuurspreidende activiteiten

Puntenaantal

Organiseren van een concert, dans-, vlaggenspektakel

10

 

Deelname aan een concert, viering, huldiging, markt,…

1

 

Deelname aan provinciaal of gelijkwaardig tornooi

10

 

Voorbereiding aan provinciaal of gelijkwaardig tornooi

5

 

Inrichting toneelopvoering met reizend gezelschap

3

 

Eerste opvoering van een toneelstuk door eigen leden

10

 

Bijkomende opvoering toneelstuk, vlaggenspel, concert, tentoonstelling

1

 

Eigen toneelopvoering, concert, kooroptreden buiten Haaltert

3

Deelname aan concert, zangavond, inhuldiging, markt, dekanale zangavond

1

Organisatie kooroptreden, optreden met symfonisch ensemble - beiaardconcert

5

Koor: opluisteren wekelijkse misviering

10/jaar

Vaandeldragen

10/jaar

Koor: opluisteren misviering tijdens kerkelijke hoogdagen – Te Deum

2

Beiaardconcert

5

Inrichting boekenbeurs, tekenwedstrijd, ontbijt

2

Organisatie poëzie- , kleinkunstavond, voordracht, aperitiefconcert

3

Inrichting kunst-, hobbytentoonstelling,

5

Organisatie quiz

5

Organisatie spel zonder grenzen

10

Eigen organisatie toneelbezoek, film, wandeltocht, zoektocht, busreis, boottocht

2

Deelname aan een totaalpakket (toneelbezoek, film, wandeltocht, zoektocht, busreis, boottocht, nationale activiteit van de vereniging)

1

Organisatie seizoensfeest (Sint-Maarten, Sint-Niklaas, Moederdag, Paasfeest, Kerstfeest, schoolfeest, grootouderfeest, Ceciliafeesten, ziekendag,…. )

2

Medewerking aan organisaties cultuurraad - culturele dienst – gemeente

2

 

5.3. Vormingsactiviteiten

Puntenaantal

Opbouwwerk (dorpsraad, ouderkomitee, werkgroep veilig verkeer, natuurverenigingen)

1/vergadering en max. 10/jaar

Inrichting lezing, debat, vorming

2

Deelname aan solidariteitsacties (Kom op tegen kanker, broederlijk delen, wereldsolidariteit, vredeseilanden, Damiaanactie,….)

1

Inrichten van cursussen (kooklessen, handwerk, hobby, belotten, fietsen, yoga …)

<5

5-10

>10

 

2 (per cursus)

3 (per cursus)

4 (per cursus)

Uitgifte ledenblad (min. 3 x)

4/jaar

Organiseren uitstappen voor zieken (bedevaart,….)

3

Kinderoppasdienst

4

 

 

 

5.4. Samenwerking

Om de samenwerking tussen de verenigingen te stimuleren worden de werkingssubsidies bij gezamenlijke organisatie aan elke vereniging toegekend.

 

5.5. Administratieve en bestuurlijke activiteiten

a) Aanwezigheid op algemene vergadering cultuurraad

Indien niet vertegenwoordigd op de algemene vergadering van de cultuurraad wordt er 2 puntenin min gebracht.

b) Indien het jaarprogramma vóór 30 oktober ingediend wordt bij de cultuurraad wordt 1 punt toegekend. Het programma zal automatisch opgenomen worden in het infoblad en op de website.

 

5.6. Verenigingen grondgebied Terjoden

Indien blijkt dat een vereniging van het grondgebied Terjoden financiële tegemoetkoming ontvangt van de stad Aalst wordt hun subsidie gehalveerd.

 

5.7. Activiteiten

De lijst van de opgesomde activiteiten is niet limitatief en zal jaarlijks worden geëvalueerd.

 

Hoofdstuk 3 – Uitzonderlijke subsidies

 

De uitzonderlijke subsidies kunnen aan de erkende plaatselijke organisaties worden toegekend voor activiteiten van uitzonderlijke aard, zoals jubileumvieringen of bijzondere vieringen of voor activiteiten verricht in bijzondere omstandigheden.

 

De aanvraag dient te gebeuren bij de cultuurraad en wordt door hen geadviseerd.

 

Artikel 6:

Jubilerende verenigingen kunnen een subsidie ontvangen in het jaar dat ze een veelvoud van 5 jaar bestaan.

 

5-20 jaar             125,00 EUR

25-45 jaar           175,00 EUR

50 jaar en meer  250,00 EUR

 

Artikel 7:

Het betreft activiteiten in het kader van een eenmalig samenwerkingsverband tussen verschillende Haaltertse verenigingen, erkend door de cultuurraad.

De activiteiten hebben geen repetitief karakter en kunnen dus duidelijk worden beschouwd als tijdelijk van aard. Men heeft hiermee louter de bedoeling om bestaande activiteiten tijdelijk naar een kwalitatief-inhoudelijk hoger niveau te tillen en zich te richten naar een ruimer publiek.

Samenwerkingsprojecten komen niet in aanmerking voor werkingssubsidies.

Deze projecten worden binnen het dagelijks bestuur besproken en beoordeeld.

 

Artikel 8:

De vereniging is verplicht vóór 31/8 van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd volgende bewijsstukken voor te leggen:

-       Een gedetailleerd verslag over de gerealiseerde activiteiten tijdens het werkjaar conform het standaardformulier toegestuurd door de cultuurdienst (per post of e-mail).

-       Het standaardformulier wordt eenmaal per jaar aan alle verenigingen toegestuurd per post en/of e-mail en dit ten laatste op 15 augustus.

-       Met laattijdig ingediende aanvragen wordt geen rekening gehouden.