Naar inhoud

Reglement vormingsubsidies

Hoofdstuk 1: Naar jeugdverantwoordelijken toe:

Artikel 1: Het college verleent - binnen de perken van het terzake goedgekeurd begrotingskrediet - aan de Haaltertse jeugdverantwoordelijken een vormingssubsidie.

Artikel 2: Onder vormingssubsidie wordt verstaan, elke betoelaging die kan verkregen worden voor het volgen van een vormingscursus door de leiding van de desbetreffende jeugdorganisatie:

            - georganiseerd door een erkende vereniging,

- met goed omlijnde doelstellingen en waarvan de inhoud ten goede komt aan de Haaltertse jeugdwerkingen,

            - de vormingscursus dient gericht te zijn naar deelnemers van 15 tot 25 jaar,

- vormingscursussen voor louter individuele vervolmaking komen niet in aanmerking.

Artikel 3: Als subsidieerbare uitgaven komen enkel de kosten met betrekking tot de vormingscursus in aanmerking, zijnde de deelnameprijs.

Artikel 4: Komen in aanmerking voor het bekomen van een vormingssubsidie:

            - elke jongere (tot 25 jaar) die actief is in een Haaltertse jeugdwerking of in Haaltert woont.

Artikel 5: De aanvraag gebeurt ten laatste 2 maanden na de vormingscursus tegen afgifte van het attest van deelname verstrekt door de organiserende instantie.

Dit attest dient men te bezorgen aan de:

GEMEENTELIJKE JEUGDDIENST – Hoogstraat 41 te 9450 Haaltert

Tel.: 053 85 86 63

Mail: jeugddienst@haaltert.be

Artikel 6: Na ontvangst van het attest zal de gemeentelijke jeugddienst dit voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen zal over het al of niet toekennen van de subsidie een principiële beslissing nemen binnen de perken van het goedgekeurde begrotingskrediet.

Deze beslissing wordt ingeval van niet-toekenning van de vormingssubsidie met redenen omkleed.

Artikel 7: De begunstigde aanvaarden door het feit van hun aanvraag de controle van de jeugddienst en/of jeugdraad over het ingediende dossier.

Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt of dat de voorwaarden van onderhavig reglement niet werden nageleefd, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen geen subsidie toe te kennen.

Artikel 8: De vormingssubsidie bedraagt 100 % van de deelnameprijs met een max. van € 160,00 per jaar per jeugdverantwoordelijke.


Artikel 9
: Het college van burgemeester en schepenen stort de tussenkomst op een rekening op naam van de jeugdverantwoordelijke.

Het college van burgemeester en schepenen vereffent de tussenkomst binnen de kortste termijn na de cursus en na ontvangst van het attest, afgeleverd door de inrichtende vereniging waaruit blijkt dat de aanvrager daadwerkelijk deelnam aan de vormingscursus (met vermelding van de deelnameprijs).

Hoofdstuk 2: Naar jeugdorganisaties toe:

Artikel 10: Het college verleent - binnen de perken van het terzake goedgekeurd begrotingskrediet - aan de Haaltertse jeugdorganisaties een vormingssubsidie.

Artikel 11: Onder vormingssubsidie wordt verstaan, elke betoelaging die kan verkregen worden voor de organisatie van een welomschreven vormingscursus:

- met goed omlijnde doelstellingen en waarvan de inhoud ten goede komt aan de Haaltertse jeugdwerkingen,

            - georganiseerd door een erkende vereniging,

            - plaatsvinden op Belgisch grondgebied,

- de vormingscursus dient gericht te zijn naar deelnemers van 15 tot 25 jaar.

Artikel 12: Als subsidieerbare uitgaven komen enkel de kosten met betrekking tot de vormingscursus in aanmerking, zijnde:

            - huurgelden van infrastructuur en daaraan gekoppelde kosten,

            - verzekering,

            - kosten lesgevers.

Artikel 13: Komen in aanmerking voor het bekomen van een vormingssubsidie:

            - de Haaltertse jeugdorganisaties die een daadwerkelijke werking kunnen bewijzen en die erkend zijn door de jeugdraad.

Artikel 14: De aanvraag gebeurt ten laatste 2 maanden na de cursus door afgifte van:

- een evaluatie- en financieel verslag van de cursus met aanduiding van de subsidieerbare kosten,

            - facturen met vermelding voldaan of een bewijs van betaling terzake bij de: GEMEENTELIJKE JEUGDDIENST – Hoogstraat 41 te 9450 Haaltert

Tel.: 053 85 86 63

Mail: jeugddienst@haaltert.be

Artikel 15: Na ontvangst van de aanvraag zal de gemeentelijke jeugddienst dit dossier voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen zal over het al of niet toekennen van de subsidie een principiële beslissing nemen binnen de perken van het goedgekeurde begrotingskrediet.

Deze beslissing wordt ingeval van niet-toekenning van de vormingssubsidie met redenen omkleed.

Artikel 16: De begunstigde organisaties aanvaarden door het feit van hun aanvraag de controle van de jeugddienst en/of jeugdraad over het ingediende dossier, de cursus en de eindafrekening.

Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt of dat de voorwaarden van onderhavig reglement niet werden nageleefd, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen geen subsidie toe te kennen.

Artikel 17: Het bedrag van de vormingssubsidie is afhankelijk van het financieel verslag en is beperkt tot 75% van het totaal der onkosten, met een maximum bedrag van € 250 per jaar.

De deelnemers aan de vormingscursussen, georganiseerd door jeugdorganisaties, kunnen geen aanspraak maken op de subsidies naar individuele jongeren toe.

Artikel 18: Het college van burgemeester en schepenen stort de tussenkomst op een rekening op naam van de jeugdorganisatie.

Het college van burgemeester en schepenen vereffent de tussenkomst binnen de kortste termijn na de cursus en na ontvangst van het verslagformulier.

Artikel 19: Alle niet in dit reglement voorziene gevallen, alsmede alle betwistingen omtrent de uitvoering ervan, worden op advies van de jeugdraad, geregeld door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 20: De gemeentelijke jeugddienst verplicht er zich toe de gemeentelijke jeugdraad geregeld op de hoogte te houden van de al dan niet toegekende vormingssubsidies onder de Haaltertse jeugdverantwoordelijken en -organisaties.

 

Praktisch

Jeugddienst

Sociaal Huis
Donkerstraat 30
9450 Haaltert

053 85 86 63

e-mail: jeugddienst@haaltert.be

OPENINGSUREN

maandag

9 - 12 uur

dinsdag

9 - 12 uur
woensdag 9 - 12 uur 13.30 - 16 uur
donderdag

9 - 12 uur 13.30 - 16 uur
18 - 20 uur

vrijdag

9 - 12 uur