Naar inhoud

Gemeentelijke mantelzorgpremie: reglement en aanvraagformulier

Artikel 1 - doelstelling:

Het gemeentebestuur van Haaltert kent onder de hierna gestelde voorwaarden een mantelzorgpremie toe aan thuiswonende zorgbehoevende personen (dus niet in een instelling verblijvend).

 

Artikel 2 – definities en voorwaarden:

  1. De zorgbehoevende:

De zorgbehoevende beschikt over een attest van de FOD Sociale Zekerheid categorie III (12-14 punten of 80%) en moet in het aanvraagjaar minstens 26 jaar worden en niet verlengd minderjarig verklaard zijn.

De zorgbehoevende is gedomicilieerd in Haaltert. De premie wordt berekend in twaalfden, naargelang het aantal maanden van effectief verblijf in de gemeente en rekening houden met de gestelde voorwaarden.

  1. Mantelzorger:

Een mantelzorger is een gezins- of familielid of een persoon die een persoonlijke of affectieve band heeft met de zorgbehoevende en hem/haar daadwerkelijk bijstaat. De mantelzorger is minimum 18 jaar, niet hulpbehoevend en is al dan niet op hetzelfde adres binnen Haaltert gedomicilieerd.

Artikel 3 - premiebedrag:

Het premiebedrag wordt bepaald op basis van het aantal aanvragen en het voorziene gemeentebudget. Het maximale premiebedrag zal begrensd worden op:

-          250 euro per jaar voor een inwonende zorgbehoevende en

-          150 euro per jaar voor een niet-inwonende zorgbehoevende.

Artikel 4 – aanvraag:

De premie moet door de zorgbehoevende persoonlijk (of met volmacht) aangevraagd worden bij het sociaal huis van Haaltert op het daarvoor voorziene formulier, tegen uiterlijk 1 december van het aanvraagjaar.

Volgende bewijsstukken dienen bij de aanvraag gevoegd te worden:

1°. een attest van 80% invaliditeit uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid,

2°. een bewijs van het rekeningnummer op naam van de zorgbehoevende.

De behandelend ambtenaar zorgt zelf voor een uittreksel uit het bevolkingsregister.

Artikel 5 - bijzondere voorwaarden:

§1. De aanvrager dient, elk kalenderjaar opnieuw, een aanvraag vergezeld van alle nodige bewijsstukken vóór 1 december van het aanvraagjaar in te dienen.

§ 2. Per zorgbehoevende persoon kan slechts één mantelzorgtoelage aangevraagd worden.
§3. Personen die een aanvraag indienen en waarvan de zorgbehoevende persoon niet beschikt over een attest van 80% invaliditeit op basis van de medisch – sociale schaal moeten een aanvraag indienen bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid om dit attest te bekomen. De mantelzorgpremie wordt toegekend vanaf de datum op het attest. Als deze datum zich bevindt in het vorig aanslagjaar (in te dienen vóór 1 december) geldt dit pas vanaf 1 januari van het huidig aanslagjaar.

§4. Het gemeentebestuur is gerechtigd alle nodige en nuttige inlichtingen bij de aanvragers op te vragen of een onderzoek in te stellen om de gegevens en bewijsstukken (door de aanvrager verstrekt met het oog op het bekomen van bovenvermelde premie) te staven.

§5. Het college van burgemeester en schepenen beslist over alle niet in dit reglement voorziene gevallen.

 

Meer info over mantelzorgers vind je hier.

Praktisch

Dienst sociale zaken

Sociaal huis
Donkerstraat 30
9450 Haaltert


053 85 86 35
fax.: 053 85 86 21

e-mail: sociale.zaken@haaltert.be

OPENINGSUREN
maandag 9 - 12 uur
dinsdag 9 - 12 uur
woensdag 9 - 12 uur 13.30 - 16 uur

donderdag

9 - 12 uur 13.30 - 16 uur
18 - 20 uur

vrijdag

9 - 12 uur