Naar inhoud

Subsidiereglement seniorenverenigingen

Artikel 1. Om voor subsidies in aanmerking te komen moeten de plaatselijke seniorenverenigingen erkend zijn. Nieuwe verenigingen vragen hun erkenning aan bij het secretariaat van de seniorenraad, Donkerstraat 30 te 9450 Haaltert.

De aanvraag dient volgende documenten te bevatten:

- de samenstelling van het bestuur met de vermelding van de naam, de voornaam en het

adres van de bestuursleden;

- de opgave van het aantal leden;

- een exemplaar van de statuten of van het grondreglement of bij gebrek hieraan een

omschrijving van het nagestreefde doel;

- een verslag, samen met de bewijsstukken, over de activiteiten gerealiseerd tijdens het

vorige werkingsjaar.

Om voor erkenning in aanmerking te komen moet de plaatselijke vereniging daarenboven

aan de volgende voorwaarden voldoen:

- opgericht zijn door het privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden of handels-

oogmerken;

- geleid worden door een bestuur, waarvan de meerderheid van de leden woonachtig is

in de gemeente;

- haar zetel (of adres voorzitter/secretaris) en activiteit hebben op Haaltert.

 

Artikel 2. Een nieuwe vereniging kan subsidies krijgen vanaf het werkjaar (september-augustus) waarin de erkenning verleend wordt.

 

Artikel 3. Voor de berekening van het bedrag van de aan verenigingen toe te kennen subsidies wordt de volgende verdeelsleutel toegepast:

 

2.1. BASISSUBSIDIE

Om in aanmerking te komen voor de basissubsidie dienen de verenigingen ten minste

driemaal per jaar een activiteit te organiseren (bestuursvergaderingen niet inbegrepen).

Deze verenigingen dienen hun werking aan te tonen via het invulformulier dat maandelijks overgemaakt wordt aan de dienst sociale zaken.

Als basissubsidie krijgen de verenigingen 200 EUR.

 

2.2. BIJKOMENDE SUBSIDIE

Per vertegenwoordiger wordt er 5 EUR per aanwezigheid op de seniorenraad toegekend, met een max. van 10 EUR per vereniging per vergadering. Met op jaarbasis een maximum van
50 EUR.

 

2.3. SUBSIDIE VOOR LEDENAANTAL

Elke vereniging krijgt 0,50 EUR per aangesloten lid (lidgeld betalend aan de vereniging).

 

2.4. UITZONDERLIJKE SUBSIDIE

Wanneer verenigingen in een jubileumjaar zitten kunnen deze een extra subsidie ontvangen voor de feestelijkheden die ze organiseren.

5-10-15-20 jaar: 125 EUR

25-30-35-40-45 jaar: 175 EUR

                                                 50 jaar en daarna om de vijf jaar: 250 EUR.

 

2.5. HUURSUBSIDIE

Verenigingen die moeten huur betalen voor een zaal kunnen per schijf van 25 EUR van het totaalbedrag aan zaalhuur (incl. verbruik van energie, water edm.) 5 EUR terugtrekken met een max. van 200 EUR per jaar.

 

2.6. WERKINGSSUBSIDIE

Het totaal bedrag van de werkingssubsidies (dit is het resterend bedrag, na aftrek van de basissubsidie, de subsidie voor ledenaantal, de uitzonderlijke subsidie, de bijkomende subsidie en de huursubsidie) wordt op evenredige wijze verdeeld onder alle belanghebbende, plaatselijke seniorenverenigingen, in functie van het aantal punten dat zij bekomen hebben ingevolge de georganiseerde activiteiten.

De waarde van één punt is gelijk aan het totaal van de werkingssubsidie gedeeld door het totaal aantal punten die aan de onderscheiden verenigingen werden toegekend.

Aan volgende activiteiten worden punten gegeven:

- bestuursvergaderingen (met max. van 12 vergaderingen per jaar)    1p

- organisatie koffietafel of gezellig samenzijn                                      1p

met animatie (dj, optreden, gastspreker)                                      3p

             - andere éénmalige activiteiten (kaarting, hobby, gewestvergadering, ,..)    1p

- daguitstappen of vakantie                                                                  3p

- deelname aan activiteiten seniorenraad/gemeentelijke sociale dienst 2p

(met minimum 3 leden voor verenigingen met minder dan 100 leden,

met minimum 5 leden voor verenigingen met meer dan 100 leden

met minimum 7 leden voor verenigingen met meer dan 200 leden)

- activiteiten/clubs voor beperkte doelgroep (v.b. zang, fietsen,

handwerk, wandelen,...) met ten minste 15 bijeenkomsten per jaar  15p

- cursus met lesgever, (v.b. kookcursus, zwemreeks, danscursus,...,)
               ten minste 10 bijeenkomsten                                                            15p

- tijdschrift, 4x per jaar verschijnen                                                                                                  15p

- per activiteit in de Haaltertse rusthuizen

of per 5 bezochte personen in de omliggende rusthuizen                  2p.

 

Artikel 5. De gemeentelijke dienst sociale zaken zal de subsidies berekenen. Het definitief resultaat van de puntenberekening zal aan de seniorenraad meegedeeld wordenvoor 1 november van het dienstjaar, waarin de subsidie wordt toegekend. De subsidies worden steeds berekend op het vorige werkingsjaar (september-augustus). De uitbetaling van de financiële toelage gebeurt na goedkeuring door de gemeenteraad op bevel van het college van burgemeester en schepenen door overschrijving op de post- of bankrekening van de vereniging.

 

Artikel 6. Indien later zou blijken dat door de plaatselijke organisatie onjuiste gegevens werden verstrekt of indien de voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd kan het college van burgemeester en schepenen de op grond van dit reglement toegekende subsidies geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de betrokken instanties.

Praktisch

Dienst sociale zaken

Sociaal huis
Donkerstraat 30
9450 Haaltert


053 85 86 35
fax.: 053 85 86 21

e-mail: sociale.zaken@haaltert.be

OPENINGSUREN
maandag 9 - 12 uur
dinsdag 9 - 12 uur
woensdag 9 - 12 uur 13.30 - 16 uur

donderdag

9 - 12 uur 13.30 - 16 uur
18 - 20 uur

vrijdag

9 - 12 uur