Naar inhoud

Reglementering ondersteuning initiatieven die opvang verzorgen

Art. 1. :

Het gemeentebestuur voorziet jaarlijks aan het lokaal overleg kinderopvang een subsidiebedrag van 1.200,00 euro. Het lokaal overleg kinderopvang werkt jaarlijks een voorstel van materiële ondersteuning uit voor initiatieven die buitenschoolse kinderopvang verzorgen, gebaseerd op dit reglement en binnen het vooropgesteld budget.

Art. 2. : Reglement tot betoelaging van de scholen die voor- en naschoolse opvang organiseren.

Art.2.§1. : Binnen de perken van het begrotingskrediet wordt aan de onderwijsinstellingen een jaarlijkse tegemoetkoming verleend ten bedrage van 125,00 euro.

Art.2.§2. : Om te kunnen genieten van deze toelage dient de school de voor- en naschoolse opvang te organiseren ’s morgens tot 15 min.voor de aanvang van de lessen en ’s avonds vanaf 15 min. na het einde van de lessen en dit voor een duur van 3 uur per dag (middagtoezicht niet inbegrepen).

Art. 3. : Reglement tot betoelaging van de dienst opvanggezinnen.

Art.3.§1. : Binnen de perken van het begrotingskrediet wordt aan de dienst opvanggezinnen een jaarlijkse tegemoetkoming verleend ten bedrage van 7,50 euro per onthaalgezin.

Art.3.§2. : De dienst opvanggezinnen moet erkend zijn door Kind en Gezin en de onthaalgezinnen moeten aan de eisen van Kind en Gezin voldoen. Zij moeten het voorbije kalenderjaar minstens 6 maand actief zijn en op het moment van de subsidieaanvraag nog werkzaam zijn.

Art. 4. : Reglement tot betoelaging van mini-crèches en zelfstandige onthaalouders.

Art.4.§1. : Binnen de perken van het begrotingskrediet wordt aan de mini-crèches en de zelfstandige onthaalouders een jaarlijkse tegemoetkoming verleend ten bedrage van 4,00 euro per toegekende capaciteitsplaats.

Art.4.§2. : De toelage wordt toegestaan aan mini-crèches met een attest van toezicht uitgereikt door Kind en Gezin.

Art.4.§3. : De toelage wordt toegestaan aan zelfstandige onthaalouders die zich gemeld hebben bij Kind en Gezin

Art. 5. : Reglement tot betoelaging van de oppasdiensten.

Art.5.§1. : Binnen de perken van het begrotingskrediet wordt aan de oppasdienst een jaarlijkse tegemoetkoming verleend ten bedrage van 25,00 euro.

Art. 6. : Algemene voorwaarden voor het bekomen van betoelaging.

Art.6.§1. : Het initiatief moet voldoen aan één van bovenvermelde categorieën en moet gevestigd zijn op het grondgebied van Haaltert.

 

Art.6.§2. : Het initiatief moet minstens 1 vergadering van de adviesraad lokaal overleg hebben bijgewoond in het voorbije kalenderjaar.

Art.6.§3. : Het initiatief moet jaarlijks een subsidieaanvraag indienen op het daartoe voorziene formulier. Indien nodig moeten attesten van toezicht en erkenning worden bijgevoegd.

Art.6.§4. : De aanvragen dienen binnengebracht te worden tegen 1 oktober van het lopende jaar op het secretariaat van de adviesraad van het lokaal overleg kinderopvang.

Art. 7. :

De aanvrager verbindt er zich toe elke wijziging die een invloed kan hebben op de toekenning van de gemeentelijke toelage, onmiddellijk bekend te maken aan het secretariaat van de adviesraad lokaal overleg kinderopvang.

Art.8. :

De uitvoering van deze verordening is opgedragen aan het college van burgemeester en schepenen en wordt afhankelijk gesteld van de goedkeuring van de gemeenteraad en van het krediet dat jaarlijks daartoe voorzien wordt op de begroting.