Naar inhoud

Reglement vormingssubsidies adviesraad lokaal overleg kinderopvang

Artikel 1: Het college verleent - binnen de perken van het terzake goedgekeurd begrotingskrediet - een vormingssubsidie toe aan:

-          de personeelsleden van organisaties die aangesloten zijn bij de adviesraad lokaal overleg kinderopvang en

-          die zelf actief instaan voor de opvang van kinderen tussen 0 en 12 jaar.

Artikel 2: Onder vormingssubsidie wordt verstaan, elke betoelaging die kan verkregen worden voor het volgen van een vormingscursus door de personen die instaan voor de opvang op voorwaarde dat:

        - de vorming georganiseerd wordt door een erkende vereniging en

- waarvan de doelstellingen en de inhoud van de vorming ten goede komt aan leeftijd van de op te vangen kinderen.

Artikel 3: Als subsidieerbare uitgave komt enkel de deelnameprijs van de vormingscursus in aanmerking.

Artikel 4: De aanvraag gebeurt ten laatste 1 jaar na de vormingscursus op een daartoe bestemd formulier en is vergezeld van het attest van deelname verstrekt door de organiserende instantie.

Dit formulier kan men telefonisch, schriftelijk of via e-mail aanvragen bij het secretariaat van de adviesraad lokaal overleg.

Kinderopvang ‘De Pagadder’, Middelkouter 14A te 9450 Haaltert.

Tel.: 053 85 86 57.            

e-mail : kinderopvang@haaltert.be

Artikel 5: Na ontvangst van de aanvraag zal via het secretariaat van het lokaal overleg de aanvraag, voor advies, worden voorgelegd aan het dagelijks bestuur van de adviesraad lokaal overleg en daarna worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen zal over het al of niet toekennen van de subsidie een principiële beslissing nemen binnen de perken van het goedgekeurde begrotingskrediet.

Deze beslissing wordt ingeval van niet-toekenning van de vormingssubsidie met redenen omkleed.

Artikel 6: De begunstigde aanvaarden door het feit van hun aanvraag de controle van het dagelijks bestuur over het ingediende dossier.

Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt of dat de voorwaarden van onderhavig reglement niet werden nageleefd, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen geen subsidie toe te kennen.

Artikel 7: Het bedrag van de vormingssubsidie is afhankelijk van de aanvragende organisatie:

- voor scholen wordt de vormingssubsidie gelimiteerd tot € 160 per jaar/ begeleidster.

- voor mini crèches wordt de vormingssubsidie gelimiteerd tot € 75 per jaar per FT equivalent

- voor zelfstandige onthaalouders wordt de vormingssubsidie gelimiteerd tot € 75 per jaar.

Artikel 8: Het college van burgemeester en schepenen stort de tussenkomst op een rekening op naam van de organisatie.

Het college van burgemeester en schepenen vereffent de tussenkomst binnen de kortste termijn na de cursus en na ontvangst van het attest, afgeleverd door de inrichtende vereniging waaruit blijkt dat de aanvrager daadwerkelijk deelnam aan de vormingscursus (met vermelding van de deelnameprijs).

Artikel 9: Alle niet in dit reglement voorziene gevallen, alsmede alle betwistingen omtrent de uitvoering ervan, worden op advies van het dagelijks bestuur, geregeld door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 10: Het dagelijks bestuur van de adviesraad lokaal overleg verplicht er zich toe de adviesraad lokaal overleg geregeld op de hoogte te houden van de al dan niet toegekende vormingssubsidies.

Artikel 11: Dit subsidiereglement zal in voege treden op 1 september 2007.