Sloop- en heropbouwpremie

Sommige woningen zijn er zo slecht aan toe dat afbreken en vervangen door nieuwbouw een betere optie is dan renoveren. In 13 Vlaamse steden moet u slechts 6% btw betalen voor sloop en heropbouw van een woning. In alle andere gemeenten betaalt u 21% btw. Particulieren in het Vlaamse gewest die niet in één van die 13 steden wonen, kunnen een Vlaamse sloop- en heropbouwpremie aanvragen.

Voorwaarden

 • U kunt de premie enkel aanvragen voor een bouwproject waarbij de afbraak van één of meer gebouwen en de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw gecombineerd wordt.
 • De premie geldt voor gebouwen in het Vlaamse Gewest, met uitzondering van de 13 Vlaamse steden waar het verlaagd btw-tarief van toepassing is (Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas).
 • De premie geldt enkel voor sloop- en heropbouwprojecten waarvoor de aanvraag van de omgevingsvergunning is ingediend in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2020.
  • U moet altijd expliciet een vergunningsaanvraag indienen, ook als een vergunning of melding voor sloop niet verplicht is in uw gemeente. Zonder vergunning kunt u geen premie krijgen.
  • Sinds 1 mei 2019 wordt de premie enkel nog toegekend voor de gecombineerde aanvraag van de sloop- en herbouwvergunning. Het is niet langer mogelijk een premie aan te vragen voor de aparte aanvraag van de sloopvergunning (of melding) en heropbouwvergunning.
 • De grond, het af te breken gebouw of de af te breken gebouwen, en de op te richten woning(en) of appartementsgebouw(en) zijn op moment van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de geheelheid volle eigendom van één of meer natuurlijke personen.
 • De premie kan worden teruggevorderd in volgende gevallen:
  • de premievoorwaarden zijn niet nageleefd
  • de omgevingsvergunning wordt niet volledig uitgevoerd binnen de wettelijke termijnen
   (bijv.: de woning wordt enkel gesloopt zonder heropbouw, de omgevingsvergunning(en) voor het bouwproject moet(en) volledig worden uitgevoerd binnen de geldende termijnen)
  • de omgevingsvergunning wordt vernietigd
  • de omgevingsvergunning wordt voorafgaand aan de ingebruikname van het nieuwe gebouw overgedragen aan een rechtspersoon
  • de eigendom van de grond of van een af te breken of op te richten gebouw wordt in de loop van het bouwproject
   • overgedragen aan een rechtspersoon
   • of belast met een zakelijk recht ten voordele van een rechtspersoon
  • de woning voldoet niet aan de EPB-eisen.

Procedure

De premie-aanvraag gebeurt in 2 stappen.

Stap 1 - Online aanvraag

 • U moet de premie online aanvragen, uiterlijk 3 maanden nadat de gecombineerde aanvraag van de omgevingsvergunning voor afbraak en herbouw werd ingediend. U moet niet wachten op de goedkeuring van uw vergunningsaanvraag.
 • Na de premieaanvraag krijgt u een bevestigingsmail met uw dossiernummer. Bewaar die e-mail voor de volgende stap.
 • Als u na stap 1 binnen het kwartier geen e-mail ontvangt, gelieve dit onmiddellijk te melden via sloop.vea@vlaanderen.be.

Stap 2 - Bewijs van einde van de sloopwerken

Zodra de sloop effectief is uitgevoerd, moet de aanvrager van de premie een bewijs voorleggen van het einde van de sloopwerken.

 • Heeft een aannemer of sloopfirma de sloopwerken uitgevoerd, dan geldt de factuur van het bedrijf als bewijs van de sloopwerken.
 • Hebt u zelf de sloopwerken uitgevoerd? Dan moet u foto's van de sloopwerken (voor en na) meesturen.

U kunt de bewijzen online indienen via de link naar uw dossier, die u vindt in de bevestigingsmail. De link in die bevestigingsmail is slechts éénmaal bruikbaar.

Als u op het moment dat u stap 1 uitvoert ook al over een sloopbewijs beschikt, kunt u de twee stappen van de premieaanvraag in één keer vervolledigen.

Uitbetaling

Het VEA onderzoekt het dossier en brengt u op de hoogte van haar beslissing. In geval van goedkeuring wordt de uitbetalingsprocedure opgestart. Als het dossier volledig is, mag u een uitbetaling verwachten binnen de 3 maanden na het voorleggen van het sloopbewijs.

Wat meebrengen

Stap 1 => Na ontvangst van de omgevingsvergunning moet u volgende documenten bij de hand houden:

 • uw identiteitskaart
 • uw rekeningnummer waarop de premie gestort mag worden
 • ontvangstmelding van de omgevingsvergunning voor sloop en herbouw die u (of uw architect) ontvangen hebt na het indienen van de aanvraag (kopie van e-mail(s), pdf). Op dit document vindt u ook een ontvangstnummer (beginnend met OMV_ gevolgd door een jaartal en 6 cijfers).

Stap 2 => Na de sloop moet u volgende documenten bij de hand houden:

 • e-mail (ontvangstbevestiging) die u ontvangen hebt na het voltooien van stap 1:
  • Via de link in deze mail krijgt u opnieuw toegang tot uw dossier.
  • Opgelet, deze link is slechts éénmaal bruikbaar.
 • de volledige omgevingsvergunning (in pdf)
 • bewijs van uitvoering van de sloopwerken:
  • sloopfactuur van de aannemer (in pdf) met vermelding van het adres van de sloopwerken en de datum waarop de sloopwerken werden uitgevoerd
  • 1 foto van het te slopen gebouw voor de sloopwerken en 1 foto van het terrein na de sloopwerken (op te laden bestanden: png, gif, jpg of jpeg).

Bedrag

 • De premie is beperkt tot 1 premie van 7.500 euro per bouwproject.
 • De premie kan per bouwproject slechts eenmaal worden verkregen, ook al gaat het om verschillende gebouwen.

Uitzonderingen

De premie geldt niet voor gebouwen in de 13 Vlaamse steden waar het verlaagd btw-tarief van toepassing is (Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas).

Uitbreiding verlaagd btw-tarief en stopzetting premie

De federale regering heeft een voorstel klaar voor de uitbreiding van het verlaagd tarief van 6% btw bij afbraak- en heropbouw tot heel het Belgische grondgebied. De maatregel zou waarschijnlijk ingaan vanaf 1 januari 2021, maar het moet nog door het federale parlement worden goedgekeurd. Zodra de federale btw-korting van start gaat, wordt de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie stopgezet.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van een sloop- en heropbouwpremie