Grafconcessies en concessies voor columbaria en urnenvelden

Ook niet-inwoners van Haaltert kunnen een concessie aanvragen.

Soorten concessies

Er zijn verschillende soorten concessies en dit telkens voor 1 of 2 personen:

 • concessie met kelder
 • urnenkelder
 • nisconcessie

Gewone volgorde

Inwoners kunnen ook kiezen voor de zogenaamde ‘gewone volgorde’, dit omvat een kosteloze begraving of bijzetting in het columbarium of begraving in een urnenkelder. Deze graven en nissen blijven minstens 15 jaar bestaan en kunnen nadien ontruimd worden.

Niet-inwoners kunnen ook volgens de ‘gewone volgorde’ begraven, verstrooid of bijgezet worden. Voor niet-inwoners kost dit 250 euro.

As uitstrooien of thuis bewaren

Er is ook mogelijkheid om een asurne thuis te bewaren, te begraven of de as uit te strooien buiten de begraafplaats. Daarvoor is toestemming nodig van de (eventuele) eigenaar van de plaats waar de rituelen zullen plaatsvinden en een verklaring van de toekomstige urnenbewaarder en eventueel de toestemming van de verwanten in de eerste graad.

Onderhoudsplicht

Een graf met concessie moet onderhouden worden door de concessiehouder. Mocht een graf door plantengroei overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig zijn, wordt een akte van verwaarlozing opgesteld. Deze akte blijft een jaar lang bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt.

Bij niet-herstelling na de opgelegde termijn kan er worden overgegaan tot afbraak of tot het wegnemen van de materialen, op kosten van de in gebreke blijvende familieleden. De verkregen concessie wordt dan ook stopgezet.

Voor graven zonder concessie is het onderhoud niet verplicht, maar gelden dezelfde verwaarlozingsregels.

Partners of gezinnen kunnen een grafconcessie aanvragen als zij samen begraven willen worden. Ook bij crematies zijn concessies voor columbaria en urnenvelden mogelijk.

Voorwaarden

Een concessie kan dienen voor:

 • de aanvrager
 • zijn echtgenoot
 • zijn bloed- of aanverwanten
 • en al wie aangeduid is door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven.

Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen aan de bevoegde overheid. Een concessieaanvraag mag ook worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie.

De bevoegde overheid stelt de duur en de voorwaarden voor het toekennen van een concessie vast:

 • De gemeenteraad kan op de gemeentelijke begraafplaatsen concessies verlenen.
 • Voor intergemeentelijke begraafplaatsen is het intergemeentelijke samenwerkingsverband bevoegd.

Procedure

Het aanvraagformulier voor concessies kunt u verkrijgen bij de dienst Burgerzaken van uw gemeente.

De concessietermijn start op de datum van begraving van de eerste overledene. De maximale termijn van een concessie is 50 jaar.

Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie maakt de bevoegde overheid een akte op met een oproep tot eventuele hernieuwing. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Als de hernieuwing niet tijdig wordt aangevraagd, vervalt de concessie.

Ook op aanvraag kan de bevoegde overheid opeenvolgende hernieuwingen toestaan voor het verstrijken van de concessietermijn, bijvoorbeeld:

 • na het overlijden van de oorspronkelijke concessiehouder
 • na elke nieuwe bijzetting in de concessie
 • ook op gelijk welk moment.

Een hernieuwing kan enkel worden geweigerd als blijkt dat op het moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is. Verwaarlozing kan ook leiden tot het afschaffen van de concessie.

Kostprijs

Kosten

De gemeenteraad of het bevoegde orgaan van het intergemeentelijke samenwerkingsverband stelt het verschuldigde bedrag voor een concessie vast.

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.