Proefproject Bosstraat–Hoogkouterbaan

Er zijn reeds geruime tijd klachten over de verkeersleefbaarheid in de Bosstraat. Doorgaand verkeer zorgen in combinatie met geparkeerde voertuigen op het trottoir hier voor overlast en onveilige situaties. Op 2 november 2020 startte een proefproject om een oplossing te zoeken voor die situaties.

Update 22 maart 2021: evaluatie proefopstelling

 

Wijzigingen proefproject

  • In de Bosstraat zijn vaste parkeervakken ingetekend, aangevuld met een gele onderbroken lijn waar parkeren niet meer toegelaten is. Ook is er in een deel van de Bosstraat een snelheidsbeperking van 30km/u ingevoerd.
  • De Hoogkouterbaan is ter hoogte van de Topmolenstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer met een zogenaamde knip. Het bestemmingsverkeer voor de Hoogkouterbaan wordt gevraagd de verbinding te maken via een S-beweging met een aansluiting op het iets verder gelegen kruispunt van de Topmolenstraat en de Hoogkouterbaan.

Doel

Het proefproject heeft tot doel de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid te verhogen, vooral door duidelijkheid te scheppen over de verkeersdoorstroming, de snelheid en het parkeerregime in de Bosstraat. Er wordt gestreefd naar minder doorgaand verkeer ter hoogte van de schoolomgeving in de Hoogkouterbaan.

Evaluatie proefproject

Bij de start werd aangekondigd dat het proefproject uitgebreid geëvalueerd wordt. Door de coronamaatregelen mogen we daarvoor geen fysieke vergadering beleggen. Dus willen we gebruik maken van ons inspraakinitiatief ‘Bus je mening’. De bewoners van de betrokken straten kregen een brief in de bus met daarbij een invulformulier ‘Bus je mening’ voor de evaluatie van dit proefproject.

We geven je via een presentatie meer duiding over het project, zodat je geïnformeerd het evaluatieformulier 'Bus je mening' kan invullen. 

Klik hier om een presentatie te bekijken met meer duiding

Klik hier om de kaart van de buurtwegen te bekijken (zie vraag 10 op het invulformulier)

Ontving je een invulformulier in je bus? Stop dan jouw ingevuld formulier ten laatste op 11 april 2021 in 1 van onze 2 brievenbussen van ‘Bus je mening’ ter hoogte van het kruispunt Bosstraat - Hooglareweg en op het pleintje aan de Topmolenstraat.

Er kan slechts één invulformulier per adres ingediend worden. Woon je in Bosstraat, Hoogkouterbaan, Topmolenstraat, ’s Gravenkerselaar, Pontweg of Hooglareweg en kreeg je geen bewonersbrief met invulformulier? Mail dan naar mobiliteit@haaltert.be

Als je ervoor kiest om je mening niet te geven, gaan we ervan uit dat je akkoord bent met de uitvoering van de proefopstelling.


Update 6 november 2020

Het proefproject Bosstraat (info zie link) dat van start ging op 3 november 2020 loopt door een aantal aspecten niet optimaal.

Het markeren van de ononderbroken gele lijn aan de stoep is door slechte weersomstandigheden niet kunnen doorgaan op 3 november. Dit wordt zeker uitgevoerd als de weersomstandigheden het toelaten.
Ook corona beperkt onze werkzaamheden en personeelsinzet. De signalisatie en afsluitingen op het terrein worden zo snel mogelijk geplaatst. We vragen dan ook enig begrip om het project een kans te geven en de afsluitingsblokken niet verplaatsen.

Concreet vragen we de voorziene parkeerstroken (geschilderd op de weg) als prioritaire parkeerplaats in te nemen.


Oorspronkelijk bericht oktober 2020

 

Proefopstelling na participatie

Deze situatie werd besproken op de denktank van 27 november 2019. Daar werd voorgesteld om vaste parkeervakken in te tekenen op de rijweg tussen woning nr. 75 en woning nr. 151 en in de Topmolenstraat (Erpe-Mere) tussen woning nr. 75 en woning nr. 53. Het zal enkel nog mogelijk zijn om in deze parkeervakken te parkeren op de rijweg. Tussen deze parkeervakken wordt een onderbroken gele lijn aangebracht op de stoep om het parkeerverbod tussen deze vakken aan te duiden.

Er wordt eveneens een snelheidsbeperking van 30 km/u ingevoerd in de Bosstraat tussen woning nr. 127 en de kruising van de Edestraat met de Bosstraat.

In het kader van veilige schoolomgevingen wordt gedurende de loop van het proefproject de Hoogkouterbaan afgesloten ter hoogte van de Topmolenstraat. Hiermee wordt getracht het doorgaand verkeer in de Hoogkouterbaan ter hoogte van de Basisschool Sint-Gorik te beperken.

Ter hoogte van de afsluiting aan de kant van de Hoogkouterbaan worden ook bijkomende parkeervakken ingetekend. Bij een mogelijk tekort aan parkeerplaatsen in de Bosstraat kunnen deze bijkomende parkeerplaatsen aangewend worden.

Deze ingrijpende wijzigingen worden uitgevoerd als proefopstelling.

Evaluatie 

Wij verwachten dat deze proefopstelling een gunstig effect zal hebben voor de veiligheid in de Bosstraat en dat de verkeersleefbaarheid van de omgeving zal verhogen.

Deze proefopstelling zal permanent geëvalueerd worden. Op het einde van de proefperiode volgt een definitieve evaluatie waarbij alle buurtbewoners zullen betrokken worden.

Gefaseerd vanaf 2 november

Dit werd beslist door het college van burgemeester en schepenen op 1 oktober 2020. Er werd een tijdelijk verkeersreglement opgemaakt voor deze proefopstelling. De proefopstelling zal starten op 2 november 2020.

De voorbereidingen voor deze proefopstelling zullen in fasen gebeuren.

  • Op 16 oktober 2020 werden de parkeervakken geschilderd
  • Op 3 november 2020 zal de knip t.h.v. het kruispunt Hoogkouterbaan-Topmolenstraat worden gerealiseerd. Tegelijkertijd zullen de verkeersborden beurtelings parkeren in de Bosstraat worden afgedekt.
  • Na 3 november 2020 zullen, afhankelijk van de weersomstandigheden, de onderbroken gele lijnen worden geschilderd.

Plannen

Hieronder vind je de plannen van de proefopstelling in detail.