Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingverband voor Aanpak van Drugsmisbruik (PISAD)

Drugpreventie en -begeleiding voor jongeren, ouders, scholen en organisaties. Bekijk de website voor de lokale begeleider.

PISAD

PISAD is een organisatie binnen het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen (CGG ZOV) die zich toespitst op drugpreventie én ambulante begeleiding voor jongeren, jongvolwassenen (tot en met 25 jaar) en hun directe omgeving.

Ook scholen, opvoeders, jeugdverenigingen, OCMW’s en andere diensten die in contact staan met kinderen en jongeren kunnen voor beleidsondersteuning beroep doen op PISAD.

De dienstverlening van PISAD is laagdrempelig en gratis.


Wie kan bij PISAD terecht? 

 • Kinderen, jongeren en (jong)volwassenen.
 • Bevolking in het algemeen: (groot)ouders, opvoeders, schoolpersoneel, …
 • Alle diensten die met kinderen, jongeren en (jong)volwassenen in aanraking komen.


Wat doet PISAD?

PISAD werkt allround, van preventie, vroegdetectie, vroeginterventie tot hulpverlening.

Preventie

 • Wij geven duidelijke en objectieve informatie omtrent drugs, druggebruik, de risico’s en de gevolgen ervan.
 • De preventiesessies zijn erop gericht de jongeren te ondersteunen in het maken van een gezonde keuze wanneer ze met drugs en druggebruik in aanraking komen.
 • Vaardigheden die daarmee in verband staan worden getraind en gecoacht.
 • (Groot)ouders en andere opvoeders (schoolpersoneel, …) van kleuters, kinderen, jongeren en (jong)volwassenen worden preventief geïnformeerd en op opvoedkundig vlak ondersteund.

Hulpverlening

 • We bieden hulp aan jongeren en (jong)volwassenen die in aanraking komen met drugs en hun directe omgeving (ouders, partner, vriend(in), …).
 • Onze hulpverlening is laagdrempelig: geen wachtlijsten; de hulpvraag van de omgeving volstaat; mogelijkheid tot huisbezoeken, schoolbezoeken, …
 • We staan in voor de medische hulpverlening: inzet van verslavingsarts(en) en samenwerking met collegaehuisartsen.

Beleidsondersteunend

 • We ondersteunen scholen en instellingen/organisaties in de uitwerking van hun drugbeleid.
 • We ondersteunen gemeentelijke en stadsdiensten, verenigingen, jeugddiensten, OCMW’s, organisatoren van festivals/evenementen, …
 • We coördineren het lokaal drugoverleg.

De dienstverlening van PISAD is gratis.
Meer info op www.zov.be