Subsidies voor verenigingen met een jeugdwerking en jeugdbegeleiders

Elke erkende vereniging met een jeugdwerking kan gebruik maken van het eenvormig subsidiereglement. Het reglement bestaat uit 5 belangrijke items. Hieronder vind je al een beknopte uitleg. Onderaan vind je dan de nodige e-loketformulieren en het volledige reglement. Neem dit zeker door om te kijken naar de bijkomende voorwaarden en de indientermijnen. 

Aanvraagtermijn

Ten laatste op 31 december van het lopende kalenderjaar.

1. Lokalen- en materialensubsidie

Deze subsidie kan verkregen worden voor: werken aan de jeugdinfrastructuur ter verbetering van de jeugdwerking, meubilair voor de inrichting van het jeugdlokaal, materiaal voor de algemene jeugdwerking

2. Veiligheidssubsidie

Dit is de toelage die kan verkregen worden voor: alle werken en aankopen die nodig geacht worden om het jeugdlokaal in orde te stellen overeenkomstig de bestaande veiligheidsnormen en -regels.

3. Kampsubsidie

Toelage die kan verkregen worden voor het organiseren van een kamp door een vereniging die aan de in het reglement gestelde voorwaarden voldoet.

4. Vormingssubsidie voor de jeugdbegeleider

Toelage die een jeugdbegeleider van een Haaltertse vereniging kan krijgen voor het volgen van een vormingscursus.

5. Vormingssubsidie voor verenigingen met jeugdwerking

Toelage die kan verkregen worden voor de organisatie van een welomschreven vormingscursus.

Opgelet

Een belangrijke voorwaarde tot terugbetaling is de vermelding van de samenwerking met lokaal bestuur Haaltert.

De logo's van lokaal bestuur Haaltert vind je hier www.haaltert.be/logo-haaltert. Vermeld telkens welk logo je nodig hebt en of het gaat om logo's voor drukwerk of digitale communicatie. 

Reglementen en belastingen