Naar inhoud

Verkiezingen 2019

Verkiezingen 26 mei 2019

Onderaan vind je de kiezerslijst en het politiebesluit i.v.m. de verkiezingen op 26 mei 2019.

Opmaak kiezerslijst 

De kiezerlijst wordt opgemaakt op datum van 01/03/2019.

Iedereen die op deze datum ingeschreven is in het bevolkingsregister van Haaltert en voldoet aan de overige kiesvoorwaarden wordt opgenomen op de kiezerslijst.  

Kiezers die na deze datum verhuizen binnen Haaltert ontvangen hun oproepingsbrief op het nieuwe adres. 

Kiezers die na deze datum verhuizen naar een andere gemeente moeten toch stemmen in de vorige verblijfplaats. Ook zij ontvangen hun oproepingsbrief op het nieuwe adres. Zij hebben wel recht op een gratis treinticket (tweede klasse) voor vervoer per trein. Bij gebruik van een ander vervoersmiddel, hebben zij recht op de terugbetaling van de reiskosten (beperkt tot het tarief van de NMBS voor de afgelegde afstand). Voor meer info kan je terecht bij de Dienst Bevolking of de NMBS.

Inzage kiezerslijst

Vanaf de vaststelling van de kiezerslijst door het College van Burgemeester en Schepenen kan elke kiezer  inzage krijgen in de kiezerslijst van de gemeente en eventueel bezwaar indienen indien de gegevens niet correct zijn. Je moet zich hiervoor wenden tot de dienst bevolking.

Onderaan vind je de kiezerslijst. 

--------------------------------------------

Ben ik verplicht om te gaan stemmen?

In België is er stemplicht: iedereen die stemgerechtigd is (ook niet-Belgen) en ouder dan 18 jaar, moet in theorie gaan stemmen. Maar eigenlijk gaat het om een opkomstplicht: je moet je stembiljet in ontvangst nemen en ermee in een kieshokje stappen. Niemand kan je verplichten op een bepaalde lijst of kandidaat te stemmen. Vul je niets in of schrijf je zelf iets op je stembiljet, dan stem je blanco of ongeldig. Als je niet komt opdagen riskeer je beboet te worden.

 

 

Wanneer is mijn stem (on)geldig?

Bij aanmelding in het kiesbureau geef je je oproepingsbrief en identiteitskaart af. Dan ontvang je een stembiljet per verkiezing. Je krijgt er dus minstens twee, eentje voor de gemeenteraad en eentje voor de provincieraad. In het stemhokje kan je met het rode potlood de lijst, kandidaat, of kandidaten van jouw keuze aanduiden.

Bovenaan kan je een lijststem uitbrengen. Dat houdt in dat je akkoord gaat met de volgorde van de kandidaten op die lijst. Let op dat je maar op één lijst stemt, want als je meerdere lijsten kleurt is je stem ongeldig.

Voorkeurstem(men) geven, daarmee kan je bepaalde kandidaten wil ‘bevoordelen’ tegenover andere. Zo kan je de volgorde van de lijst proberen wijzigen. Hoe meer voorkeurstemmen iemand krijgt, hoe groter de kans dat die verkozen wordt. Je mag zoveel voorkeurstemmen geven als je wil, maar enkel op één en dezelfde lijst. Mocht je een lijststem ingekleurd hebben, mag je toch nog op diezelfde lijst voorkeurstemmen geven, maar dan tellen enkel die voorkeurstemmen mee en vervalt de lijststem.

Als je niets inkleurt stem je blanco. Ongeldig stemmen doe je als je op je stembiljet schrijft of tekent. 

 

Volmacht geven of bij volmacht stemmen.

Kan je niet zelf te stemmen, dan kan een andere kiezer dit in jouw naam doen. Je moet dan een ondertekende volmacht, je oproepingskaart en het attest waarmee je bewijst dat je zelf niet kan gaan stemmen meegeven aan een andere kiezer. Deze overhandigt die drie documenten op de dag van de verkiezing aan de voorzitter van het stembureau dat vermeld staat op jouw oproepingsbrief. Die persoon moet ook de eigen identiteitskaart en eigen oproepingsbrief voorleggen en kan maximum voor één persoon bij volmacht een stem uitbrengen.

Wanneer kan er bij volmacht gestemd worden?

Je kan volmacht geven aan een andere kiezer als je zelf niet kan gaan stemmen omwille van:

  • medische redenen; dit moet je aantonen met een medisch attest.
  • beroeps- of dienstredenen, met een attest van de werkgever.
  • studieredenen, met een attest van de directie van de onderwijsinstelling.
  • je geloofsovertuiging, met een attest van de religieuze overheid.
  • je beroep: als jij (of iemand van je gezin of met wie je samenwoont) het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent. Dit toon je aan met een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene is ingeschreven.
  • dat je verblijft in een gevangenis, met een attest van de directie van de gevangenis
  • dat je tijdelijk in het buitenland verblijft omwille van privéredenen. Dit toon je aan met een attest van de burgemeester van je woonplaats. Je kan dit attest aanvragen bij de gemeente tot en met 12 oktober 2018 mits voorleggen van bewijsstukken. Alle documenten die bewijzen dat u in het buitenland verblijft tijdens het verkiezingsweekend, kunnen hiervoor in aanmerking genomen worden. Als je deze bewijsstukken niet kan voorleggen, moet je een verklaring op eer bezorgen.

Je kan de uitgebreide voorwaarden hier terugvinden.

Hoe weet ik of ik moet zetelen als bijzitter of voorzitter?

Het aanstellen van bijzitters of voorzitters gebeurt door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg.  

 

Praktisch

Burgerzaken

Administratief centrum
Hoogstraat 41
9450 Haaltert
e-mail: kim.bliki@haaltert.be