Naar inhoud

Verkiezingen 2018

verkiezingen 2018 (grote weergave)

Verkiezingen 14 oktober

Op 14 oktober zullen in Haaltert 14.712 kiezers hun stemplicht vervullen en beslissen hoe tussen 2019 en 2024 de gemeente- en provincieraad samengesteld wordt. We gidsen je hier veilig en vlot naar het kiesbureau en geven nog eens mee hoe je geldig en correct kan stemmen.

 

 


Stembureau's: bereikbaarheid en parkeren
Kies&Ride

Om het verkeer en parkeren ter hoogte van de stembureaus vlot te laten verlopen, werd een ‘Kies & ride’-plan opgemaakt. Er wordt parking vlakbij voorzien voor heel veel fietsen en voor de mindermobiele
Haaltenaars. Daarom een oproep om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Kan je dit niet, dan vind je hier hoe je vlot aan jouw stembureau raakt.


 

Ben ik verplicht om te gaan stemmen?

In België is er stemplicht: iedereen die stemgerechtigd is (ook niet-Belgen) en ouder dan 18 jaar, moet in theorie gaan stemmen. Maar eigenlijk gaat het om een opkomstplicht: je moet je stembiljet in ontvangst nemen en ermee in een kieshokje stappen. Niemand kan je verplichten op een bepaalde lijst of kandidaat te stemmen. Vul je niets in of schrijf je zelf iets op je stembiljet, dan stem je blanco of ongeldig. Als je niet komt opdagen riskeer je beboet te worden.

Oproepingsbrief niet ontvangen of verloren?

De oproepingsbrieven worden verstuurd rond 27 september. Mocht je hem niet ontvangen hebben, kan je vanaf woensdag 3 oktober een gratis duplicaat aanvragen op de gemeente op vertoon van je identiteitskaart. Of je stuurt je aanvraag per mail met vermelding van je naam, voornaam, rijksregisternummer of geboortedatum naar bevolking@haaltert.be.

Kiezers die een week voor de verkiezingen nog geen oproepingsbrief hebben ontvangen of hem niet meer terugvinden, kunnen tot zondag 14 oktober, 12 uur ’s middags, een duplicaat afhalen op het gemeentesecretariaat in het gemeentehuis, Hoogstraat 41. 

Waar moet ik gaan stemmen?

Op je oproepingsbrief staat het adres van jouw stembureau. De stembureaus gaan open om 8 uur en sluiten in de gemeenten waar er met papier wordt gestemd om 13 uur

Om het verkeer en parkeren ter hoogte van de stembureaus vlot te laten verlopen, werd een ‘Kies & ride’-plan opgemaakt. Er wordt parking vlakbij voorzien voor heel veel fietsen en voor de mindermobiele
Haaltenaars. Daarom een oproep om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Kan je dit niet, dan vind je hier hoe je vlot aan jouw stembureau raakt.

Indien je van/naar een andere gemeente of stad moet gaan stemmen, kan je hier meer info vinden i.v.m. je reiskosten.

Wanneer is mijn stem (on)geldig?

Bij aanmelding in het kiesbureau geef je je oproepingsbrief en identiteitskaart af. Dan ontvang je een stembiljet per verkiezing. Je krijgt er dus minstens twee, eentje voor de gemeenteraad en eentje voor de provincieraad. In het stemhokje kan je met het rode potlood de lijst, kandidaat, of kandidaten van jouw keuze aanduiden.

Bovenaan kan je een lijststem uitbrengen. Dat houdt in dat je akkoord gaat met de volgorde van de kandidaten op die lijst. Let op dat je maar op één lijst stemt, want als je meerdere lijsten kleurt is je stem ongeldig.

Voorkeurstem(men) geven, daarmee kan je bepaalde kandidaten wil ‘bevoordelen’ tegenover andere. Zo kan je de volgorde van de lijst proberen wijzigen. Hoe meer voorkeurstemmen iemand krijgt, hoe groter de kans dat die verkozen wordt. Je mag zoveel voorkeurstemmen geven als je wil, maar enkel op één en dezelfde lijst. Mocht je een lijststem ingekleurd hebben, mag je toch nog op diezelfde lijst voorkeurstemmen geven, maar dan tellen enkel die voorkeurstemmen mee en vervalt de lijststem.

Als je niets inkleurt stem je blanco. Ongeldig stemmen doe je als je op je stembiljet schrijft of tekent. 

Mogen EU-onderdanen stemmen op 14 oktober 2018?

Niet-Belgische burgers van de Europese Unie kunnen niet stemmen voor de provincieraadsverkiezingen, maar wel voor de gemeente- en districtsraadsverkiezingen als ze hiervoor een aanvraag indienen. 
Ze moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

 • op 1 augustus 2018 in het bevolkings- of vreemdelingenregister ingeschreven zijn;
 • op 14 oktober 2018 de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht.

De volgende landen maken deel uit van de Europese Unie: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Niet EU-onderdanen (niet-Belgen van buiten de Europese Unie) kunnen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen als ze hiervoor een aanvraag indienen. Zij kunnen ook niet stemmen voor de provincieraadsverkiezingen.
Ze moeten aan deze voorwaarden voldoen:

 • tijdens het indienen van de aanvraag hebben ze minstens 5 jaar lang een ononderbroken hoofdverblijfplaats in België, gedekt door een wettelijk verblijf;
 • op 1 augustus 2018 in het bevolkings- of vreemdelingenregister ingeschreven zijn;
 • op 14 oktober 2018 de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht.

Volmacht geven of bij volmacht stemmen.

Kan je niet zelf te stemmen, dan kan een andere kiezer dit in jouw naam doen. Je moet dan een ondertekende volmacht, je oproepingskaart en het attest waarmee je bewijst dat je zelf niet kan gaan stemmen meegeven aan een andere kiezer. Deze overhandigt die drie documenten op de dag van de verkiezing aan de voorzitter van het stembureau dat vermeld staat op jouw oproepingsbrief. Die persoon moet ook de eigen identiteitskaart en eigen oproepingsbrief voorleggen en kan maximum voor één persoon bij volmacht een stem uitbrengen.

Wanneer kan er bij volmacht gestemd worden?

Je kan volmacht geven aan een andere kiezer als je zelf niet kan gaan stemmen omwille van:

 • medische redenen; dit moet je aantonen met een medisch attest.
 • beroeps- of dienstredenen, met een attest van de werkgever.
 • studieredenen, met een attest van de directie van de onderwijsinstelling.
 • je geloofsovertuiging, met een attest van de religieuze overheid.
 • je beroep: als jij (of iemand van je gezin of met wie je samenwoont) het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent. Dit toon je aan met een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene is ingeschreven.
 • dat je verblijft in een gevangenis, met een attest van de directie van de gevangenis
 • dat je tijdelijk in het buitenland verblijft omwille van privéredenen. Dit toon je aan met een attest van de burgemeester van je woonplaats. Je kan dit attest aanvragen bij de gemeente tot en met 12 oktober 2018 mits voorleggen van bewijsstukken. Alle documenten die bewijzen dat u in het buitenland verblijft tijdens het verkiezingsweekend, kunnen hiervoor in aanmerking genomen worden. Als je deze bewijsstukken niet kan voorleggen, moet je een verklaring op eer bezorgen.

Je kan de uitgebreide voorwaarden hier terugvinden.

Hoe weet ik of ik moet zetelen als bijzitter of voorzitter?

Het aanstellen van bijzitters of voorzitters gebeurt door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg.  De aanstelling gebeurt in de loop van september 2018.

Kan ik stemmen in het buitenland?

Neen. Het is niet mogelijk om te stemmen in een Belgische ambassade of consulaat. Enkel Belgen met een domicilie in een Belgische gemeente mogen deelnemen aan de gemeente- en provincieraadsverkiezingen.

Praktisch

Burgerzaken

Administratief centrum
Hoogstraat 41
9450 Haaltert
e-mail: kim.bliki@haaltert.be