Naar inhoud

Verkiezingen 2019

Verkiezingen 26 mei 2019

Op zondag 26 mei trekken we weer naar de stembus. Deze keer voor het Vlaams Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en Europese verkiezingen voor het Europees Parlement.

 

Meer vragen en antwoorden over de verkiezingen vind je op verkiezingen.fgov.be. Officiële resultaten vind je op zondag vanaf 16u op verkiezingen2019.belgium.be

 

Stembureau's: bereikbaarheid en parkeren

Kies & ride naar het stemhokje (een vlotte regeling voor een vlot verkeer)

Om het verkeer en parkeren ter hoogte van de stembureaus vlot te laten verlopen, werd een ‘Kies & ride’-plan opgemaakt. Er wordt parking vlakbij voorzien voor fietsen en voor de mindermobiele Haaltenaars. Daarom een oproep om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Kan je dit niet, dan vind je hier hoe je vlot aan jouw stembureau raakt.

* Haaltert

Stembureaus: Centrum De Kouter en De Berwinne

Parkeerverbod
Je mag tussen 7 en 15 u. niet parkeren op de parkings van Centrum De Kouter en De Berwinne. Er is ook parkeerverbod in de Middelkouter tussen de Houtmarkt en de Melkkouter om vlot verkeer te verzekeren.

Kies & ride
Er is parking voorbehouden voor mindervaliden en mindermobielen op de parking van De Kouter en op de binnenkoer van De Berwinne. Bij het verlaten van beide parkings word je verplicht af te slaan naar links en het eenrichtingsverkeer te volgen.

Er wordt voldoende plaats voorzien om je fiets te parkeren. Stal hem gerust tussen de nadars.

Eenrichtingsverkeer
Aanrijden vanuit Middelkouter

• Middelkouter: er is eenrichtingsverkeer vanaf de Melkkouter tot aan de Fonteinstaat

• Donkerstraat: er is eenrichtingsverkeer vanaf de Middelkouter tot aan de parking achter het gemeentehuis

----------

* Kerksken

Stembureau: Sint-Martinusheem (ingang langs de Beekstraat)

Parkeerverbod
Je mag tussen 7 en 15 u. niet parkeren op de parking van het Sint-Martinusheem aan de kant van de Beekstraat. Vooraan in Kerkskendorp mag het wel.

Kies & ride
De parking van het Sint-Martinusheem, kant Beekstraat, is voorbehouden voor mindervaliden en mindermobielen.

Er wordt voldoende plaats voorzien om je fiets te parkeren. Stal hem gerust in de nadars.

Eenrichtingsverkeer
Er wordt een omleiding voorzien via de Beekstraat, Bergstraat, Rijstraat, Terwarentstraat tot je terug in de Beekstraat komt.

----------

* Heldergem

Stembureau: HOC De Fransman

Parkeerverbod
Je mag tussen 7 en 15 u. niet parkeren op de parking van HOC De Fransman.

Kies & ride
De parking van het HOC wordt voorbehouden voor mindervaliden en mindermobielen.

----------

* Denderhoutem

Stembureau: BS Molenveld, Molenstraat 33

Kies & ride
De speelplaats van de school wordt voorbehouden als parking voor mindervaliden en mindermobielen.

Er wordt voldoende plaats voorzien om je fiets te parkeren. Stal hem gerust in de nadars op de speelplaats.

----------

* Terjoden

Stembureau: BS De Zilverberk

Parkeerverbod
Je mag tussen 7 en 14 u. niet parkeren op de parking voor school De Zilverberk.

Kies & ride
Er worden parkeerplaatsen voorbehouden vóór De Zilverberk voor mindervaliden en mindermobielen.

-------------------- 

Opmaak kiezerslijst 

De kiezerslijst wordt opgemaakt op datum van 01/03/2019.

Iedereen die op deze datum ingeschreven is in het bevolkingsregister van Haaltert en voldoet aan de overige kiesvoorwaarden wordt opgenomen op de kiezerslijst.  

Kiezers die na deze datum verhuizen binnen Haaltert ontvangen hun oproepingsbrief op het nieuwe adres. 

Kiezers die na deze datum verhuizen naar een andere gemeente moeten toch stemmen in de vorige verblijfplaats. Ook zij ontvangen hun oproepingsbrief op het nieuwe adres. Zij hebben wel recht op een gratis treinticket (tweede klasse) voor vervoer per trein. Bij gebruik van een ander vervoersmiddel, hebben zij recht op de terugbetaling van de reiskosten (beperkt tot het tarief van de NMBS voor de afgelegde afstand). Voor meer info kan je terecht bij de Dienst Bevolking of de NMBS.

--------------------

Inzage kiezerslijst

Vanaf de vaststelling van de kiezerslijst door het College van Burgemeester en Schepenen kan elke kiezer  inzage krijgen in de kiezerslijst van de gemeente en eventueel bezwaar indienen indien de gegevens niet correct zijn. Je moet zich hiervoor wenden tot de dienst bevolking.

Onderaan vind je de kiezerslijst. 

----------------------------------------------------

Waar moet ik gaan stemmen?

Op je oproepingsbrief staat het adres van jouw stembureau. De stembureaus gaan open om 8 u. en sluiten in de gemeenten waar er met papier wordt gestemd, zoals in Haaltert, om 14 u.

De volgende kiezers hebben recht op de terugbetaling van hun reiskosten:

 • personen die op de dag van de verkiezingen niet meer in de gemeente verblijven waar ze moeten gaan stemmen;
 • loon- of weddetrekkenden die hun beroep uitoefenen in het buitenland of in een andere gemeente dan waar ze moeten stemmen, en de leden van hun gezin die met hen samenwonen;
 • studenten die voor hun studies in een andere gemeente verblijven dan waar ze moeten stemmen;
 • personen die in behandeling zijn in een verpleeg- of gezondheidsinrichting in een andere gemeente dan waar ze moeten stemmen.

Alleen reiskosten voor een binnenlands traject kunnen worden terugbetaald.

Kiezers die gebruik maken van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) kunnen op de dag van de verkiezingen op vertoon van hun oproepingsbrief een gratis treinkaartje tweede klasse, heen en terug, bij het loket verkrijgen. De NMBS factureert de kosten voor de gratis treinkaartjes aan de hand van de provinciale NMBS-code op de oproepingsbrief van de kiezers in kwestie en bezorgt de factuur aan de provincie.

Kiezers die gebruik maken van een ander vervoermiddel dan de trein, hebben eveneens recht op de terugbetaling van hun reiskosten voor een binnenlands traject. Om de terugbetaling van hun reiskosten aan te vragen, moeten zij het formulier Aanvraag van de terugbetaling van de reiskosten door kiezers (A98) naar de provincie sturen waar ze hun stemplicht hebben vervuld, binnen drie maanden na de verkiezingen.

Ben ik verplicht om te gaan stemmen? 

In België is er stemplicht: iedereen die stemgerechtigd is (ook niet-Belgen) en ouder dan 18 jaar, moet in theorie gaan stemmen. Maar eigenlijk gaat het om een opkomstplicht: je moet je stembiljet in ontvangst nemen en ermee in een kieshokje stappen. Niemand kan je verplichten op een bepaalde lijst of kandidaat te stemmen. Vul je niets in of schrijf je zelf iets op je stembiljet, dan stem je blanco of ongeldig. Als je niet komt opdagen riskeer je beboet te worden.

Oproepingsbrief niet ontvangen of verloren?

De oproepingsbrieven worden verstuurd begin mei. Mocht je hem niet ontvangen hebben, kan je vanaf 11 mei een gratis duplicaat aanvragen bij dienst Bevolking in het gemeentehuis op vertoon van je identiteitskaart. Of je stuurt je aanvraag per mail met vermelding van je naam, voornaam, rijksregisternummer of geboortedatum naar verkiezingen@haaltert.be.

Kiezers die op de dag van de verkiezingen nog geen oproepingsbrief hebben ontvangen of hem niet meer terugvinden, kunnen tot zondag 26 mei, 12 uur ’s middags, een duplicaat afhalen op de dienst bevolking in het gemeentehuis, Hoogstraat 41. 

Wanneer is mijn stem (on)geldig?

Bij aanmelding in het kiesbureau geef je je oproepingsbrief en identiteitskaart af. Dan ontvang je een stembiljet per verkiezing. Je krijgt er dus minstens twee, eentje voor de gemeenteraad en eentje voor de provincieraad. In het stemhokje kan je met het rode potlood de lijst, kandidaat, of kandidaten van jouw keuze aanduiden.

Bovenaan kan je een lijststem uitbrengen. Dat houdt in dat je akkoord gaat met de volgorde van de kandidaten op die lijst. Let op dat je maar op één lijst stemt, want als je meerdere lijsten kleurt is je stem ongeldig.

Voorkeurstem(men) geven, daarmee kan je bepaalde kandidaten wil ‘bevoordelen’ tegenover andere. Zo kan je de volgorde van de lijst proberen wijzigen. Hoe meer voorkeurstemmen iemand krijgt, hoe groter de kans dat die verkozen wordt. Je mag zoveel voorkeurstemmen geven als je wil, maar enkel op één en dezelfde lijst. Mocht je een lijststem ingekleurd hebben, mag je toch nog op diezelfde lijst voorkeurstemmen geven, maar dan tellen enkel die voorkeurstemmen mee en vervalt de lijststem.

Als je niets inkleurt stem je blanco. Ongeldig stemmen doe je als je op je stembiljet schrijft of tekent. 

Volmacht geven of bij volmacht stemmen.

Kan je niet zelf te stemmen, dan kan een andere kiezer dit in jouw naam doen. Je moet dan een ondertekende volmacht, je oproepingskaart en het attest waarmee je bewijst dat je zelf niet kan gaan stemmen meegeven aan een andere kiezer. Deze overhandigt die drie documenten op de dag van de verkiezing aan de voorzitter van het stembureau dat vermeld staat op jouw oproepingsbrief. Die persoon moet ook de eigen identiteitskaart en eigen oproepingsbrief voorleggen en kan maximum voor één persoon bij volmacht een stem uitbrengen. 

Een volmacht kan verkregen worden bij de dienst bevolking of via https://verkiezingen.fgov.be.

Wanneer kan er bij volmacht gestemd worden?

Je kan volmacht geven aan een andere kiezer als je zelf niet kan gaan stemmen omwille van:

 • medische redenen; dit moet je aantonen met een medisch attest.
 • beroeps- of dienstredenen, met een attest van de werkgever.
 • studieredenen, met een attest van de directie van de onderwijsinstelling.
 • je geloofsovertuiging, met een attest van de religieuze overheid.
 • je beroep: als jij (of iemand van je gezin of met wie je samenwoont) het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent. Dit toon je aan met een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene is ingeschreven.
 • dat je verblijft in een gevangenis, met een attest van de directie van de gevangenis
 • dat je tijdelijk in het buitenland verblijft omwille van privéredenen. Dit toon je aan met een attest van de burgemeester van je woonplaats. Je kan dit attest aanvragen bij de gemeente tot en met 12 oktober 2018 mits voorleggen van bewijsstukken. Alle documenten die bewijzen dat u in het buitenland verblijft tijdens het verkiezingsweekend, kunnen hiervoor in aanmerking genomen worden. Als je deze bewijsstukken niet kan voorleggen, moet je een verklaring op eer bezorgen.

Je kan de uitgebreide voorwaarden hier terugvinden.

 

Hoe weet ik of ik moet zetelen als bijzitter of voorzitter?

Het aanstellen van bijzitters of voorzitters gebeurt door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg. De aanstelling gebeurt in de loop van april/ mei 2019. De betrokkenen worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. 

Kan ik stemmen in het buitenland?

Belgen in het buitenland (ingeschreven in een Belgische Ambassade/Consulaat) kunnen stemmen in het buitenland.

Mogen EU-onderdanen stemmen?

Niet-Belgische burgers van de Europese Unie kunnen stemmen voor het Europees parlement indien ze:

 • op 1 maart 2019 in het bevolkings- of vreemdelingenregister ingeschreven zijn;
 • op 26 mei 2019 de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht.
 • De volgende landen maken deel uit van de Europese Unie: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

 

Praktisch

Burgerzaken

Administratief centrum
Hoogstraat 41
9450 Haaltert
e-mail: kim.bliki@haaltert.be