Vloerisolatie en kelderisolatie

Personen die hun kelder of vloer isoleren, maken aanspraak op een premie.

Voorwaarden

 • De woning waarvoor de aanvraag wordt ingediend moet op Haalterts grondgebied liggen en sinds ten minste vijf jaar in gebruik zijn genomen als woning (zoals blijkt uit de inschrijving in het bevolkingsregister) op datum van de uitgevoerde werken.

 • De premie wordt toegekend aan de persoon die de aanvraag gedaan heeft. Wanneer je niet de eigenaar bent van de woning moet de eigenaar van de woning het aanvraagformulier ondertekend hebben. De aanvraag dient te worden ingediend bij het gemeentebestuur van Haaltert op een door de gemeente ter beschikking gesteld aanvraagformulier.
 • De aanvraag dient te worden ingediend bij het gemeentebestuur van Haaltert op een door de gemeente ter beschikking gesteld aanvraagformulier.
 • De aanvraagformulieren moeten ingediend zijn vóór 1 juni van het jaar volgend op het jaar waarin de werken uitgevoerd werden (= het actiejaar).
 • Het college van burgemeester en schepenen kan de uitbetaling van een premie goedkeuren, weigeren, uitstellen en verminderen. Deze beslissing is gebaseerd op het rapport dat opgesteld werd na een bezoek ter plaatse door de huisvestingsambtenaar of milieuambtenaar. Bij weigering van de premie word je als aanvrager schriftelijk op de hoogte gebracht. Bij goedkeuring zal de premie binnen een redelijke termijn/periode uitbetaald worden.
 • Elke premie kan slechts eenmaal per woning worden toegestaan.
 • De premieaanvraag is enkel geldig als een kopie van alle betalingsbewijzen en van alle aankoopfacturen van het isolatiemateriaal (met vermelding van het merk, de soort, de dikte, het type, de R-waarde & het aantal m²) is toegevoegd. Op de facturen moeten het adres en de naam van de aanvrager vermeld staan. De eindfactuur bepaalt het actiejaar van de premieaanvraag.
 • De premie is enkel geldig voor een bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Herbouw, uitbreiding van een bestaande bouw en grondige verbouwingen die aan de E-peileisen moeten voldoen, komen niet in aanmerking.
 • De vloer- of kelderisolatie moet geplaatst worden door een aannemer.
 • Het isolatiemateriaal moet een R-waarde of warmteweerstand van minimum 1.2 m² K/W halen.
 • De R-waarde wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambda-waarde (W/mK). De R-waarde van een isolatielaag die er al was, mag niet mee verrekend worden om aan de minimale waarde van 1,2 m²K/W te komen.
 • De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal wordt bepaald volgens de richtlijnen van NBN B62-002 of de ETA (Europese Technische Goedkeuring). Deze lambdawaarden zijn terug te vinden op www.butgb.be, www.eota.be en www.vibe.be. Materiaal dat niet op deze websites wordt vermeld maar wel beschikt over de nodige technische goedkeuringen volgens NBN B62-002 of de ETA, komt alleen in aanmerking voor een premie met een bijgevoegde ondertekende verklaring van uw aannemer en een technische fiche met vermelding van bovenstaande gegevens.

Procedure

Dien je premieaanvraag in bij lokaal bestuur Haaltert.

Wat meebrengen

 • Het ondertekende aanvraagformulier
 • De kopieën van de facturen
 • Een ingevuld attest van de aannemer

Kostprijs

De premie bedraagt 5 euro(exclusief indexatie) per vierkante meter vloer- of kelderisolatie met een maximum van 500 euro (exclusief indexatie) per woning. Het premiebedrag wordt jaarlijks aangepast aan de index.

Uitzonderingen

Zowel beschermde afnemers op vlak van elektriciteit en aardgas als personen met het OMNIO- of RVV-statuut in de ziekteverzekering die beschikken over een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen dat lager is dan 750 euro, hebben recht op een verdubbeling van de premie (10 euro per m² exclusief indexatie, met een maximum van 1000 euro).

Om de verdubbeling van de premie te ontvangen wordt door beschermde afnemers een energiefactuur toegevoegd aan het aanvraagformulier waaruit blijkt dat ze op het ogenblik van de premieaanvraag recht hebben op het specifiek sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas.

Personen met het OMNIO- of RVV-statuut voegen een bewijsstuk van het ziekenfonds toe.
Regelgeving

Meer info

Vraag hier jouw premie aan.