Vogelgriep - maatregelen verder versoepeld

Update 12 mei 2021

De algemene toestand is sinds de vorige versoepelingen begin april gunstig geëvolueerd. Er worden nog weinig besmette wilde vogels gevonden in de EU en het besmette gebied bevindt zich nu duidelijk ten noorden van ons land. Dit betekent het einde van de periode van verhoogd risico en de laatste preventieve maatregelen kunnen nu ook worden opgeheven. 

Zo is vanaf woensdag 12 mei:
•    het voor particuliere houders niet meer verplicht om pluimvee binnen, of onder netten, te voederen en te drenken
•    het voor professionele houders niet meer verplicht om pluimvee en vogels op te hokken; 
•    vervalt het uitlaadverbod voor slachtkippen; 
•    vallen de beperkingen voor vogelgriep bij het organiseren van verzamelingen van hobbypluimvee en -vogels weg 


Update 6 april 2021

Vanaf 6 april is het ophokken van pluimvee en vogels bij particuliere houders opgeheven. 

Deze ophokverplichting was in november 2020 opgelegd omwille van de besmettingen met hoogpathogene vogelgriep die in en rond ons land waren vastgesteld bij wilde vogels en bij gehouden pluimvee. In de afgelopen weken is de situatie dermate gunstig geëvolueerd dat de maatregel nu kan opgeheven worden.

Het virus is waarschijnlijk wel nog aanwezig bij wilde vogels in ons land, maar het risico op besmetting van gehouden pluimvee en vogels is wel voldoende afgenomen om het ophokken op te heffen.

Let wel, net omwille van dit restrisico:

 • blijft het voor alle pluimvee- en vogelhouders, dus ook de particuliere houders, voorlopig verplicht om hun dieren binnen of onder netten te voederen, zodat wilde vogels niet door het aanwezige voeder worden aangelokt;
 • worden de andere voorzorgsmaatregelen, in begrepen het ophokken van pluimvee op pluimveebedrijven, voorlopig nog niet versoepeld.

Meer info op de website van FAVV


Update 20 februari 2021

Vanaf 20 februari 2021 zijn volgende activiteiten met roofvogels in open lucht opnieuw toegestaan:

 • het opleiden/trainen van roofvogels;
 • het geven van demonstraties;
 • het gebruiken van roofvogels voor de jacht op haarwild;
 • het gebruiken van roofvogels bij het beheer van overlast door wilde dieren.

http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/  


Update 8 januari 2021

De verplichte ophokplicht van pluimvee en gehouden vogels blijft van kracht

Dit geldt ook voor particuliere houders die slechts enkele kippen houden.

Geen enkele opgelegde maatregel zal kunnen worden versoepeld zolang de dreiging van besmetting via wilde vogels hoog blijft. Deze situatie kan mogelijk zelfs tot aan het voorjaar van 2021 blijven duren.

Ter herinnering, volgende maatregelen zijn momenteel in België van kracht:

 • Alle pluimvee en vogels, ook duiven, van professionele pluimveebedrijven en particuliere houders moeten worden opgehokt of afgeschermd zijn om contact met wilde vogels te vermijden. Deze maatregel geldt niet voor struisvogels.
 • Het geven van eten en drinken aan pluimvee en gehouden vogels moet binnen gebeuren of op een manier zodat wilde vogels er geen toegang toe hebben.
 • Het is verboden om pluimvee en gehouden vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water wordt behandeld om eventuele virussen te inactiveren.
 • Alle verzamelingen van pluimvee en vogels (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) zijn verboden, zowel voor professionele houders als voor particuliere houders.

Enkel door deze maatregelen strikt op te volgen kunnen we ons pluimvee beschermen.

Het FAVV volgt de situatie in België op de voet en heeft op regelmatige basis overleg met de pluimveesector, andere lidstaten en de Europese overheden.


Origineel bericht 15 november 2020

Vanaf zondag 15 november zullen naast professionele bedrijven, nu ook particuliere houders van pluimvee hun dieren moeten ophokken of afschermen. Dit zijn onder meer alle mensen die in hun tuin kippen of siervogels houden, maar ook duivenmelkers. Daarnaast worden ook alle verzamelingen van pluimvee en vogels strikter gereguleerd.

Drie wilde vogels die verbleven in een vogelopvangcentrum in Oostende werden positief getest op het virus H5N8. De besmettingen werden bevestigd door Sciensano op vrijdag 13 november.

Maatregelen

 • Alle houders van pluimvee moeten hun dieren* ophokken of afschermen (met behulp van netten). Dit geldt ook voor gezinnen die bijvoorbeeld een aantal kippen houden voor hun eieren. Op die manier wordt contact vermeden tussen hun dieren en wilde vogels die het virus zouden kunnen overdragen. De voeder- en drinkbak moeten binnen geplaatst worden of, indien dit niet mogelijk is, in de buitenren afgeschermd worden met netten.
 • Verzamelingen van pluimvee zoals openbare markten, tentoonstellingen, wedstrijden, beurzen,… zijn momenteel niet toegelaten in het kader van de coronamaatregelen. Van zodra de coronamaatregelen dergelijke evenementen opnieuw toestaan, worden striktere regels van kracht dan voordien het geval was.

* de ophokplicht geldt voor alle pluimvee met uitzondering van loopvogels omwille van het dierenwelzijn. Het risico op overdracht van deze vogels is eerder klein gezien hun beperkt aantal in België.

De verplichte maatregelen die op 1 november 2020 werden opgelegd voor professionele pluimveehouders blijven uiteraard gelden.

Een overzicht van alle maatregelen is terug te vinden op de website van het Agentschap: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

Het FAVV verplicht alle pluimveehouders, hobbyhouders en andere betrokken actoren om de maatregelen strikt toe te passen. Wanneer ze een verhoogde sterfte opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte, moeten ze onmiddellijk hun dierenarts te contacteren.

Melding doen

Mensen die in de natuur een dode wilde (water)vogel opmerken, worden verzocht om dit te melden via het gratis telefoonnummer 0800 99 777. Op die manier kan eventueel een onderzoek voor vogelgriep worden opgestart. Om te voorkomen dat het virus verspreid wordt, is het aangeraden om de vogels niet aan te raken.

Pluimveehouders, hobbyhouders en andere betrokken actoren moeten onmiddellijk hun dierenarts te contacteren als ze een verhoogde sterfte opmerken of een ander symptoom van ziekte.

De consument loopt geen enkel risico

Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden!

Wat is het vogelgriepvirus?

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.

Het FAVV en dierengezondheid

Het FAVV mag dan wel bekend staan om zijn controles doorheen de voedselketen, het Agentschap is ook verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van gereglementeerde dierziekten. Voor wat betreft vogelgriep, werkt het Agentschap nauw samen met de gewestelijke overheden.

Meer info

http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/